Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza spánkových EEG 

  Kříženecká, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spánkových EEG, která je provedena pomocí výpočtu vybraných parametrů z časové a frekvenční oblasti. Parametry se počítají z jednotlivých úseků EEG signálů, které odpovídají jednotlivým ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Potočňák, Tomáš
  Táto bakalářské práce se zabývá realizací online analýzy variability srdečního rytmu (HRV) v programovacím prostředí LabVIEW 2010. Hlavní část programu tvoří zpracování vstupního signálu získaného snímačem R-piku firmy ...
 • Automatická klasifikace spánkových fází z polysomnografických dat 

  Vávrová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou polysomnografických záznamů, která je založená na výpočtu vybraných parametrů v časové, frekvenční a časově-frekvenční oblasti. Parametry jsou počítány z 30s úseků EEG, EMG a EOG ...
 • Bezkontaktní měření tepové frekvence z obličeje 

  Chmelíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá studií bezkontaktní a neinvazivní metody pro odhad tepové frekvence z barevných změn obličeje. Bezkontaktní měření je založeno na snímání osob videokamerou a ze získaných obrazových sekvencí jsou ...
 • Definice parametru pro dekonvoluci obrazu z elektronového mikroskopu 

  Typovský, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním bodové rozptylové funkce (point spread function, PSF) u skenovacího transmisního elektronového mikroskopu (STEM). Nejprve je provedena teoretická rešerše, kde jsou popsány všechny ...
 • Detekce spánkové apnoe z polysomnografických dat 

  Vecheta, Miroslav
  Tato práce se zabývá detekcí spánkové apnoe pomocí polysomnografických dat a snahou o možné nalezení alternativní a jednodušší metody této detekce. Práce se skládá ze tří částí. První část je důležitá pro seznámení se s ...
 • EEG Signal Analysis based on EMD and Discrete Energy Separation Algorithm 

  Potočňák, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with spectral analysis of nocturnal EEG signal from apnoea/hypopnea patients. Main goal is to employ methods independent to Fourier Transform, because of nonstationary character of signal, to better ...
 • Filtrace signálů EEG 

  Pohludka, Aleš
  Práce je zaměřena na základy elektroencefalografie, způsob měření elektroencefalografických signálů, jejich zpracování a především filtrace. Je popsáno základní mezinárodní zapojení pro standardizované měření EEG signálů ...
 • Frekvenční analýza EEG signálu pro detekci bdělosti mozku 

  Pohludka, Aleš
  Práce je zaměřena na základy elektroencefalografie, způsob měření elektroencefalogra- fických signálů, jejich zpracování a především interpretací signálu ve frekvenční a časově- frekvenční oblasti za účelem detekce mentální ...
 • Hluková mapa 

  Němcová, Michaela
  Cílem práce je seznámení se s problematikou měření hluku. První část se zaměřuje na popis fyzikálních vlastností zvuku v oblasti prostorové, atmosférické a fyziologické akustiky. Dále pojednává o fyziologických účincích ...
 • Klasifikace spánkových stádií 

  Nováková, Kateřina
  Předložená práce se zabývá základním popisem polysomnografického měření, morfologií spánku a jeho stádii. Dále jsou zde uvedeny vybrané metody zpracování elektroencefalografických signálů. Techniky zpracování jsou zejména ...
 • Klasifikace srdečních cyklů 

  Potočňák, Tomáš
  Cieľom tejto práce bolo vyvinúť metódu klasifikácie EKG cyklov do dvoch tried, ischemických a neischemických cyklov. Ako vstupný signál boli použité spracované srdečné cykly (P-QRS-T cykly) získané meraním animálneho EKG ...
 • Kognitivní evokované potenciály a fixace očí při vizuální emoční stimulaci 

  Mičánková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je najít a popsat souvislost mezi fixací očí v emočně zabarveném stimulu, kterým je obrázek či video, a EEG signálu. K tomuto studiu je třeba vyvinout softwarové nástroje v prostředí Matlab k ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Nejedlý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení pozemních komunikací a veřejných prostorů. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na základní pojmy světelné techniky, metodiku měření a odpovídající ...
 • Vizualizace pulzu ve videozáznamu obličeje 

  Bernátek, Pavel
  V diplomové práci jsou uvedeny základní metody bezkontaktního měření srdečního pulzu. Je zde vysvětlena metoda Eulerian video magnification zabývající se vizualizací pulzu ve videozáznamu obličeje. V diplomové práci je ...
 • Využití EEG ve vyhodnocování emocionálních stavů člověka 

  Strakoš, Libor
  Diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování EEG a klasifikací emocí do tříd v rámci emočního dvoudimenzionálního prostoru. První část tvoří literární rešerše na téma využití záznamu EEG pro zachycení emoční odezvy člověka ...