Now showing items 1-20 of 47

 • Cestovní náhrady 

  Maršalová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování cestovních náhrad. Vychází z teoretických poznatků a hledá optimální pravidla a postupy vyplácení cestovních náhrad pro konkrétní společnost. V praktické části obsahuje ...
 • Daňová rizika investičních pobídek 

  Hájek, Jan
  Bakalářská práce pojednává o rizicích spojených s přijetím investiční pobídky. Popisuje jednotlivé komplikace, které mohou nastat při čerpání investiční pobídky především formou slevy na dani, a doporučuje jak tyto situace řešit.
 • Daňové a účetní aspekty přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. 

  Jankovič, Petr
  Práce se zabývá daňovými a účetními aspekty přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Analyzuje současný právní stav upravující jednotlivé daňové režimy, nastiňuje rozdíly mezi nimi a poodkrývá možné problematické ...
 • Daňové a účetní aspekty volby právní formy podnikání 

  Václavková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je ukončení podnikání fyzické osoby a založení společnosti s ručením omezeným. V této společnosti se stane jednatelem a jediným společníkem majitel původní firmy. Převod majetku i závazků ...
 • Daňové benefity zaměstnanců 

  Česal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá možnostmi daňově výhodného odměňování zaměstnanců pomocí zaměstnaneckých výhod. Popisuje jak peněžní, tak nepeněžní formy odměňování a motivování pracovníků a zároveň ukazuje jejich dopady na daňové ...
 • Daňové penále v České republice 

  Burnus, Roman
  Diplomová práce přináší základní přehled o principech a metodách daňové kontroly a komentuje vývoj daňového penále. Cílem diplomové práce je vytvoření návrhů zlepšení výběru daně, zefektivnění daňového řízení, zvýšení ...
 • Daňové poradenství 

  Psohlavec, Karel
  Bakalářská práce zkoumá oběh dokladů ve vybrané firmě a jejich archivaci ve spojení s legislativními omezeními a možnostmi. Zabývá se problematikou efektivnosti tohoto systému. Srovnává dokladové povinnosti tří částí firmy, ...
 • Dopravní prostředek v podnikání - účetní a daňové aspekty 

  Zámková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku financování vozového parku společnosti, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti komerční bezpečnosti, požární signalizaci a dálkové přenosy informací z těchto ...
 • Facility management 

  Božková, Lenka
  Tématem bakalářské práce je nalezení cesty ke zvýšení dlouhodobé efektivnosti a prosperity společnosti, která v rámci své podnikatelské činnosti spravuje a udržuje vlastní nemovitosti v centru Brna. Práce vychází z aktuálního ...
 • Financování projektu neziskové organizace z fondů EU 

  Baranyková, Michaela
  Práce řeší projekt financovaný z fondů EU zaměřený na vzdělávání (e-learning) reálné neziskové organizace - Komory daňových poradců ČR, a to z hlediska jeho dokumentace, přípravy, plánování a financování.
 • Finanční plán neziskové organizace 

  Novotná, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na finanční plánování neziskové organizace. V první části jsou vymezena teoretická východiska finančního plánování neziskového sektoru. Druhá část obsahuje provedenou analýzu současné situace ...
 • Finanční plán podnikatelského subjektu 

  Oudová, Michaela
  Plánování představuje nástroj pro rozvoj organizace a určování směru rozvoje. Při plánování je důležité definování a stanovování cílů, prostředků a opatření, které jsou vázány na určité časové období. Sestavení finančního ...
 • Fúze společnosti z daňového hlediska 

  Janíková, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na transformaci obchodních společností, konkrétně se jedná o sloučení mateřské a dceřiné společnosti. Mateřská společnost má právní úpravu akciové společnosti a dceřiná společnosti s ručením ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Švanda, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zjištění stavu a finančního zdraví firmy ZEPELIN CZ, s.r.o. Ve své první části stanoví metody finanční analýzy, kterých bude použito v části druhé. Z této druhé části pak vzejdou výsledky, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Veselý, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční hodnocení společnosti AGROS s.r.o. v letech 2010-2014 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohla vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hanus, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace společnosti AGRICOL s.r.o. v období 2009 – 2013. Ke zhodnocení finanční situace využívá vybraných metod finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků poskytuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fotr, Martin
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. za období let 2002 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Novotná, Tereza
  Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti ELSEREMO Stage Technology, a.s. za období let 2009-2011 metodami finanční analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout vhodná opatření na zlepšení. ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Pospíchalová, Helena
  Předmětem bakalářské práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza finanční situace společnosti SATT a. s. v letech 2006 – 2010 a následné vypracování návrhů na její zlepšení. V první části ...
 • Investiční záměr 

  Hodinková, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení efektivnosti investičního záměru společnosti GSR s.r.o. Jedná se o investici do firemního areálu, jehož součástí by byla administrativní budova s kancelářemi a skladem. Tento ...