Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza vlivu zateplení na cenu bytového domu v Třebíči 

  Procházka, Pavel
  Vyčíslení nákladů na zateplení vícepodlažních budov a zjištění návratnosti investic do zateplení vzhledem k úsporám nákladů za energie na vytápění je náplní této diplomové práce. V práci je analyzován aktuální stav panelových ...
 • Complex k-uniform tilings by a simple bitopic precursor self-assembled on Ag(001) surface 

  Kormoš, Lukáš; Procházka, Pavel; Makoveev, Anton Olegovich; Čechal, Jan (Springer Nature, 2020-12-01)
  The realization of complex long-range ordered structures in a Euclidean plane presents a significant challenge en route to the utilization of their unique physical and chemical properties. Recent progress in on-surface ...
 • Kontaktování jednorozměrných nanostruktur 

  Citterberg, Daniel
  Tato bakalářská práce se věnuje metodologii kontaktování jednorozměrných nanostruktur. Teoretická část práce definuje pojem jednorozměrných nanostruktur, následně se věnuje potenciálu jejich využití, a to především v oblasti ...
 • Marketing v cestovním ruchu 

  Bogner, Josef
  Tato práce analyzuje mikroregion Moravskokrumlovsko v oblasti cestovního ruchu a navrhuje řešení pro zvýšení jeho turistické atraktivity. Teoretická část práce je zaměřena na marketingový výzkum, marketing cestovního ruchu ...
 • Metody přenosu grafenu vedoucí k vysoké kvalitě grafenových polem řízených tranzistorů 

  Tesař, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem různých metod přenosu grafenu na jeho kvalitu. Grafen byl vyroben pomocí metody chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition -- CVD). Charakterizace kvality následně ...
 • Měření transportních vlastností grafenu 

  Nečesal, Daniel
  Pro použití grafenu v elektronice je nutné vytvořit velké plochy grafenu vysoké kva- lity, k čemuž se využívá chemická depozice z plynné fáze (CVD). Kvalitu grafenové folie určuje pohyblivost nosičů náboje, protože je ...
 • Modelování fotonických struktur pomocí metody konečných diferencí v časové oblasti 

  Procházka, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na základní popis metody konečných diferencí v časové oblasti (FDTD, Finite-Difference Time-Domain method), která slouží k numerickému řešení Maxwellových rovnic. FDTD je dnes velmi používaná ...
 • Návrh informačního systému pro sportovní klub 

  Procházka, Pavel
  Hlavním cílem této práce je návrh informačního systému pro florbalový klub ASK Bystřice n. P.. Tato práce obsahuje samostatný návrh databáze systému a popis funkčnosti jeho hlavních částí. Tato práce bude sloužit v budoucnu ...
 • Návrh komunikační strategie pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g 

  Strážnický, Tadeáš
  Práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro propagaci služeb dalšího vzdělávání dospělých pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g. Práce analyzuje vývoj vnitřního a vnějšího prostředí organizace a dále ...
 • Návrh na implementaci internetového obchodu spojený s e-logistikou do firmy Hanymobil 

  Hnilica, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je zakomponování internetového obchodu do firmy Hanymobil a jeho konektivita na logistiku. Nejprve je provedena analýza současného stavu firmy a také její internetové prezentace. V hlavní části ...
 • Novostavba sportovního centra, Jemnice 

  Procházka, Pavel
  Vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby sportovního centra v Jemnici je hlavní částí této diplomové práce. Při tvorbě návrhu byl kladen důraz na postup dle platných norem a předpisů, ale také na splnění ...
 • Nukleace magnetické fázové přeměny v nanostrukturách řízená substrátem 

  Hajduček, Jan
  Vlastnosti fázové přeměny v železo-rhodiu (FeRh) z antiferomagnetické fáze (AF) do feromagnetické fáze (FM) jsou výrazně ovlivňovány strukturními defekty v FeRh. Epitaxní vrstvy FeRh jsou připraveny na substrátu MgO (001). ...
 • Obchod a investice do nemovitostí postižených exekucí v České republice 

  Procházka, Pavel
  Tato diplomová práce analyzuje právní základy a užití občanského zákoníku, majetkových zákonů, občanského soudního řádu a exekuční řádu v obchodu s nemovitostmi. Skrze případové studie se snaží poukázat na kritická místa ...
 • Posouzení návratnosti investice do zateplení bytového domu ve vybrané lokalitě 

  Vyhnálek, Václav
  Diplomová práce se zabývá vlivem zateplení bytového domu na cenu bytových domů a dobu návratnosti investic do zateplení. V teoretické části se práce zabývá tématikou energetické náročnosti, způsoby zateplení a oceňováním. ...
 • Příprava a charakterizace atomárně tenkých vrstev 

  Tesař, Jan
  Tato práce se zabývá oblastí dvourozměrných materiálů, jejich přípravou a analýzou. Pravděpodobně nejznámějším zástupcem dvourozměrných materiálů je grafen. Tento 2D allotrop uhlíku, někdy nazývaný „otec 2D materiálů“, v ...
 • Příprava a charakterizace dvourozměrných heterostruktur 

  Majerová, Irena
  Po experimentálním získání grafénu počátkem 21. století došlo k objevení mnoha dalších zajímavých 2D materiálů. Elektrické a optické vlastnosti těchto vrstev jsou však značně ovlivněny složením a kvalitou okolních materiálů. ...
 • Příprava grafenových nanostruktur pro aplikace 

  Midlíková, Jana
  Práca sa zaoberá prípravou grafénových nanoštruktúr a ich aplikáciami pri meraní elektrických transportných vlastností grafénu. Grafénove vrstvy sú pripravované mechanickou exfoliáciou dvoma spôsobmi, pomocou lepiacej pásky ...
 • Příprava grafenu a výzkum jeho fyzikálních vlastností 

  Procházka, Pavel
  Tato dizertační práce je zaměřena na výrobu grafenových vrstev metodou chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition – CVD) a jejich využití při výrobě a charakterizaci vlastností polem řízených tranzistorů. ...
 • Příprava grafenu metodou CVD 

  Procházka, Pavel
  Tato diplomová práce je převážně zaměřena na výrobu grafenových vrstev na měděné fólii metodou chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapour Deposition – CVD). Za tímto účelem byla dokončena a plně automatizována ...
 • Single-layer graphene on epitaxial FeRh thin films 

  Uhlíř, Vojtěch; Pressacco, Frederico; Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander; Procházka, Pavel; Průša, Stanislav; Potoček, Michal; Šikola, Tomáš; Čechal, Jan; Bendounan, Azzedine; Sirotti, F. (ELSEVIER, 2020-06-01)
  Graphene is a 2D material that displays excellent electronic transport properties with prospective applications in many fields. Inducing and controlling magnetism in the graphene layer, for instance by proximity of magnetic ...