Now showing items 1-14 of 14

 • Chemická a termická stabilita huminových komplexů 

  Nováková, Tereza
  Předložená diplomová práce zkoumá vztah mezi chemickou a termickou stabilitou komplexů huminových kyselin s těžkými kovy, konkrétně komplexy niklu, kobaltu a mědi. Komplexy byly připraveny s roztoky kovů o třech odlišných ...
 • Chemické a fyzikální transformace huminových kyselin 

  Vlčková, Zoja
  Tato práce představuje pilotní studii testující souvislosti mezi biologickými vlastnostmi a strukturou huminových kyselin extrahovaných z původního a modifikovaného jihomoravského lignitu, důl Mír, Mikulčice. V první části ...
 • Difúze v huminových gelech 

  Královič, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem difúze iontů těžkých kovů v huminových gelech. Úkolem bylo ověřit, do jaké míry má methylace huminových kyselin vliv na adsorpci kovových iontů. Jako kovové ionty byly použity nikelnaté ...
 • Fluorescence huminových kyselin 3D excitačně emisní metodou. 

  Mlčoch, Tomáš
  Cílem této práce bylo změřit a popsat EEM spektra IHSS standardů huminových kyselin, půdních či lignitických huminových nebo fulvinových kyselin a humátů různého původu. Popsat odlišnosti v jejich fluorescenčních spektrech ...
 • Fluorescence půdních a lignitických huminových látek 

  Konečná, Soňa
  Záměrem této práce bylo nalezení hlavních fluoroforů půdních a lignitických huminových látek pomocí metody 2D synchronní fluorescenční spektroskopie (SFS) a 3D SFS. Tyto metody jsou často využívány k charakterizaci ...
 • Huminové látky jako koloidní transportní systém rostlinných živin 

  Hudlíková, Iva
  Bakalářská práce shrnuje poznatky o huminových látkách jako majoritní části organického uhlíku v půdě při transportu živin ke kořenovému systému rostlin. Literární rešerže je zaměřena na huminové látky, sorpční schopnost ...
 • Kalorimetrická studie interakcí huminových látek s kovovými ionty 

  Solná, Irena
  Hlavní náplní této diplomové práce bylo prostudovat interakce huminových látek s vybranými kovovými ionty pomocí titrační kalorimetrie. Byla provedena rešerše o reaktivitě huminových látek a využití modelových sloučenin ...
 • Konformace a molekulární organizace huminových kyselin ve vodných roztocích 

  Věžníková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá studiem konformace a molekulární organizace huminových kyselin ve vodných roztocích. Huminové látky mají heterogenní a polydisperzní povahu, proto nebyla doposud zcela objasněna jejich ...
 • Příprava směsných koloidů huminových kyselin s biopolymery 

  Ondruch, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnost využití nových aplikačně výhodných forem směsných koloidů chitosanu a huminových kyselin. V experimentální části byly na základě literární rešerše navrženy a optimalizovány ...
 • Sledování komplexace mědi s huminovými kyselinami fluorescenční metodou 

  Hladík, Tomáš
  Huminové kyseliny jsou schopné vytvářet silné komplexy s měďnatými ionty a tím mohou ovlivňovat jejich toxicitu v životním prostředí. Fluorescenční vlastnosti sodné soli huminové kyseliny, humátu, izolovaného z jihomoravského ...
 • Transportní vlastnosti huminových gelů 

  Sárová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium transportních vlastností huminových gelů. Při zkoumání těchto vlastností byla použita metoda difúze organických barviv v difúzních celách, která je založena na spektrofotometrickém ...
 • Vliv aplikace kompostu na vlastnosti půdních huminových látek 

  Enev, Vojtěch
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlivu přídavku kompostu na půdní huminové látky extrahované z černozemě luvické. Huminové látky extrahované z půdy a kompostu byly charakterizovány pomocí titrace s potenciometrickou ...
 • Vliv půdního hospodaření na vlastnosti huminových látek 

  Rubínková, Eva
  Cílem diplomové práce je posoudit vliv hospodaření (osevní postup na orné půdě a půdy s travním porostem) na kvantitu a kvalitu huminových látek. Tyto vlastnosti jsou závislé nejen na způsobu obdělávání půdy, ale také na ...
 • Využití chronopotenciometrické titrace v huminovém výzkumu 

  Viktorinová, Jana
  Huminové kyseliny jsou přírodní látky patřící do skupiny huminových látek. Vznikají převážně rozkladem rostlinných zbytků. Jsou obsažené v půdách, rašelinách, sedimentech, mladých uhlí, vodě a dokonce i ve vzduchu. Huminové ...