Now showing items 1-9 of 9

 • Betonová konstrukce krytého parkoviště pro bytové domy 

  Vyhnalíková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho podlaží betonové konstrukce krytého parkoviště pro bytové domy. K řešení vnitřních sil je využito výpočetního software RFEM. Součástí práce je i ...
 • Betonová konstrukce spodní stavby administrativního objektu 

  Neuschl, Marcel
  Témou diplomové práce je návrh a posouzení části podzemní nosné konstrukce administrativního centra dle podkladu. Důraz je kladen na návrh s přihlédnutím na vodonepropustnost konstrukce, takzvané bíle vany. Ta je zabezpečena ...
 • Konstrukce bytového domu 

  Řihošek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem stropní konstrukce bytového domu ve dvou konstrukčních variantách. Cílem práce je zjištění vnitřních sil, návrh a posouzení ve dvou konstrukčních variantách. Výpočet vnitřních sil je ...
 • Krytý městský bazén - betonová konstrukce nádrže 

  Pőthe, Péter
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout železobetonovou konstrukci městského krytého bazénu a zajistit vodonepropustnost konstrukci, tedy zabezpečit chování konstrukci jako betonové nádrži. Statická analýza byla provedena v ...
 • Návrh betonové konstrukce s ohledem na požární odolnost 

  Lehoťák, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou vnútorných síl a návrhom výstuže železobetónovej monolitickej dosky, stužujúcej steny a stĺpu v 1.NP halového objektu mliekarní. Pri dimenzovaní bolo prihliadnuté k požiarnej odolnosti ...
 • Rekonstrukce zděné budovy 

  Hubený, Radim
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí zděné budovy. Konkrétně posouzením únosnosti stávajících trámových stropů, návrhem alternativních zesílení a dopad přitížení stavebních úprav na vynášející konstrukce. Výběr jedné z ...
 • Základová vana z vodonepropustného betonu 

  Mlynář, Bronislav
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit základovou vanu z vodonepropustného betonu. K řešení vnitřních sil byl použit výpočetní program Dlubal RFEM 5.07. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami.
 • Železobetonová konstrukce vysoké administrativní budovy 

  Skuhravý, František
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout nosnou konstrukci pro vícepodlažní železobetonový objekt, provést statickou analýzu v programu Dlubal-RFEM a nadimenzovat její vybrané části. Posuzovaný objekt vychází z již zrealizované ...
 • Železobetonová základová vana administrativní budovy 

  Turek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem železobetonové základové konstrukce vícepodlažního administrativního objektu. Jedná se o vodonepropustnou konstrukci bílé vany. Založení je navrženo v kombinaci základová deska a piloty. ...