Now showing items 1-10 of 10

 • Detekce a automatická analýza skenování sítí 

  Procházka, Aleš
  Tato bakalářská práce se věnuje monitorování počítačových sítí s využitím toků. Je zde popsán framework Nemea, který lze využít k sestavení komplexního systému pro detekci síťových útoků a jehož součástí je modul vyvíjený ...
 • Elektrické napájení silničního tunelu 

  Kloc, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku napájení silničního tunelu elektrickou energií. V práci jsou popsána obecná pravidla a požadavky, které jsou nezbytné pro zajištění dodávky elektrické energie pro tunelové stavby. ...
 • Hodnocení tepelné pohody prostředí v budovách 

  Procházka, Aleš
  Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o metodách a způsobech hodnocení tepelné pohody prostředí v budovách. V úvodní části práce je tepelná pohoda, která vyjadřuje spokojenost s teplotním stavem prostředí, uvedena jako ...
 • Návrh kabelové sítě 22 kV ve stávajícím areálu fakultní nemocnice 

  Blažek, Tomáš
  Tato diplomová práce obsahuje popis rekonstrukce vnitroareálové sítě VN 10 kV ve fakultní nemocnici při přechodu na novou napěťovou hladinu 22 kV dle platných předpisů. V práci je popsán stávající stav technologického ...
 • Návrh rekonstrukce stávající vstupní rozvodny a kabelové sítě 22 kV v areálu fakultní nemocnice 

  Komárek, Filip
  Táto diplomová práca sa zaoberá areálovou distribučnou sieťou a jednou zo vstupných trafostaníc nemocnice. Prvá časť tejto diplomovej práce rieši návrh novej káblovej siete, jej postupné oživene bez toho, aby došlo k ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny 

  Hanák, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem transformační stanice na vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny. Popisuje samotný návrh, jehož výstupem je výkresová dokumentace, která v praxi slouží pro provedení stavby. Je zde ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z kogenerační jednotky 

  Pastorek, Jaroslav
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu transformačnej stanice pre vyvedenie výkonu z kogeneračnej jednotky o elektrickom výkone do 1 MW. V práci je vypracovaný postup navrhovania jednotlivých zariadení ako je ...
 • Projekt připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční soustavy 

  Blažek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií fotovoltaické elektrárny a ekonomickým zhodnocením použitého technologického zařízení. V první části je popsána technologie pro vyvedení výkonu z fotovoltaického zdroje – ...
 • Projekt uzemnění transformovny 110/22 kV 

  Pavlík, Ludvík
  Ve své diplomové práci se zabývám návrhem uzemnění transformovny 110/22 kV. Cílem této práce je navrhnout zemnící síť pro uzemnění zadané venkovní rozvodny. Venkovní rozvodna 110kV je v uspořádání podle H-schématu a obepíná ...
 • Zpracování paketů pomocí knihovny DPDK 

  Procházka, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje filtrování a přeposílání paketů ve vysokorychlostních sítích. Nejdříve je představen framework DPDK, který je využíván pro rychlé zpracování paketů. Dále je popsán návrh aplikace pro ...