Now showing items 1-20 of 79

 • Analýza a kvantifikace přesnosti brousicího procesu 

  Brožina, Jiří
  Vypracovaná studie je zaměřena na Analýzu a kvantifikaci parametrů přesnosti brousicího procesu. V rámci studie je identifikován brousicí proces, technologické vlivy a parametry přesnosti broušených ploch. V závěrečné části ...
 • Aplikace elektroerozivního hloubení při technologii výroby vyměnitelných břitových destiček SK 

  Gábor, Radek
  Tato diplomová práce nahlíží do problematiky elektroerozivního hloubení. Dále se pak zabývá výrobou vyměnitelných břitových destiček slinutého karbidu a aplikací elektroerozivního hloubení při této technologii.
 • Automatizované technologické pracoviště broušení a leštění vodovodních armatur 

  Dvořák, Luboš
  Tato práce se zabývá rozborem možností automatizace dokončovacích operací při výrobě těl vodovodních baterií a výběrem její optimální varianty. Cílem je návrh takového pracoviště pro podmínky konkrétního výrobního závodu ...
 • Cermety a jejich efektivní využití 

  Hanousek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V úvodní části práce jsou uvedeny druhy, výroba, značení a vlastnosti cermetů. V hlavní části jsou pak představeny cermety v sortimentu výroby nejvýznamnějších ...
 • Drátové elektroerozivní obrábění při výrobě přesných střižných nástrojů 

  Kuchařík, Milan
  Práce se zabývá teoretickým rozborem výroby přesných střižných nástrojů nekonvenční technologii se zaměřením na drátovou metodou elektroeroze s přihlédnutím k provozním nákladům metody. Je zde popsán soudobý vývoj technologie, ...
 • Efektivní obrábění nových konstrukčních keramických materiálů 

  Jurán, Antonín
  Diplomová práce je zaměřena na nové konstrukční keramické materiály z hlediska jejich struktury, vlastností, výroby, rozdělení, použití a možnosti efektivního obrábění. Keramické materiály jsou stále častěji používány i v ...
 • Ekonomická analýza obráběcího procesu 

  Kalnaši, Radoslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spotřeby času obráběcího procesu, základních složek operačních výrobních nákladů, jejich optimalizace a následná aplikace na konkrétní součásti. Jde o soustružení hřídele ve dvou ...
 • Ekonomická analýza řezného nástroje 

  Bilavčík, Jaromír
  Bakalářská práce na téma „Ekonomická analýza řezného nástroje“ je věnována ekonomické analýze nákladů na pořízení a použití různých druhů řezných nástrojů, jejichž použití má významný vliv na ekonomiku výroby a mimo jiné ...
 • Ekonomická analýza výrobního procesu 

  Drda, David
  Cílem bakalářské práce je kvantifikovat ekonomiku výrobního procesu. Nejdříve jsou popsána kritéria optimalizace výrobního procesu, nákladová návratnost s konkrétním příkladem. Na závěr je uvedeno kritické výrobní množství, ...
 • Ekonomická analýza výrobního procesu 

  Rybka, Libor
  V rámci magisterského studia na Fakultě strojního inženýrství VUT v Br-ně jsem vypracoval diplomovou práci, která se zabývá ekonomickou analýzou výrobního procesu. V úvodu diplomové práce jsou specifikovány nákladové ...
 • Elektroerozívní obrábění při výrobě tvarových dutin 

  Kalenda, Jan
  V práci je teoreticky popsána výroba tvarových dutin za pomocí metody elektroerozívního hloubení. Možnosti použití, upínání a výroby nástrojových elektrod pro vlastní proces elektroeroze. Popsána je také dosahující kvalita ...
 • Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. 

  Matejková, Monika
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenie pre komplexné využitie konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň. Úvodná časť práce obsahuje popis CNC programovania a CAD/CAM systémov. Nasleduje zmapovanie ...
 • Kvantifikace přesnosti brousicího procesu 

  Řehák, Pavel
  V této práci je popsán brousicí proces včetně technologických podmínek s identifikací pohybů a rychlostí při broušení. Jsou zde popsány brousicí nástroje, stroje, jejich rozdělení a charakterizování. Dále pak technologické ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Tuna, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na metody povlakování materiálů pro řezné nástroje (slinuté karbidy, cermety, řezná keramika, supertvrdé materiály) a vyhodnocení jednotlivých metod z hlediska technologických možností nanášení ...
 • Modernizace strojního parku 

  Martínek, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na problematiku modernizace strojního parku provozu hrubování velkých dílů ve firmě Žďas a.s. Cílem je rozbor stávajícího stavu hrubování velkých dílů, definovaní oblastí s možnými úsporami, návrh ...
 • Modernizace výroby vačkových hřídelů 

  Matějka, Petr
  Tato práce je zaměřena na modernizaci brousicích operací při výrobě vačkových hřídelů vstřikovacího čerpadla. Stávající technologie, převážně jednoúčelových strojů, bude nahrazena moderním CNC strojem. Další modernizace ...
 • Možnosti výroby závitů v malé strojírenské firmě. 

  Straka, Jiří
  V této práci vypracované v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie je uvedeno základní rozdělení druhů závitů a jejich značení. Jsou uvedeny některé možnosti výroby závitů třískovým obráběním a beztřískovým ...
 • Návrh technologie a postupu výroby zadané součásti za využití moderních technologií. 

  Holík, David
  Řešebím této bakalářské práce je zhotovení zadané součásti za využití modernívh technologií. Vyráběnými součástmi jsou součástí hlavní a vedlejší třmen kotoučové brzdy. Budou představeny různé varianty řešení výroby. Pro ...
 • Návrh technologie součásti "víko ložiska" 

  Veselý, Libor
  V této bakalářské práci je zpracován návrh technologie výroby součásti "víko ložiska" ve dvou variantách. První varianta je navržena pro výrobu jednoho kusu součásti v podmínkách firmy. Druhá varianta se zabývá návrhem ...
 • Návrh výroby součásti "dolní válec" pro firmu ŽĎAS 

  Prokop, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výrobním postupem hlavní součásti kosoúhlých válcových rovnaček dolního válce ve firmě Žďas, a.s. Žďár nad Sázavou. První část práce je zaměřena na druhy válcových rovnacích zařízení a postupem ...