Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza provozu digitální hierarchie 

  Herman, Vít
  V diplomové práci je teoreticky rozebírána struktura PDH, SDH a začleňování PDH do SDH. Dále je popisováno měření prvního řádu PDH a SDH. Na základě teoretických informací je navržena a sestavena laboratorní síť, využívající ...
 • Automatizovaný systém pro instalace virtuálních strojů v prostředí operačního systému GNU/Linux 

  Horák, Daniel
  Práce se zabývá možnostmi správy virtuálních strojů (především z programátorského hlediska) a dostupnými metodami pro automatickou instalaci distribucí operačního systému GNU/Linux. Úvodní část je věnována virtualizačním ...
 • Efektivní využití přenosového zařízení ve výuce 

  Rosenberg, Martin
  Ciežom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť efektívne využitie zariadení, ktoré sú k dispozícii pre výuku v predmete Prístupové a transportné siete a vypracovať na nich tri laboratórne úlohy. Všetky vypracované úlohy ...
 • Efektivní využití telekomunikačního výukového prostředí 

  Buchta, Marek
  Předmětem této bakalářské práce bylo efektivní využití telekomunikačního výukového prostředí. Základním cílem mojí práce bylo seznámit se se softwarovou i hardwarovou verzí telekomunikačního výukového prostředí TIMS od ...
 • Hlasová služba v integrovaných sítích 

  Yeftsifeyeu, Aliaksandr
  Diplomová práce se zabývá směrovacími protokoly, uvádí komunikaci protokolu SIP a SCCP, podrobně popisuje moderní VoIP technologie a její konfigurace. Na základě rozvoje globální sítě se zvětšuje použití její doplňujících ...
 • Identity management 

  Kefer, Daniel
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich je na teoretické úrovni zpracována oblast Identity Managementu. Jsou zde popsány jednotlivé oblasti Identity Managementu, kam patří autentizace, autorizace a audit. ...
 • Integrované telekomunikační prostředí 

  Tomeček, Jan
  V diplomové práci je popsána problematika návrhu bezdrátové sítě. Jsou zde zachyceny a porovnány vlastnosti různých bezdrátových technologií. Dále jsou nastíněny možnosti zabezpečení hlasové komunikace a realizováno řešení ...
 • Konvergované sítě a tomografie síťového provozu s využitím evolučních algoritmů 

  Oujezský, Václav
  Tomografie síťového provozu představuje dnes již nedílnou součást v oblasti konvergovaných sítí a systémů k detekci jejich behaviorálních vlastností. Dizertační práce se zabývá výzkumem její implementace s využitím evolučních ...
 • Laboratoř kvality služby 

  Eltahir Ahmadon, Ahmed
  Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematiku IP telefonie, emulace sítě a kvalitou službou (QoS). Kapitol 2 pojednává o model TCP/IP a OSI, síťových protokolech (IP, TCP, UDP) a o protokolu SIP. Kapitole 3 se zabývá ...
 • Laboratoř kvality služby 

  Eltahir Ahmadon, Ahmed
  Bakalářskou práci, kterou právě čtete, se zabývá problematiku VoIP hovoru na síti a měření jeho kvality. V dalších odstavcích bude diskutováno o základy síťových protokolů TCP/IP, úvod do problematiky QoS – způsoby změření ...
 • Moderní e-learning systém na platformě JAVA 

  Hák, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá e-learningem – elektronickou formou výuky. Rozebírá detailněji klady i zápory této nové formy přístupu ke vzdělávání. Zároveň jsou popsány možnosti některých vybraných e-learningových systémů ...
 • Návrh a realizace systému pro správu obsahu www stránek 

  Garai, Szabolcs
  Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre správu obsahu webových stránok a nástrojmi Apache, MySQL a PHP použitých pre chod takéhoto systému. Obsahovo je rozdelená na viacej častí. Postupne popisuje požiadavky ...
 • Návrh komunikace mezi pohybujícími se vozidly 

  Klampár, Marián
  Účelem práce je přiblížení možnosti vzájemné interakce mezi vozidly v běžné dopravě a objasnění nových přístupů v komunikaci za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti jízdy vozidel. Práce současně poukazuje na nedostatky ...
 • Návrh laboratorní sestavy Synchronní digitální hierarchie 

  Hanzal, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo seznámení s problematikou pulzně kódové modulace a synchronní digitální hierarchie. Načerpané znalosti uplatnit v praxi na zařízení PCM30U a~zařízeních SDH firmy Marconi, které jsou v laboratoři ...
 • Návrh využití vysokorychlostního systému pro laboratoř 

  Benda, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o vysokorychlostním komunikačním zařízení na bázi směrovačů CISCO 2821. Zahrnuje popis použitých zařízení, fyzické i logické zapojení, návod pro základní orientaci v operačním systému IOS ...
 • Názorné uplatnění nového přenosového zařízení 

  Rosenberg, Michal
  Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout názorné zapojení nového přenosového zařízení PCM30U-3UST do výuky předmětu Přístupové a transportní sítě formou tří nových laboratorních úloh. Zpracované úlohy jsou zaměřeny na ...
 • Nebezpečí internetové komunikace 

  Štěrba, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou komunikačních protokolů a serverů. Jsou zde popsány protokoly TCP/IP. Dále jsou popsány čtyři nejpoužívanější IM protokoly (popis přihlašování, komunikace a zabezpečení). Jsou zde popsány ...
 • Odhalování rootkitů a detekce spywaru 

  Juras, Stanislav
  Bakalářská práce nastiňuje problematiku odhalování rootkitů a detekci spywaru. Popisuje základní druhy známého spywaru a rootkitů. U spywaru se jedná převážně o popis činnosti jednotlivých druhů. V případě rootkitů se jedná ...
 • Optimalizace nastavení transportní sítě 

  Švec, Adam
  Komunikační sítě současnosti se zásadním způsobem liší od sítí, které vznikaly postupně od doby, kdy Alexander Graham Bell vynalezl na tehdejší dobu převratný vynález – telefon. Byla to především tehdejší úroveň techniky ...
 • Optimalizace přenosu hlasu v komunikačních sítích 

  Novák, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přenosu hlasu v komunikačních sítích. V teoretické části jsou popsána kritéria pro optimalizaci hlasu, jako kvalita služby, úroveň priority služby, úroveň služby, typ služby, a ...