Now showing items 1-20 of 42

 • Aplikace gradientní pružnosti v problémech lomové mechaniky 

  Klepáč, Jaromír
  Předkládaná diplomová práce se zabývá aplikací gradientní pružnosti na problémy lomové mechaniky. Konkrétně jde o analytické vyjádření pole posuvů a následně pole napětí v okolí kořene trhliny. Uvažuje se přitom vliv ...
 • Aplikace matematické teorie dislokací na problém trhliny v blízkosti bi-materiálvého rozhraní 

  Padělek, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení součinitele intenzity napětí trhliny konečné délky v blízkosti bi-materiálového rozhraní metodou spojitě rozložených dislokací. Práce je rozdělena do několika částí. ...
 • Aplikace metody hraničních prvků na některé problémy mechaniky 

  Sedláček, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou hraničních prvků (MHP). Tato numerická metoda se používá k řešení některých fyzikálních problémů, které jsou popsány eliptickými parciálními diferenciálními rovnicemi. Cílem práce ...
 • Aplikace metody hraničních prvků na některé problémy pružnosti a pevnosti 

  Tesařová, Anežka
  Tato práce se zabývá metodou hraničních prvků. Jedná se o jednu z numerických metod používaných k řešení některých úloh z mechaniky, které jsou popsané parciálními diferenciálními rovnicemi. Cílem práce je formulovat metodu ...
 • Aplikace metody hraničních prvků na některé problémy trhliny v blízkosti bi-materiálového rozhraní 

  Sedláček, Stanislav
  U mnoha inženýrských konstrukcí lze pozorovat tvarové a jiné změny, způsobující koncentraci napětí. V blízkosti koncentrátorů napětí je zvýšená pravděpodobnost vzniku trhlin. Problémy trhlin lze v dnešní době řešit pouze ...
 • Aplikace programovacího jazyka Python na některé úlohy mechaniky 

  Horák, Filip
  Programovací jazyk Python je v současnosti velmi silný a hojně využívaný programovací nástroj. Jeho dostupnost, jednoduchost a univerzálnost jej dělají oblíbenou volbou pro začátečníky i zkušené programátory. Ačkoli Python ...
 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Moravu 

  Trávníček, Lukáš
  Bakalářská práce obsahuje napjatostní a deformační analýzu prvních dvou částí železničního mostu v Olomouci s posouzením změny napjatosti a deformace při změně statického uložení. Nejprve je uveden teoretický základ prutových ...
 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Odru 

  Svoboda, Josef
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné mostní příhradové konstrukce. Cílem je určení osových sil pro staticky určitou soustavu a následně provedením konstrukčních změn a snížit osová ...
 • Deformační a napěťová analýza prutové soustavy 

  Pop, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prutových soustav, které představují speciální typ konstrukce hojně používaný ve stavebním i strojním průmyslu. V úvodní části je uveden teoretický základ a jsou popsány metody ...
 • Elastická analýza stability trhliny ve smykových zátěžných módech 

  Žák, Stanislav
  Cílem této práce je vytvoření výpočetní simulace reálného experimentu pro stanovení mezního stavu šíření únavové trhliny, tedy prahové hodnoty součinitele intenzity napětí ve smykových zátěžných módech, a dále porovnat ...
 • Evaluation of Fracture Mechanical Parameters for Bi-Piezo-Material Notch 

  Hrstka, Miroslav
  Předkládaná dizertační práce se zabývá stanovením hlavních členů Williamsova asymptotického rozvoje popisujícího rovinné elektro-elastické pole v okolí piezoelektrických bi-materiálových vrubů a trhlin na rozhraní za použití ...
 • Krut prutů s nekruhovým příčným průřezem 

  Votava, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kroucení prutů s nekruhovým příčným průřezem. K řešení jsou použity analytické a numerické metody. Teoretická část se zaměřuje na odvození základních vztahů a to zejména pro ...
 • Krut prutů s nekruhovým příčným průřezem 

  Kalivoda, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analytickými a numerickými způsoby řešení úloh krutu prutů s různou geometrií příčných průřezů. V první části práce jsou uvedeny teoretické základy problému borcení příčných průřezů. Následuje ...
 • Metoda hraničních prvků v inženýrské praxi 

  Man, Vojtěch
  Tato práce se zabývá úvodem do problematiky numerického modelování reálného případu. Pro metodu hraničních prvků uvádí základní výhody a nevýhody a řeší problém hraničních integrálních rovnic pro jednorozměrný případ ...
 • Microcrack interaction with circular inclusion and interfacial zone 

  Profant, Tomáš; Hrstka, Miroslav; Klusák, Jan (Gruppo Italiano Frattura, 2019-01-04)
  A geometrically simplified plane elasticity problem of a finitesmall crack emanating from a thin interfacial zone surrounding the circularinclusion situated in the finite bounded domain is investigated. The crack isarbitrarily ...
 • Napěťově deformační analýza přírubového spoje 

  Lehnert, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analytickým řešením přírubového spoje různých geometrických konfigurací s využitím teorie tenkostěnných těles a předpokladů o rotačně symetrických úlohách. Samotný výpočet je demonstrován na ...
 • Napjatostně deformační analýza mostu ve Starém Městě u Frýdku-Místku 

  Janík, Rostislav
  V této bakalářské práci je rozpracována napjatostně deformační analýza skutečného železničního mostu. Konstrukce mostu je modelována jako rovinná prutová soustava. První část práce se zabývá rešerší, která zahrnuje získání ...
 • Optimalizace profilů posuvné brány 

  Gajdůšek, Tomáš
  Práce se zabývá provedením deformační a napjatostní analýzy reálné samonosné posuvné brány vyráběné firmou Technopark CZ s.r.o. V první části se rozebírá teorie, která se dále využívá pro výpočty. Ve výpočtové části je ...
 • Popis rozložení napětí v blízkosti koncentrátoru napětí na bi-materiálovém rozhraní 

  Krepl, Ondřej
  Cílem předkládané práce je seznámení se s problematikou rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu, příp. trhliny kolmé na rozhraní, vyjádření exponentu singularity napětí. První část pojednává o základech lineárně ...
 • Popis rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu 

  Hrstka, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem určení exponentu singularity, pomocí kterého je možné úplně popsat rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část pojednává o ...