Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza a návrh náhrady konkrétního venkovního vedení distribuční sítě 

  Račuch, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou rekonstrukce venkovního vedení nízkonapěťové distribuční sítě výměnou za vedení kabelové. Jsou v ní analyzovány důležité faktory potřebné pro vyhotovení projektové dokumentace k ...
 • Analýza dopadů poruchovosti jednotlivých prvků distribuční soustavy na spolehlivostní ukazatele 

  Vachutka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dopadů poruchovosti různých prvků distribuční soustavy na spolehlivostní ukazatele. V teoretické části práce je popsána spolehlivost, kvalita elektrické energie distribučních soustav, ...
 • Analýza kvality ovzduší v blízkosti vybraných energetických zařízení 

  Páll, Marek
  Práca sa zaoberá analýzou kvality ovzdušia v blízkosti energetických zariadení a hodnotením emisií spôsobovaných energetickými zariadeniami. V práci sú uvedené zákony a právne predpisy, ktoré súvisia s hodnotením kvality ...
 • Analýza oprávněnosti využití solárních natáčecích zařízení pro fotovoltaické systémy v dané lokalitě 

  Hořava, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou oprávněnosti využití solárních natáčecích zařízení pro fotovoltaické systémy v dané lokalitě. V první části je stručně popsán princip fotovoltaické přeměny, druhy fotovoltaických ...
 • Analýza paralelního provozu uzlových oblastí 110 kV TR Krasíkov a TR Neznášov 

  Kostkan, Petr
  V současné době je distribuční síť 110 kV ČEZd – Východ, uzlová oblast rozvodny Neznášov a rozvodny Krasíkov, provozována samostatně. Na každou oblast připadají v definovaném zapojení dva napájecí transformátory 400/110 ...
 • Analýza provozu mřížové sítě Brno – střed 

  Frechová, Lucie
  Práce uvádí rozbor historického vývoje elektrizační soustavy jižní Moravy. Detailněji je ukázán vývoj elektrického rozvodu města Brna, především současná podoba sítě od okrajových částí města až po historické centrum. ...
 • Analýza využití vodíku v energetice 

  Krček, Martin
  Práce se zabývá využitím vodíku pro výrobu elektrické energie. Jsou zde zmapovány metody výroby vodíku, skladování, transport a jeho využití jako paliva do palivových článků a vodíkových spalovacích turbín. V laboratoři ...
 • Cena elektřiny a volba vhodné distribuční sazby 

  Hromek, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na cenu elektrické energie, složky, ze kterých se skládá a faktory ovlivňující tuto cenu. Zahrnuje stručný přehled energetické legislativy, týkající se konkrétně práv a povinností distributorů ...
 • Detekce ostrovního provozu 

  Bárta, Jan
  Bakalářská práce se zabývá ostrovními provozy v elektrizační soustavě a metodami jejich detekce. Obsahuje porovnání vybraných metod/způsobů detekce ostrovního provozu, které navazuje na výčet a popis legislativních předpisů ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Mahdal, Vlastimil
  Tato práce se zabývá současným stavem elektroenergetiky, zdrojů elektrické energie v České republice a vlivem těchto zdrojů na životní prostředí. První kapitola popisuje charakter energetiky České republiky a strukturu ...
 • Elektrické sítě využívající stejnosměrné napětí do 1000 V 

  Fiala, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem stejnosměrné sítě nízkého napětí na napěťové hladině 1000 V stejnosměrných v obci Praskolesy u Mrákotína. Stejnosměrný rozvod bude realizován pouze na daném vývodu, který bude napájet ...
 • Energetická soběstačnost malé čistírny odpadních vod 

  Leksa, František
  Práce uvádí základní informace z oblasti malých čistíren odpadních vod. Dále se zabývá teoretickým popisem problematiky slunečního záření a přináší popis tvorby modelu fotovoltaického článku a vybraného druhu baterie. Na ...
 • Evaluation of different solutions of faulted phase earthing technique for an earth fault current limitation 

  Topolánek, David; Toman, Petr; Ptáček, Michal; Dvořák, Jaromír (IET, 2017-06-12)
  The study is focused on evaluation of different types of prototypes of automatics for additional faulted phase earthing (FPE), which are used for earth fault (EF) current reduction in resonant earthed distribution network. ...
 • Kompenzace přetoků jalového výkonu do VN soustavy 

  Jurák, Viktor
  Diplomová práce se zabývá analýzou toků jalových výkonů v sítích VN a NN. V první části je provedena definice jalového výkonu a jsou popsány jednotlivé prvky sítí, které přispívají svým jalovým výkonem do distribuční sítě. ...
 • Komplexní návrh úseku venkovního vedení přenosové soustavy 

  Reiskup, Filip
  Práce se zabývá návrhem úseku venkovního vedení přenosové soustavy umístěného v lokalitách se specifickými atmosférickými podmínkami. V práci je detailněji popsána elektrizační síť v České republice a jsou uvedeny rozdíly ...
 • Komplexní simulátor slunečního záření 

  Petrov, Roman
  Tato práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývá různými způsoby, jak matematickými tepelnými rovnicemi modelovat fotovoltaický článek. Tepelné modelování fotovoltaického článku popisuje teplotu, či tepelnou ...
 • Měřicí systém pro laboratorní generátorové soustrojí 

  Pochop, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá měřením a popisem synchronního generátoru, který je umístěn v laboratořích. Nejprve se práce věnuje teorii synchronního stroje. Následuje podrobný popis zapojení laboratorního soustrojí. Následně ...
 • Model sítě VVN v programu PSCAD 

  Tomšů, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou počítačového modelování a elektroenergetických výpočtů. První část této práce se soustředí na popis programu PSCAD a vybraných konkurenčních software. Je zde uvedena základní charakteristika, ...
 • Model tepelného chování fotovoltaického článku 

  Ludányi, Róbert
  Táto práca je zameraná na pozorovanie zmien chovania fotovoltaického článku v čase vplyvom zmeny teploty. V úvode práce je popísane slnko ako základný zdroj energie pre fotovoltaické systémy. Práca ďalej obsahuje vysvetlenia ...
 • Model větrné elektrárny pro výzkumné a laboratorní využití 

  Števček, Tomáš
  Hlavným cieľom tejto práce bolo vytvoriť matematický model veternej turbíny Whisper 200 v prostredí programu Matlab-Simulink. Modelovaná turbína je inštalovaná na Ústave elektroenergetiky, FEKT VUT. Model poskytuje možnosť ...