Now showing items 1-12 of 12

 • Evoluční algoritmy 

  Haupt, Daniel
  První část práce je teoretická a zabývá se optimalizací a evolučními algoritmy, které jsou používány k řešení složitých optimalizačních problémů. Konkrétně jsou popsány algoritmy diferenciální evoluce, genetický algoritmus, ...
 • Expertní systém 

  Šimková, Jana
  Cílem práce je seznámení s expertním systémem NPS32, popis metod získávání znalostí. Výsledkem práce bude po vybrání vhodné oblasti pro aplikaci expertního systému, návrh báze znalostí pro tuto oblast.
 • Expertní systém NPS 

  Plch, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a odladěním báze znalostí pro expertní systém. Báze znalostí je vytvořená na problematiku týkající se vibrací a zvuků v automobilu. Toto je řešeno pomocí diagnostického expertního systému ...
 • Expertní systém pro výběr oboru 

  Vítek, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a odladěním báze znalostí pro expertní systém pro výběr studijního oboru na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Expertní systém má ...
 • Metody reprezentace znalostí 

  Verbík, Josef
  Práce pojednává o metodách reprezentace znalostí v expertních systémech. V práci jsou charakterizovány expertní systémy a jejich historie. Dále jsou popsány jednotlivé druhy expertních systémů a jeho části. Hned za tímto ...
 • RC oscilátory pro pásmo vyšších kmitočtů 

  Polách, Petr
  Diplomová práce pojednává o RC oscilátorech využitelných ve vyšších kmitočtových pásmech s použitím moderních funkčních bloků a operačních zesilovačů. Pro jednotlivé aktivní prvky (konvejor, operační zesilovač s proudovou ...
 • Reprezentace znalostí pro expertní systémy 

  Lekeš, Pavel
  Tato práce se zabývá možností použití predikátové logiky pro dedukci v systémech umělé inteligence. Výhody logiky prvního řádu jsou zejména v její relativně jednoduché algoritmizaci, kdy lze rozhodnout o platnosti či ...
 • Rozpoznáváni standardních PILOT-CONTROLLER řídicích povelů v hlasové podobě 

  Kufa, Tomáš
  Obsahem této práce je aplikace rozpoznávání řeči na ATC povely. Volba metod a přístupů k automatickému rozpoznávání ATC povelů vychází z podrobné studie letového provozu. Protože neexistuje jednoznačné řešení, zvlášť v tak ...
 • Učení založené na instancích 

  Martikán, Miroslav
  Tato práce je zaměřena na algoritmy učení založeného na instancích. Hlavním cílem je vytvoření výukové aplikace. V práci jsou teoreticky popsány algoritmy učení založeného na instancích (IBL), metoda nejbližšího souseda a ...
 • Výběr akcií pomocí technické analýzy 

  Netušil, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem akcií do portfolia za pomocí metod technické analýzy. Tomu odpovídá i struktura práce, přičemž na začátku práce jsou zmíněna veškerá teoretická východiska týkající se burzovního ...
 • Zabezpečovací systém RD - logika stavového automatu 

  Hubený, Marek
  Obsahem této práce je seznámení se s požadavky na zabezpečovací systémy, běžnými režimy a logikou reakcí na aktivaci různých vstupů. Byli navrženy konečné stavové automaty pro funkci elektronického zabezpečovacího systému ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v apartmánovém domě 

  Polách, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v apartmánovém domě a jejich napojení na stávající inženýrské sítě. Součástí je návrh přečerpávacího zařízení odpadních vod z důvodu ochrany ...