Now showing items 1-20 of 25

 • Alternativní zdroje energie a jejich integrace do konceptu Smart Grids 

  Kopička, Marek
  Tato práce se zabývá převážně energií elektrickou. V první je části zaměřena na alternativní zdroje energie, popisuje strukturu spotřeby a výroby elektrické energie za několik posledních let, při čemž se soustředí na ...
 • Alzheimer centrum 

  Zikmunda, Václav
  Diplomová práce řeší novostavbu zdravotnického zařízení. Objekt bude sloužit jako domov pro lidi s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Zařízení bude vybaveno a zařízeno pro poskytování moderní ošetřovatelské ...
 • Analýza determinant vývoje spotřeby elektřiny 

  Kunc, Dominik
  Cílem této práce je čtenáře uvést do problematiky vývoje spotřeby elektřiny, ukázat možnosti jeho predikce a provést příklad statistické analýzy determinant spotřeby, která může sloužit jako základ dlouhodobé prognózy. ...
 • Databázový systém pro výrobu desek plošných spojů 

  Procházka, Jiří
  Rozbor problematiky návrhu webové databáze a její struktury pro potřeby provozu dílny na výrobu plošných spojů. Prostudování použití aplikaci určených pro vytváření, správu a zabezpečení dat databázového systému. Prostředky ...
 • Domov pro seniory 

  Svačinová, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem domova pro seniory ve městě Bučovice. Jedná se o třípodlažní stavbu obdélníkového půdorysu částečně zasazenou do svahu. Uprostřed budovy je atrium zasahující do prvního podlaží. Stavba je ...
 • Efektivní zapojení zařízení PCM 30U OCH do laboratorní výuky 

  Procházka, Jiří
  Cílem mého bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou PCM, zvláště PCM 1. řádu a jejího praktického využití v instalaci v zařízení PCM30UOCH. Práce obsahuje dále popis přenosového zařízení, možnosti jeho osazení a ...
 • Ekonomické aspekty využití energie z fotovoltaické elektrárny 

  Cerman, Marek
  Hlavním tématem této diplomové práce je vytvoření komplexního modelu obecné fotovoltaické elektrárny (FVE). První kapitoly se věnují rešerši oboru fotovoltaiky, seznamují čtenáře s vývojem instalovaného výkonu ve světě a ...
 • Implementace podpory nástroje NetEm v projektu LNST 

  Procházka, Jiří
  Tato práce se věnuje emulacím sítí. Obsahuje uvedení do problematiky emulací a jiných metod experimentování. Součástí je také výpis a rozbor softwarových a hardwarových emulátorů. Zvláštní důraz je kladen na emulátor NetEm, ...
 • Modernizace zemědělského objektu 

  Seifert, Jan
  Projekt řeší modernizaci zemědělského objektu vedoucí ke změně v užívání stavby. Snahou bylo využití stávajícího chátrajícího oreálu a vytvoření pracovních míst v dané lokalitě. Objekt se nachází na parcele p.č. 212 na ...
 • Návrh datové struktury Intranetu a následné dolování dat s využitím SQL serveru 

  Herman, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh datové struktury intranetu a využití jazyka SQL při vyhledávání dat. Jejím výstupem je optimálně navržený intranet konkrétní organizaci. Za pomoci datového a funkčního modelování je ...
 • Návrh doplnění/změn marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Pospíšilová, Julie
  Diplomová práce se zabývá doplněním/změnou marketingové komunikace konkrétní společnosti. Jedná se o nově otevřenou kavárnu a fit studio OMNI v Medlánkách. Teoretická část se zabývá obecnými pojmy marketingové komunikace ...
 • Návrh revitalizace elektroinstalace RD s výstavbou stolařské dílny s vypracováním projektové dokumentace 

  Procházka, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o projektu elektroinstalace rodinného domu se stolařskou dílnou. Práce se dělí na 3 časti. V první část je čtenář seznámen se silnoproudou a slaboproudou instalací, kde jsou popsány jednotlivé ...
 • Novostavba mateřské školy 

  Šedivý, Adam
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení novostavby mateřské školy. Navrhovaný objekt se nachází v katastrálním území Náměště nad Oslavou. Stavba je situována v lokalitě nově vznikajících ...
 • Novostavba polyfunkčního domu v Brně - Líšni 

  Vejmělek, Lukáš
  Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby polyfunkčního objektu, umístěného v městské části Brno-Líšeň, konkrétně na ulici Zikova s parcelou pozemku číslo 8362/6. Polyfunkční dům má tvar písmene l a je ...
 • Podnikatelská plán pro založení boulder centra 

  Herman, Jan
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru pro založení Boulder Centra v Brně. Jde o horolezeckou stěnu spojenou s možností posezení. Na základě ekonomických analýz je sestaven podnikatelský plán, který ...
 • Podnikatelský záměr 

  Fukátko, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení obchodu s městskými koly. Její první část je více teoretická a je zaměřena na analýzu okolí firmy. V druhé části je vypracována hlavní část podnikatelského plánu.
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Procházka, Jiří
  V této práci se zaměřím na vypracování podnikatelského plánu pro firmu FATO HLAVÁČ, s. r. o. V práci se zmíním o historii firmy, zhodnotím aktuální stav ve firmě, udělám finanční analýzu firmy a jako další rozvoj firmy ...
 • Polyfunkční dům Brno - Holásky 

  Vondráček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního domu na jihovýchodním okraji Brna v městské čtvrti Holásky. Třípodlažní stavba kombinuje svojí funkcí účely bydlení, stomatologického centra a lékárny. ...
 • Polyfunkční dům Jihlava, Handlovy Dvory 

  Blažek, Martin
  Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu na pozemku v Jihlavě, Handlových Dvorech. Budova je půdorysně tvaru výrazně podlouhlého kosodélníku a je schodišťovým prostorem členěna ...
 • Polyfunkční dům Na Skřivánku v Chotěboři 

  Janáček, Jiří
  Hlavním úkolem diplomové práce je zpracování projektu pro provádění stavby polyfunkčního domu Na Skřivánku v Chotěboři. Polyfunkční dům má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází prostory sloužící ...