Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza spánkových EEG 

  Kříženecká, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spánkových EEG, která je provedena pomocí výpočtu vybraných parametrů z časové a frekvenční oblasti. Parametry se počítají z jednotlivých úseků EEG signálů, které odpovídají jednotlivým ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Potočňák, Tomáš
  Táto bakalářské práce se zabývá realizací online analýzy variability srdečního rytmu (HRV) v programovacím prostředí LabVIEW 2010. Hlavní část programu tvoří zpracování vstupního signálu získaného snímačem R-piku firmy ...
 • Automatická detekce ischemie v EKG 

  Noremberczyk, Adam
  Tato práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí (UNS), pro detekci ischemické choroby srdeční (ICHS) ve frekvenční oblasti. První část této práce je zaměřena na teoretické znalosti a popisuje problematiku patologických ...
 • Automatická klasifikace spánkových fází z polysomnografických dat 

  Kříženecká, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá automatickou klasifikací polysomnografických záznamů, která je založená na analýze parametrů v časové a frekvenční oblasti. Parametry jsou počítány z 30s úseků EEG, EMG a EOG signálů snímaných ...
 • Automatická klasifikace spánkových fází z polysomnografických dat 

  Vávrová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou polysomnografických záznamů, která je založená na výpočtu vybraných parametrů v časové, frekvenční a časově-frekvenční oblasti. Parametry jsou počítány z 30s úseků EEG, EMG a EOG ...
 • Bezkontaktní měření tepové frekvence z obličeje 

  Chmelíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá studií bezkontaktní a neinvazivní metody pro odhad tepové frekvence z barevných změn obličeje. Bezkontaktní měření je založeno na snímání osob videokamerou a ze získaných obrazových sekvencí jsou ...
 • Definice parametru pro dekonvoluci obrazu z elektronového mikroskopu 

  Typovský, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním bodové rozptylové funkce (point spread function, PSF) u skenovacího transmisního elektronového mikroskopu (STEM). Nejprve je provedena teoretická rešerše, kde jsou popsány všechny ...
 • Detekce biologických struktur ve snímcích z TEM mikroskopu 

  Cikánek, Martin
  Cílem první části této diplomové práce je vysvětlit teoretické základy transmisní elektronové mikroskopie and zmínit fundamentální části transmisních elektronových mikroskopů. Další část této práce je zaměřena na možné ...
 • Detekce spánkové apnoe z polysomnografických dat 

  Vecheta, Miroslav
  Tato práce se zabývá detekcí spánkové apnoe pomocí polysomnografických dat a snahou o možné nalezení alternativní a jednodušší metody této detekce. Práce se skládá ze tří částí. První část je důležitá pro seznámení se s ...
 • EEG Signal Analysis based on EMD and Discrete Energy Separation Algorithm 

  Potočňák, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with spectral analysis of nocturnal EEG signal from apnoea/hypopnea patients. Main goal is to employ methods independent to Fourier Transform, because of nonstationary character of signal, to better ...
 • Filtrace signálů EEG 

  Pohludka, Aleš
  Práce je zaměřena na základy elektroencefalografie, způsob měření elektroencefalografických signálů, jejich zpracování a především filtrace. Je popsáno základní mezinárodní zapojení pro standardizované měření EEG signálů ...
 • Frekvenční analýza EEG signálu pro detekci bdělosti mozku 

  Pohludka, Aleš
  Práce je zaměřena na základy elektroencefalografie, způsob měření elektroencefalogra- fických signálů, jejich zpracování a především interpretací signálu ve frekvenční a časově- frekvenční oblasti za účelem detekce mentální ...
 • Hluková mapa 

  Němcová, Michaela
  Cílem práce je seznámení se s problematikou měření hluku. První část se zaměřuje na popis fyzikálních vlastností zvuku v oblasti prostorové, atmosférické a fyziologické akustiky. Dále pojednává o fyziologických účincích ...
 • Klasifikace spánkových stádii 

  Cikánek, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši na téma automatické klasifikace spánkových stádií z polysomnografického měření a následně zvolit způsob extrakce příznakových vektorů a kvantitativně ho zhodnotit. ...
 • Klasifikace spánkových stádií 

  Nováková, Kateřina
  Předložená práce se zabývá základním popisem polysomnografického měření, morfologií spánku a jeho stádii. Dále jsou zde uvedeny vybrané metody zpracování elektroencefalografických signálů. Techniky zpracování jsou zejména ...
 • Klasifikace srdečních cyklů 

  Potočňák, Tomáš
  Cieľom tejto práce bolo vyvinúť metódu klasifikácie EKG cyklov do dvoch tried, ischemických a neischemických cyklov. Ako vstupný signál boli použité spracované srdečné cykly (P-QRS-T cykly) získané meraním animálneho EKG ...
 • Kognitivní evokované potenciály a fixace očí při vizuální emoční stimulaci 

  Mičánková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je najít a popsat souvislost mezi fixací očí v emočně zabarveném stimulu, kterým je obrázek či video, a EEG signálu. K tomuto studiu je třeba vyvinout softwarové nástroje v prostředí Matlab k ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Nejedlý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení pozemních komunikací a veřejných prostorů. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na základní pojmy světelné techniky, metodiku měření a odpovídající ...
 • Měření kvality osvětlení na operačních sálech 

  Rovná, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality osvětlení na operačních sálech. Operační osvětlení jsou velmi náročná z hlediska požadavků na kvalitu jednotlivých parametrů, proto je důležité tyto parametry přesně specifikovat ...
 • Slepá Dekonvoluce Obrazu ve STEM Módu Elektronového Mikroskopu 

  Valterová, Eva
  Slepá dekonvoluce je metoda, při které je rozptylová funkce a skutečný obraz rekonstruován zároveň. Cílem této práce je představit různé metody slepé dekonvoluce a najít optimální metodu rekonstrukce původního obrazu a ...