Now showing items 1-20 of 21

 • Algoritmus pro detekci pozitívního a negatívního textu 

  Musil, David
  Se svižným vývojem informačních a komunikačních technologií vzrůstá i množství informací produkovaných nejrůznějšími zdroji v elektronické podobě. Třídění a získávání znalostí z těchto dat vyžaduje značné úsilí, které pro ...
 • Android aplikace pro měření uživatelské spokojenosti s mobilní datovou službou 

  Kunc, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou uživatelské spokojenosti s mobilní datovou službou. V práci jsou v tomto kontextu rozebrány pojmy Quality of Service, Quality of Experience a Crowdsourcing. Dále se práce soustředí ...
 • Automatické zjišťování významu textu 

  Jeleček, Jiří
  V rámci této práce byl navržen a implementován systém využívající technik dolování znalostí z textu za účelem rozpoznávání emocí v česky, anglicky a německy psaných textech a bylo provedeno zhodnocení jeho úspěšnosti. ...
 • Detekce rasistických symbolů z obrazu 

  Klapal, Matěj
  Cílem této práce je vytvořit detektor rasistických symbolů z obrazu za použití funkcí open source knihovny OpenCV. V textu je shrnut základní proces zpracování obrazových dat pomocí počítačů. Text dále obsahuje popis ...
 • Dolovanie znalostí z textových dát použitím metód umelej inteligencie 

  Povoda, Lukáš
  Práca sa zaoberá problémom dolovania znalostí z textových dát, ktorý je stále aktuálnejší vzhľadom na exponenciálny rast množstva uložených dát v elektronickej podobe, kde 80% týchto dát je v textovej podobe. Práca skúma ...
 • Elektronický rezervační systém pro laboratoře a laboratorní zařízení 

  Povoda, Lukáš
  Práca sa zaoberá návrhom databázovej štruktúry a webového rozhrania rezervačného systému, určeného pre rezerváciu laboratórnych priestorov a meracích zariadení určených pre zapožičanie. Systém je navrhnutý na najrozšírenejšom ...
 • Herní webový portál - objektové programování 

  Hůla, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programové struktury herního webového portálu. Tento webový portál bude sloužit jako komunikační a informační centrum, které hráčům usnadní vzájemnou koordinaci a umožní jim ...
 • Hluboké učení pro klasifikaci textů 

  Kolařík, Martin
  Práce se zabývá rozborem současných metod strojového učení používaných pro emoční klasifikaci textových dat a testováním různých architektur neuronových sítí na problému binární klasifikace textů na pozitivní a negativní. ...
 • Nástroj pro automatické získávání informací z webu 

  Poliak, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením nástroje pro shromáždění kladných a záporných komentářů z jednoho předního čínského e-shopu do databáze. Ta bude následně využita pro tzv. hluboké učení umělé neuronové sítě, která má ...
 • Nástroj pro komentování obsahu webu 

  Najbr, Ondřej
  Semestrální práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá popisem tvorby rozšíření pro prohlížeče Internet Explorer, Operu, Safari 5, Mozillu Firefox a Google Chrome, shrnutím výhod vývoje rozšíření pro tyto ...
 • Predikce spotřeby elektřiny v distribuční síti 

  Herbrych, Daniel
  Tato práce se zabývá predikcí spotřeby elektřiny. Pro předpovídání spotřeby elektřiny slouží spousta metod v závislosti na délce předpovídaného horizontu. Zde byla pro predikci použita lineární regrese a v závěru je pak ...
 • Procedurální programování v databázi 

  Nimrichter, Adam
  Práce se zabývá ověřením konceptu provádět výpočty přímo v databázi. Popisuje databázi PostgreSQL, její vlastnosti a procedurální jazyk PL/pgSQL. Dále se věnuje metodám strojového učení, návrhu algoritmu pro dopředný výběr ...
 • Rekurentní neuronové sítě pro klasifikaci textů 

  Myška, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem neuronových sítí pro klasifikaci pozitivních a negativních textů. Vývoj probíhal v programovacím jazyce Python. Návrh modelů hlubokých neuronových sítí byl proveden pomocí vysokoúrovňového ...
 • Rozpoznávání ručně psaného textu s využitím posuvného okna 

  Ďuriš, Denis
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optickým rozpoznávaním znakov. Zameriava sa na rozpoznávanie ručne písaného textu. Teoretický úvod popisuje metódy používané pri optickom rozpoznávaní znakov a vybrané metódy strojového ...
 • Rozvrhování úkolů v logistických skladech 

  Povoda, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá problémom rozvrhovania a riadenia práce v logistických skladoch. Riadenie a rozvrhovanie práce je v súčastnosti často riešený problém, na ktorý neexistuje jednoduché a jednoznačné riešenie kvôli ...
 • Sběr dat ze sociální sítě Twitter 

  Kmeť, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie na zber dát zo sociálnej siete Twitter. Dáta sú zbierané v reálnom čase s rôznou dĺžkou trvania zberu. Teoretická časť hovorí o sociálnej sieti Twitter, približuje možnosti ...
 • Sémantické rozpoznávání komentářů na webu 

  Stříteský, Radek
  Hlavním cílem semestrálního projektu je rozpoznávání komentářů na webových strán- kách. Teoretická část je zaměřena na umělou inteligenci, zejména se zde popisují klasi- fikátory. Praktická část se věnuje sestavení trénovací ...
 • Strojové porozumění textovým zprávám používaných v letectví 

  Lieskovský, Pavol
  Táto práca sa zaoberá problematikou textovej správy NOTAM, ktorá sa používa v letectve. Dokumentuje rozdiel medzi textovou a digitálnou podobou správy NOTAM, špeciálne typy správ NOTAM a položky z ktorých sa správa NOTAM ...
 • Vytvoření databáze uměle zašumených audionahrávek v akusticky kontrolované místnosti 

  Hájek, Vojtěch
  V této bakalářské práci se zabývám tvorbou databáze zvukových nahrávek a následným vytvoření databáze nahrávek hlasu, které byly nahrány v bezodrazové komoře. Databáze byla vytvořena tak, aby mohla být použita pro učení ...
 • Webová aplikace pro prohledávání zmínek o produktech z internetových portálů 

  Ledniczky, Péter
  Cieľom tohto projektu je vytvorenie programu, ktorý bude automaticky zbierať dostupný textový obsah z internetu a následne v ňom vyhľadá vopred zadané kľúčové slová. Na základe ich výskytu vykoná analýzu náladového indexu ...