Now showing items 1-15 of 15

 • Geodynamická mapa Moravy a okolí 

  Rajnoha, Milan
  Výsledkom tejto diplomovej práce je Geodynamická mapa Moravy v mierke 1:500 000. Na zostavenie mapy boli využité dostupné údaje z GPS meraní, seizmické, gemorfologické a ďalšie dáta. Mapa je spracovaná v prostredí GIS ...
 • GIS ANALÝZY V PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍCH MODELŮ STAVEB 

  Černý, Martin
  Tato disertační práce se zabývá geografickými informačními systémy (GIS) a možností využití prostorových analýz v informačních modelech budov (BIM). V práci jsou porovnány GIS a BIM z hlediska přístupu k organizaci dat, ...
 • GIS katastrálního území Detva 

  Gelieň, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá tvorbou geografického informačného systému pre mesto Detva. Teoretická časť sa zaoberá najmä problematikou geografických dát, ich modelmi a štruktúrami uloženými geodatabázy. Praktická časť sa ...
 • GPS měření na polygonu Tetčice 

  Darmopilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá etapovým měřením na polygonu Tetčice za účelem potvrzení geologické aktivity způsobené geologickým zlomem, který prochází středem obce. V rámci práce byla zaměřena v létě roku 2013 třetí etapa ...
 • Gravimetrická měření a opakovaná nivelace na polygonu Tetčice 

  Zajíčková, Katarína
  Predmetom tejto diplomovej práce bolo výškové a tiažové zameranie polygónu Tetčice, cez ktorý prechádza zlom Boskovickej brázdy. Jedná sa o 10. etapu nivelačných a 2. etapu gravimetrických meraní. Teoretická časť popisuje ...
 • Gravimetrická měření a opakovaná nivelace na polygonu Tetčice 

  Bitalová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá tiažovým a výškovým zameraním profilu v obci Tetčice, cez ktorú prechádza východný zlom Boskovickej brázdy. Etapové gravimetrické meranie má preukázať pôsobenie vysokej hladiny podzemnej vody na ...
 • Mapa geodynamických jevů v oblasti Nízkých Tater 

  Jackulíková, Denisa
  Diplomová práca má rešeršný charakter a poskytuje prehľad o štrukturálnom a kinematickom vývoji Nízkych Tatier. K dispozícií bolo množstvo podkladov z oblasti študovanej lokality, ktoré boli komplexne spracované v grafickom ...
 • Mapa geodynamických jevů v oblasti Slanských vrchů a okolí. 

  Lazoríková, Monika
  Cieľom diplomovej práce bolo spracovanie dostupných geodetických, geomorfologických, geologických a geofyzikálnych dát a ďalších možných mapových podkladov, ktoré majú vzťah ku pohybovým a geodynamickým pomerom v tejto ...
 • Měření přesné opakované nivelace na polygonu Tetčice 

  Staněk, Antonín
  Diplomová práce se zabývá sledováním výškových posunů v obci Tetčice, ležící na styku dvou geologických jednotek v oblasti Boskovické brázdy. Teoretická část popisuje geologickou stavbu lokality a technologii velmi přesné ...
 • Měření vertikálního tíhového gradientu na lokalitě TS-73 "Polom", Trutnov - Babí. 

  Pešek, Michal
  Diplomová práce se zabývá určením vertikálního tíhového gradientu v šachtě pod pěchotním srubem TS - 73 "Polom" v katastru obce Babí. Po provedení polohového, výškového a tíhového zaměření podrobných bodů, tvořících dva ...
 • Opakovaná GPS měření na polygonu Tetčice a jejich interpretace 

  Dvořák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá sledováním posunů v okolí obce Tetčice. Lokalita se nachází na rozhraní geomorfologických celků. Sledování oblasti se provádí po etapách a to využitím metody GPS a přesné nivelace. Ověřují se body ...
 • Opakovaná GPS měření na polygonu Tetčice. 

  Petrlík, Karel
  Diplomová práce se zabývá epochovým GNSS měřením statickou metodou na polygonu Tetčice. Jejím cílem je potvrzení geologické aktivity zemského povrchu na území obce, způsobené tektonickým zlomem. V rámci práce byla v červnu ...
 • Opakovaná nivelace na vodním zdroji Tetčice 

  Čáp, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vertikálních posunů základové půdy v obci Tetčice. V první části popisuje geologickou stavbu a komplikace v lokalitě. Další kapitoly rozebírají zjišťování vertikálních posunů, jejich ...
 • Porovnání metod určování převýšení v experimentální síti Tetčice 

  Povoda, Richard
  Predmetom tejto práce je porovnanie metód merania prevýšenia na experimentálnej sieti bodov na lokalite Tetčice. Vzájomne sa porovnávali prevýšenia zamerané metódou presnej nivelácie, trigonometrickou metódou a rýchlou ...
 • Vývoj mikroregionu na topografických a tematických mapách 

  Jílková, Jana
  Diplomová práce se na území mikroregionu Lomnicko zabývá vývojem zeměpisných názvů a kartografických znaků na mapách a na tematických mapách dokumentuje změny využití krajiny. Podkladem pro její zpracování byly analogové ...