Now showing items 1-18 of 18

 • Bajonetový uzávěr dveří přetlakové pece 

  Brada, Karel
  V diplomové práci je popsán konstrukční návrh víka přetlakové pece pro kalení do helia. Na základě rešeršní činnosti byly zhodnoceny různé varianty řešení. Výpočty byly prováděny s ohledem na pevnostní požadavky vyplývající ...
 • Konstrukce náprav pro model lokomotivy BN30U 

  Hlom, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem náprav pro model lokomotivy BN30U. Cílem je dosáhnout nejjednoduššího návrhu konstrukce nápravy. Návrh musí zajistit snadnou montáž sestavy nápravy. Konstrukce náprav se ...
 • Konstrukce univerzálního zařízení na dělení pneumatik . 

  Kohoutek, Petr
  Hlavní náplní této diplomové práce je konstrukční návrh a rozbor stroje na dělení pneumatik. Výsledné řešení vychází z návrhu variant a vybrána je ta varianta, která splňuje v největší míře stanovená výběrová kritéria. ...
 • Konstrukce vytápěcího zařízení pro obytné prostory 

  Koudela, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a Konstrukci vytápěcího zařízení pro obytné prostory. Součástí práce je rozbor obdobných zařízení, které se u nás vyrábí nebo jsou zde v prodeji. Dále je tato práce zaměřena na návrh ...
 • Konstrukce základny zkušební stanice 

  Tichý, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout ocelovou konstrukci základny pro zkušebnu trakčních motorů. Pro uvedení do tématu bude v úvodu práce vymezený současný stav problematiky zkušeben trakčních motorů. Výsledné řešení ...
 • Malé sněhové frézy 

  Ráheľ, Dušan
  Bakalárska práca je zameraná na snehové frézy. Pojednáva o ich vzniku a vývoji a o ich využití v súčasnosti. Je spracovaný vývoj a technické vlastnosti všetkých rozmerových typov snehových fréz, od najmenších, poháňaných ...
 • Malý hydraulický lis na biobrikety 

  Kadlec, Martin
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh malého hydraulického lisu na biobrikety s předem danými parametry. V teoretické části je přehled současného stavu v podobě zpracování biomasy, výroby briket a popis briketovacích ...
 • Míchací a hnětací zařízení. 

  Kopáček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem míchacího a hnětacího zařízení s ohřevem míchané hmoty. Ta je složena z PET, HDPE, křemičitého písku a přísad. Na počátku práce jsou uvedeny znalosti získané z dostupných ...
 • Návrh a konstrukce přípravku pro nasazování těsnění 

  Vávra, Jan
  Cílem bakaláské práce je návrh a konstrukce pípravku pro runí nasazování pryžového tsnní pi výrob konektor do automobil. ást práce se vnuje obecnému zamení na montážní pipravky, další ást je vnována samotné konstrukci ...
 • Návrh a konstrukce větrné mikroelektrárny 

  Novák, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé domácí elektrárny. Popisuje zařízení s třílistovým rotorem a jmenovitým výkonem 1kW. Prezentuje základní poznatky a pravidla pro stavbu a dává přehled o různých typech ...
 • Návrh a konstrukce zajišťovacího mechanismu ručního lisu 

  Runštuk, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zajišťovacího bezpečnostního mechanismu ručního lisu. První část je věnována obecným pokynům při práci s ručními lisy. Druhá část je věnována ochranným zařízení pro ...
 • Návrh přípravku pro ustavení dílu vstřikovací formy 

  Macháček, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh přípravku pro ustavování dílů vstřikovacích forem. Konkrétně je užit pro výrobu plastových klecí valivých ložisek vyráběných společností INA LANŠKROUN s.r.o. Řešení vychází z přípravku ...
 • Návrh stojanu pro montážní zařízení tiskových desek 

  Kobza, Michal
  Úkolem bakalářské práce je úprava rámu montážního zařízení tiskových desek. Zabývá se několika konstrukčními problémy, které v současné době komplikují montáž a výrobu stroje. V úvahu je vzat také požadavek na snížení ...
 • Návrh vstřikovací formy pro plastový dílec spřádacího stroje 

  Černohous, Josef
  Bakalářská práce se v první části zabývá současným poznáním v oblasti vstřikovacích forem se zaměřením na lisy, formy, druhy vstřikovaných materiálů. Zabývá se také technologií temperace forem. V druhé části se zabývá ...
 • Pevnostní výpočet akumulačního zásobníku na odpad z čistírny odpadních vod 

  Pečenka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá deformačně-napjatostní analýzou akumulačního zásobníku s využitím metody konečných prvků (MKP). Navrhovaný výpočtový model je vytvářen z výkresové dokumentace již existujícího zásobníku. Práce ...
 • Polohovací zařízení radaru 

  Černohous, Josef
  Diplomová práce se v první části zabývá současným poznáním v oblasti elektromagnetických vln, historií, vývojem a rozdělením radiolokátorů, druhy radarových antén a rozdělením nosných konstrukcí radiolokátorů. V druhé části ...
 • Přední nezávislá náprava pro autobus 

  Moravec, Jan
  V této diplomové práci byla řešena problematika přední nezávislé lichoběžníkové nápravy pro nízkopodlažní model autobusu NB12 CITY firmy SOR Libchavy s.r.o. Práce byla rozdělena do dvou hlavních částí: řešení kinematiky ...
 • Základnová stanice GSM 

  Smrž, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a výkresovou dokumentaci nosné ocelové konstrukce pro telekomunikační prvky mobilního operátora.