Now showing items 1-20 of 29

 • Algoritmus ICP (Iterative Closest Point) pro sesazování mraku bodů 

  Wróbel, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmem ICP (Iterative Closest Point) pro sesazování mračna bodů. Zaměřuje se zejména na popis klasického algoritmu ICP. Tento algoritmus je modifikován použitím KD-stromu. Práce dále ...
 • Analýza faktorů ovlivňující realitní trh 

  Procházková, Jana
  Cílem práce je provést analýzu vlivů, které působí na realitní trh a vytvořit prognózu jejich vývoje. V první části jsou popsány rozdělení a vývoj stavebnictví a realitního trhu. Část druhá spočívá ve vytvoření případové ...
 • Animace a výpočty cyklických křivek v Maplu 

  Novák, Jiří
  Hlavním cílem této práce bylo zpracování tématu cyklických křivek a následné vytvoření interaktivních mapletů použitelných pro ilustraci tvorby a vlastností těchto křivek. Ve výsledné verzi se nachází maplet pro vykreslení ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro výběr klientů 

  Procházka, Tomáš
  V rámci diplomové práce je využito moderních metod analýz a modelování. Konkrétně se práce věnuje aplikaci fuzzy logiky pro výběr klientů. Cílem práce je vytvoření vhodného systému sloužícího ke stanovení pořadí podaných ...
 • Automatic lane marking extraction from point cloud into polygon map layer 

  Procházka, David; Procházková, Jana; Landa, Jaromír (Tayor and Francis, 2019-01-25)
  This paper concentrates on the road inventory process. The key part of road marking detection and reconstruction is based on spanning tree usage. The spanning trees are obtained from alpha shapes of the detected road ...
 • Clustering mraku bodů 

  Mrkvička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním mraku bodů. Zaměřuje se na detekci ploch v trojrozměrném prostoru. Popisuje především metody, které jsou používány k detekci rovin. Dále popisuje konkrétní implementaci jedné z ...
 • Detekce a vizualizace specifických rysů v mračnu bodů 

  Kratochvíl, Jiří Jaroslav
  Mračno bodů je neuspořádaná množina bodů popsaných souřadnicemi (x, y, z), která reprezentuje reálný objekt. Tyto body jsou získány prostřednictvím 3D skenovacích technologií, například LIDAR (Light Detection And Ranging) ...
 • Detekce významných bodů v obrazu pomocí Harrisova detektoru 

  Květný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací Harrisova detektoru rohů pro nalezení významných bodů v obrazech a modelech. Součástí práce je implementace algoritmů v programovacím jazyce Python. Programy jsou testovány na ...
 • The Enhancement of 3D Scans Depth Resolution Obtained by Confocal Scanning of Porous Materials 

  Martišek, Dalibor; Procházková, Jana (De Gruyter Open, 2017-11-24)
  Scans of porous materials such as concrete ofr cement paste are highly problematic due to its low depth resolution. We propose an averaging method based on the Lindeberg-Levi theorem that improves the final depth resolution.
 • Financování z fondů Evropské unie 

  Procházková, Jana
  Diplomová práce řeší problematiku financování z fondů Evropské unie, zejména prostřednictvím Státního Zemědělského Intervenčního fondu ve společnosti Agrospol Hrádek, spol. s r.o. Práce vychází ze současného stavu ve ...
 • Fluorescenční zobrazovací techniky v multimodálním holografickém mikroskopu 

  Vašíček, David
  Tato diplomová práce se zabývá registrací obrazů snímků pořízených multimodálním holografickým mikroskopem (MHM). Rešerše je věnována fluorescenční a holografické mikroskopii a multimodálnímu holografickému mikroskopu, ...
 • Interpolace bodů v projektivním prostoru 

  Burešová, Klára
  Cílem této práce je popis interpolačních křivek v rovině, prostoru a s přechodem do projektivního prostoru. Součástí je definování projektivního prostoru, ve kterém budeme pracovat, a také dalších pojmů, jako jsou vektorový ...
 • Interpolační a aproximační spline křivky 

  Jelínek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a algoritmy výpočtu hladkých křivek, konkrétně B-spline křivek. Tyto křivky mají své uplatnění v počítačové grafice. Výpočet B- spline křivek je definován rekurentně, a proto je ...
 • Matematické modelování pomocí L-systémů 

  Janoutová, Růžena
  Tato práce pojednává o L-sytémech a jejich praktickém využití. Prácí můžeme pomyslně rozdělit na dvě části - teoretickou a aplikovanou. V teoretické části, tj. v první kapitole, se zabýváme samotnými L-systémy. Nachází se ...
 • Metody FFD 

  Novák, Jiří
  Diplomová práce se věnuje tématu free-form deformací. Hlavními cíli této práce bylo zpracování teoretických poznatků o této problematice a naprogramování vybraných metod free-form deformací. V první části je popsána potřebná ...
 • Měření ovality extrudovaného vlákna 

  Loučka, Pavel
  Důležitým sledovaným parametrem při výrobě extrudovaného vlákna je jeho průměr. Měření této veličiny lze provést za předpokladu kruhovitosti jeho průřezu pomocí jedné snímací kamery. V praxi se ukázalo, že dalším důležitým ...
 • Návrh optimálního odpisového plánu dlouhodobého majetku ve firmě ABC, s.r.o. 

  Procházková, Jana
  Bakalářská práce řeší problematiku odpisování dlouhodobého majetku ve společnosti Agrospol Hrádek, spol. s r. o. Práce vychází ze současného stavu ve společnosti, přičemž pozornost je zaměřena na účetní odpisování. V další ...
 • Notes on iterative closest algorithm 

  Procházková, Jana; Martišek, Dalibor (Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2018-03-23)
  Point clouds are commontly used in many areas of technical practice. Nowadays, the common applications are in area of autonomous cars and 3D terrain or object modelling. During the scanning process, the scanning device or ...
 • Numerické metody měření Hausdorffovy dimenze 

  Vostal, Jiří
  Budou navrženy metody vhodné pro měření Hausdorffovy dimenze množin zobrazených v konečném rozlišení výstupních zařízení počítače a jejich použitelnost bude otestována na množinách se známou Hausdorffovou dimenzí.
 • Numerické metody pro rekonstrukci chybějící obrazové informace 

  Bah, Ebrima M.
  The Diploma thesis deals with reconstruction of Missing data of an Image. It is done by the use of appropriate Mathematical theory and numerical algorithm to reconstruct missing information. The result of this implementation ...