Now showing items 1-15 of 15

 • Energetické využití biomasy 

  Horváth, Martin
  Obnovitelné zdroje energie a jejich rozvoj přináší otázky jak tyto zdroje co nejlépe využít. Hlavním cílem mé bakalářské práce je seznámení se způsoby přeměny biomasy na energetický potenciál a jeho využití. Poté je uveden ...
 • Fotovoltaika v městských aglomeracích 

  Dobiáš, Pavel
  Bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou fotovoltaických systémů a s jejich využití v různých aplikacích. V úvodní kapitole pojednává o tom, jaký potenciál spočívá v energii, která dopadá na Zem ...
 • Možnosti využití solárních komínů 

  Moravčík, Martin
  Práce obsahuje teoretické shrnutí současného stavu řešení problematiky solárních komínů. V první kapitole se soustředí na matematické metody popisu funkce solárního komína obecně, stanovuje vztahy pro výkon, účinnost, ...
 • Návrh a možnosti využití fotovoltaické elektrárny na území ČR 

  Švec, Radovan
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a možnostech využití fotovoltaických elektráren na území ČR. V první části práce pojednává o stavu a přístupu k solární energii u nás i ve světě.V druhé části jsou popsány části zařízení ...
 • Návrh malé větrné elektrárny se Savoniovým rotorem 

  Foltýn, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení větrné elektrárny se Savoniovým rotorem. V první části je souhrn teoretických poznatků, které mají vést k optimální konstrukci větrného energetického zdroje. V ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Vysoudil, Martin
  Tato bakalářská práce nás v první části seznamuje se všeobecnou teorii malých vodních elektráren. V druhé části se řeší konstrukce malé vodní elektrárny pro konkrétní podmínky dané vybranou lokalitou. Na závěr je návrh ...
 • Návrh realizace technologie součásti "trakční kotouč lanového výtahového stroje". 

  Procházka, Zdeněk
  Návrh technologie výroby trakčního lanového kotouče výtahového stroje, konstrukčně technologický rozbor součásti, funkční rozbor drážek, výběr materiálu polotovaru, výběr řezných materiálů a specifikace výrobních strojů. ...
 • Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice. 

  Procházka, Zdeněk
  Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice, zhodnocení technologičnosti konstrukce, výběr technologií a polotovarů, výběr řezných materiálů, analýza upínání obrobku. Zhodnocení variant výroby při použití dvou různých ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Procházka, Zdeněk
  Diplomová práce byla řešena v rámci projektu FR-TI1/070 „Optimalizace výroby těžkých odlitků“ ve spolupráci se slévárnou ŽĎAS a.s. Práce je zaměřena na hodnocení výskytu lasturového lomu ve vzorcích odebraných ze zkušebních ...
 • Studie využití pomaloběžných větrných turbín pro malé a střední aplikace 

  Forró, Bálint
  Bakalářská práce se zabývá využitím pomaloběžných větrných turbín pro malé a střední aplikace, přesněji pak o Savonionův typ rotoru. V první části jsem se věnoval teoretickému využití větru a k analýze druhů větrných ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - problematika voskových modelů 

  Procházka, Zdeněk
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia je na téma Technologie přesného lití pomocí vytavitelného modelu se zaměřením na problematiku voskového modelu. Na základě literární studie byla vytvořena rešerše zaměřená ...
 • Termodynamický cyklus 

  Zatloukal, Oto
  Tato práce je zaměřena na studium termodynamických dějů a z nich sestávajících cyklů, zejména cyklu sestávajícího ze dvou izotermických a dvou izochorických dějů. Dále je proveden matematický model tohoto cyklu a jeho ...
 • Vliv jaderné elektrárny z hlediska radiační zátěže 

  Vániš, Jiří
  Tento text pojednává o problematice ionizujícího záření působícího na pracovníky jaderné elektrárny a na okolní obyvatelstvo. Dále jsou zmíněny limitní dávky ozáření pracovníků v radiačním průmyslu, způsoby jejich ochrany ...
 • Využití hydroenergetického potenciálu na řece Tichá Orlice 

  Rybka, Michal
  Tato bakalářská práce řeší návrh malé vodní elektrárny. V prvních částech se zabývá energetickými zdroji, hlavně vodní energií a její využívání v České republice. V další části je charakterizována řeka Tichá Orlice, nezbytnou ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR 

  Zmeškal, Pavel
  Účelem této práce byl rozbor stávajícího stavu a dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Dále jejich vlivy na elektrizační soustavu ČR. Na základě zjištěných faktů byl vypracován aktuální ...