Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza kvality ovzduší v blízkosti vybraných energetických zařízení 

  Páll, Marek
  Práca sa zaoberá analýzou kvality ovzdušia v blízkosti energetických zariadení a hodnotením emisií spôsobovaných energetickými zariadeniami. V práci sú uvedené zákony a právne predpisy, ktoré súvisia s hodnotením kvality ...
 • Analýza paralelního provozu uzlových oblastí 110 kV TR Krasíkov a TR Neznášov 

  Kostkan, Petr
  V současné době je distribuční síť 110 kV ČEZd – Východ, uzlová oblast rozvodny Neznášov a rozvodny Krasíkov, provozována samostatně. Na každou oblast připadají v definovaném zapojení dva napájecí transformátory 400/110 ...
 • Analýza využití vodíku v energetice 

  Krček, Martin
  Práce se zabývá využitím vodíku pro výrobu elektrické energie. Jsou zde zmapovány metody výroby vodíku, skladování, transport a jeho využití jako paliva do palivových článků a vodíkových spalovacích turbín. V laboratoři ...
 • Cena elektřiny a volba vhodné distribuční sazby 

  Hromek, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na cenu elektrické energie, složky, ze kterých se skládá a faktory ovlivňující tuto cenu. Zahrnuje stručný přehled energetické legislativy, týkající se konkrétně práv a povinností distributorů ...
 • Detekce ostrovního provozu 

  Bárta, Jan
  Bakalářská práce se zabývá ostrovními provozy v elektrizační soustavě a metodami jejich detekce. Obsahuje porovnání vybraných metod/způsobů detekce ostrovního provozu, které navazuje na výčet a popis legislativních předpisů ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Mahdal, Vlastimil
  Tato práce se zabývá současným stavem elektroenergetiky, zdrojů elektrické energie v České republice a vlivem těchto zdrojů na životní prostředí. První kapitola popisuje charakter energetiky České republiky a strukturu ...
 • Evaluation of different solutions of faulted phase earthing technique for an earth fault current limitation 

  Topolánek, David; Toman, Petr; Ptáček, Michal; Dvořák, Jaromír (IET, 2017-06-12)
  The study is focused on evaluation of different types of prototypes of automatics for additional faulted phase earthing (FPE), which are used for earth fault (EF) current reduction in resonant earthed distribution network. ...
 • Komplexní návrh úseku venkovního vedení přenosové soustavy 

  Reiskup, Filip
  Práce se zabývá návrhem úseku venkovního vedení přenosové soustavy umístěného v lokalitách se specifickými atmosférickými podmínkami. V práci je detailněji popsána elektrizační síť v České republice a jsou uvedeny rozdíly ...
 • Komplexní simulátor slunečního záření 

  Petrov, Roman
  Tato práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývá různými způsoby, jak matematickými tepelnými rovnicemi modelovat fotovoltaický článek. Tepelné modelování fotovoltaického článku popisuje teplotu, či tepelnou ...
 • Měřicí systém pro laboratorní generátorové soustrojí 

  Pochop, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá měřením a popisem synchronního generátoru, který je umístěn v laboratořích. Nejprve se práce věnuje teorii synchronního stroje. Následuje podrobný popis zapojení laboratorního soustrojí. Následně ...
 • Model sítě VVN v programu PSCAD 

  Tomšů, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou počítačového modelování a elektroenergetických výpočtů. První část této práce se soustředí na popis programu PSCAD a vybraných konkurenčních software. Je zde uvedena základní charakteristika, ...
 • Model větrné elektrárny pro výzkumné a laboratorní využití 

  Števček, Tomáš
  Hlavným cieľom tejto práce bolo vytvoriť matematický model veternej turbíny Whisper 200 v prostredí programu Matlab-Simulink. Modelovaná turbína je inštalovaná na Ústave elektroenergetiky, FEKT VUT. Model poskytuje možnosť ...
 • Model zátěže 

  Lašo, Matej
  Diplomová práca sa zoberá problematikou kvality elektrickej energie a modelovania záťaže. V práci je popísaná a vysvetlená problematika kvality elektrickej energie, princípu tvorenia modelu záťaže a jednotlivé typy záťaží ...
 • Nabíjecí stanice pro elektromobily 

  Zajac, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce sú elektrické vozidlá a ich nabíjanie. V prvej časti je uvedená kategorizácia elektrických vozidiel spolu s popisom akumulátorov využívaných v EV a ich základných vlastností. Následne sú definované ...
 • Návrh autonomního topného zdroje 

  Pejcl, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh vhodného topného zdroje na vytápění a ohřev teplé vody. Jsou zde řešeny provozní náklady různých typů zdrojů tepla, které jsou mezi sebou porovnávány. V další části práce je proveden ...
 • Návrh autonomního zdroje energie s fotovoltaickým a větrným zdrojem 

  Bršťák, Jan
  Schopnost akumulovat elektrickou energii je jednou z nejdůležitější a nejvíce se rozvíjející se oblastí v energetice. Současným problémem výroby elektrické energie z fotovoltaických zdrojů jsou kolísavé výkony dané množstvím ...
 • Návrh elektrické rozvodny administrativní budovy 

  Ličman, Petr
  Bakalářská práce popisuje návrh elektrické rozvodny administrativní budovy. První část se zabývá požadavky na dodávku elektrické energie a její kvalitu. Z důvodu možného přerušení napájení se proto řeší použití náhradních ...
 • Návrh sítě NN pro 75 nových rodinných domů v obci Dambořice 

  Makuta, Peter
  Cieľom tejto práce je návrh siete nízkeho napätia sedemdesiatich piatich rodinných domov v obci Dambořice. Na začiatku autor pojednáva o histórii prenosovej a distribučnej siete. Ďalším bodom práce je ustálený chod elektrickej ...
 • Návrh úprav napájení města Modřice a okolí 

  Šerý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy napájení města Modřice a okolí. V práci je popsáno základní teoretické rozdělení elektrizační soustavy a samotné distribuční soustavy. Následně je prostor věnován rozvoji a výstavbě ...
 • Nedostatky a nepřesnosti při měření na laboratorním modelu vedení NN 

  Němec, Jiří
  Práce se zabývá analýzou chyb a nedostatků při měření laboratorního modelu vedení nízkého napětí. Cílem práce je navrhnout řešení těchto problémů. Ve druhé kapitole jsou popsány základy teorie pro vedení nízkého napětí a ...