Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza rizik investičních stavebních projektů 

  Motyčková, Denisa
  Obsahem diplomové práce je analýza rizik investičních stavebních projektů. Teoretická část je zaměřena na definování pojmu rizika, druhy rizik a metody řízení rizik. Dále jsou zde podrobně popsány jednotlivé analýzy rizik ...
 • Business Intelligence jako řešení pro řízení rizika 

  Mordová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení fungování informačního systému vybrané společnosti s podporou nástrojů Business Intelligence v oblasti řízení ekonomických a finančních rizik. Teoretická východiska se zaměřují ...
 • Cena stavebního podniku a jeho pozice na trhu 

  Solodilova, Liudmyla
  Předmětem této diplomové práce je provedení ocenění podniku TOPGEO BRNO, spol. s r.o. výnosovými metodami oceňování – metodou diskontovaných peněžních toků (DCF), metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA) a také majetkovou ...
 • Ekonomické posouzení stavebního podniku pomocí finanční analýzy 

  Vodica, Martin
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku pomocí finanční analýzy a jejích metod. Finanční situace a její analýza vychází z vybraných účetních výkazů podniku za určité období. Cílem práce je ...
 • Formy a zdroje financování bytové výstavby 

  Tůma, Jan
  Bakalářská práce se zabývá financováním bytové výstavby v České republice. Cílem práce je popsat jednotlivé zdroje a formy financování. V první části je popsán bytový fond, jeho stav, struktura a je porovnáván s bytovými ...
 • Komparace možností finančního zajištění nemovitostí 

  Erberová, Lenka
  Předmětem diplomové práce „Komparace možností finančního zajištění nemovitostí“ je problematika alternativ financování vlastního bydlení v České republice. Práce pojednává o významných produktech financování bydlení. Věnuje ...
 • Marketingové aktivity nově vznikající realitní kanceláře 

  Polák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovými aktivitami nově vznikající realitní kanceláře. V první kapitole jsou definovány pojmy z marketingového a realitního prostředí. V další části je provedena analýza současného ...
 • Použití hodnotové analýzy při financování inženýrských staveb v obci 

  Bidlo, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na použití hodnotové analýzy při financování inženýrských staveb v obci. Práce je rozdělena na dvě části. První je zaměřena na vysvětlení základních pojmů veřejných zakázek a hodnotové analýzy ...
 • Racionalizace výroby digitálního přijímače 

  Polák, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a zvyšování kvality výroby v oblasti elektrotechnického průmyslu. Cílem bylo analyzovat výrobní proces výroby digitálního přijímače ve specifických podmínkách nadnárodní ...
 • Řešení finanční krize v hospodaření stavebního podniku 

  Lemberk, Jan
  V této práci se budeme zabývat finanční analýzou stavebního podniku a návrhem možných řešení k jeho stabilizaci. V teoretické části této práce se nejprve krátce zaměříme na základní problematiku makroekonomie, mikroekonomie, ...
 • Určení hodnoty stavebního podniku s ohledem na jeho regionální pozici 

  Jamrišková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty vybraného stavebního podniku působícího ve Zlínském regionu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je podrobně rozebrán postup určení ...
 • Variantní příprava stavební zakázky 

  Burianová, Nikola
  Cílem diplomové práce je vytvoření možnosti variantního nahrazení materiálu a tím zjistit vliv na změnu nabídkové ceny u prováděného stavebního objektu. Tato změna ceny slouží investorovi jako důležitý podklad při rozhodování ...
 • Výběr optimální varianty financování investice inženýrského charakteru 

  Soukup, Jiří
  Předmětem diplomové práce je výběr optimální varianty financování investice inženýrského charakteru. V teoretické části se zaměřuji na možnosti financování investic ve veřejném sektoru, problematikou zadávání veřejných ...