Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizátor interferencí pro kmitočtová pásma EGSM a UMTS 

    Predajňa, Martin
    Práca popisuje pasívne lokalizačné techniky z ktorých pre potreby lokalizácie zdroja interferencií je zvolená metóda rotácie smerovej antény. Navrhnutý lokalizačný systém vypočíta pravdepodobnú polohu zdroja rušenia metódou ...
  • Modelování systému UMTS 

    Predajňa, Martin
    Bakalárska práca sa zaoberá modelovaním systému UMTS v downlinku v programe MatLab. Je zameraná na spracovanie signálu vo fyzickej vrstve a sleduje vplyv nastavenia jednotlivých parametrov na chybovosť BER pri prenose ...