Now showing items 1-20 of 28

 • Aplikace gradientní pružnosti v problémech lomové mechaniky 

  Klepáč, Jaromír
  Předkládaná diplomová práce se zabývá aplikací gradientní pružnosti na problémy lomové mechaniky. Konkrétně jde o analytické vyjádření pole posuvů a následně pole napětí v okolí kořene trhliny. Uvažuje se přitom vliv ...
 • Aplikace metody hraničních prvků na některé problémy mechaniky 

  Sedláček, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou hraničních prvků (MHP). Tato numerická metoda se používá k řešení některých fyzikálních problémů, které jsou popsány eliptickými parciálními diferenciálními rovnicemi. Cílem práce ...
 • Aplikace programovacího jazyka Python na některé úlohy mechaniky 

  Horák, Filip
  Programovací jazyk Python je v současnosti velmi silný a hojně využívaný programovací nástroj. Jeho dostupnost, jednoduchost a univerzálnost jej dělají oblíbenou volbou pro začátečníky i zkušené programátory. Ačkoli Python ...
 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Moravu 

  Trávníček, Lukáš
  Bakalářská práce obsahuje napjatostní a deformační analýzu prvních dvou částí železničního mostu v Olomouci s posouzením změny napjatosti a deformace při změně statického uložení. Nejprve je uveden teoretický základ prutových ...
 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Odru 

  Svoboda, Josef
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné mostní příhradové konstrukce. Cílem je určení osových sil pro staticky určitou soustavu a následně provedením konstrukčních změn a snížit osová ...
 • Deformační a napěťová analýza prutové soustavy 

  Pop, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prutových soustav, které představují speciální typ konstrukce hojně používaný ve stavebním i strojním průmyslu. V úvodní části je uveden teoretický základ a jsou popsány metody ...
 • Elastická analýza stability trhliny ve smykových zátěžných módech 

  Žák, Stanislav
  Cílem této práce je vytvoření výpočetní simulace reálného experimentu pro stanovení mezního stavu šíření únavové trhliny, tedy prahové hodnoty součinitele intenzity napětí ve smykových zátěžných módech, a dále porovnat ...
 • Krut prutů s nekruhovým příčným průřezem 

  Votava, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kroucení prutů s nekruhovým příčným průřezem. K řešení jsou použity analytické a numerické metody. Teoretická část se zaměřuje na odvození základních vztahů a to zejména pro ...
 • Krut prutů s nekruhovým příčným průřezem 

  Kalivoda, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analytickými a numerickými způsoby řešení úloh krutu prutů s různou geometrií příčných průřezů. V první části práce jsou uvedeny teoretické základy problému borcení příčných průřezů. Následuje ...
 • Metoda hraničních prvků v inženýrské praxi 

  Man, Vojtěch
  Tato práce se zabývá úvodem do problematiky numerického modelování reálného případu. Pro metodu hraničních prvků uvádí základní výhody a nevýhody a řeší problém hraničních integrálních rovnic pro jednorozměrný případ ...
 • Napěťově deformační analýza přírubového spoje 

  Lehnert, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analytickým řešením přírubového spoje různých geometrických konfigurací s využitím teorie tenkostěnných těles a předpokladů o rotačně symetrických úlohách. Samotný výpočet je demonstrován na ...
 • Popis rozložení napětí v blízkosti koncentrátoru napětí na bi-materiálovém rozhraní 

  Krepl, Ondřej
  Cílem předkládané práce je seznámení se s problematikou rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu, příp. trhliny kolmé na rozhraní, vyjádření exponentu singularity napětí. První část pojednává o základech lineárně ...
 • Popis rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu 

  Hrstka, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem určení exponentu singularity, pomocí kterého je možné úplně popsat rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část pojednává o ...
 • Popis rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu pomocí zobecněného faktoru intenzity napětí 

  Hrstka, Miroslav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení zobecněného faktoru intenzity napětí a následného popisu rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu kombinací analytických a numerických metod. Práci je možné ...
 • Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu 

  Beňo, Tomáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá popisem rozložení napětí v okolí ostrého vrubu. V teoretické části je popsána historie lomové mechaniky a její základní principy. V praktické části jsem se zabýval spočtením exponentů ...
 • Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu 

  Svoboda, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení exponentu singularity napětí u vrubu. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. První se zabývá teoretickým pozadím, tj. základními vztahy mechaniky kontinua a základními ...
 • Problematika komplexních potenciálů v izotropní rovinné pružnosti 

  Kubíček, Radek
  Předkládaná diplomová práce spadá do oblasti lineární lomové mechaniky a zabývá se stanovením součinitele intenzity napětí trhliny konečné délky nacházející se v blízkosti bimateriálového rozhraní pomocí metody spojitě ...
 • Problém trhliny v blízkosti bimateriálové rozhraní 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem práce je seznámení se s problematikou lineární lomové mechaniky, popisem napětí a deformací v okolí vrcholu trhliny na rozhraní dvou ortotropních materiálů pomocí teorie rovinné pružnosti. První část je věnována ...
 • Problém trhliny v blízkosti bimateriálového rozhraní 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem práce je seznámení se s problematikou lineární lomové mechaniky, popisem napětí a deformací v okolí vrcholu trhliny pomocí teorie rovinné pružnosti v ortotropních materiálech. První část je věnována teoretickým ...
 • Problémy lineární lomové mechaniky kompozitních materiálů 

  Kopp, Dalibor
  Cílem předkládané bakalýřské práce je seznámení se s teoretickými základy lineární elastické lomové mechaniky homogenních izotropních materiálů a popis této problematiky v kompozitních materiálech. Práce je rozdělená do ...