Now showing items 1-16 of 16

 • Adaptace městského prostředí na klimatické změny 

  Kührová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá tématem adaptace městského prostředí na klimatické změny. Konkrétně se zaměřuje na adaptační prvky a strategie, u nichž je coby faktor pozitivně ovlivňující prostředí ve městě v co největší míře ...
 • Čištění odpadní vody pro skupinu domů v k.ú. Samopše 

  Poloprutská, Tereza
  Práce pojednává o problematice ekologického čištění odpadních vod od malého znečištění (do 50 EO). Vyčištěné odpadní vody pro vsakování musí splňovat nízké hodnoty celkového dusíku. Proto práce navrhuje dvoustupňovou ...
 • Ekologické čištění odpadních vod pro rekreační objekt 

  Poloprutská, Tereza
  Práce pojednává o problematice čištění odpadních vod ze středně velkého rekreačního objektu. Popisuje jednotlivé možnosti čištění vod, a podrobně se věnuje vegetačním čistírnám odpadních vod. Na konkrétním zájmovém území ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku 

  Žáková, Adéla
  Tato práce se zabývá stavem vodních toků a problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM – Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o ...
 • Kompostování čistírenských kalů malých producentů 

  Pumprlová Němcová, Miroslava
  Práce řeší problematiku kompostování směsi čistírenského kalu a biomasy mokřadních rostlin, které jsou jedním z produktů vznikajících na kořenových čistírnách odpadních vod. Úvodní část práce je rešerší odborných informací ...
 • Koncepce řešení čištění odpadních vod v obci Třebešov 

  Chaloupka, Ondřej
  Voda je základním stavebním kamenem života na naší planetě. Její důležitost byla v minulosti velmi opomíjena a kvalita vody v povrchových vodních tocích výrazně poklesla. Je důležité, aby dle zásad trvale udržitelného ...
 • Návrh technického provedení intenzifikace kořenové ČOV 

  Suchánek, Pavel
  Bakalářská práce je studií tří variant řešení rekonstrukce a intenzifikace konkrétní kořenové čistírny odpadních vod. Požadavek na rekonstrukci stávajícího objektu čistírny vzešel od provozovatele, který požadoval zvýšení ...
 • Návrh technologie kořenové čistírny odpadních vod pro obec do 500 EO 

  Suchánek, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na komplexní návrh kořenové čistírny odpadních vod pro reálnou obec Bezděčí u Trnávky, která potřebuje vyřešit problematiku nakládání s odpadní vodou. Úvodní část práce, která je zaměřena na ...
 • Odstraňování fosforu na kořenových čistírnách odpadních vod 

  Štěpáníků, Alex
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování fosforu na vegetačních (kořenových) čistírnách odpadních vod. Hlavním úkolem práce je provést odbornou rešerši se zaměřením na různé technologie pro odstraňování fosforu ...
 • Studie intenzifikace kořenové čistírny pro obec Machová 

  Zedník, Ondřej
  Obec Machová (650 obyvatel) provozuje jednotnou stokovou soustavu, která ústí na kořenovou čistírnu odpadních vod. Čistírna se potýká s obdobnými problémy jako většina kořenových čistíren z přelomu minulého století - ...
 • Studie kořenové čistírny odpadních vod pro obec Jankovice 

  Ujházy, Adriana
  Tato bakalářská práce se zabývá studií kořenové čistírny odpadních vod v obci Jankovice u Holešova. Požadavek na zhotovení čistírny vzešel od obce Jankovice, která neměla do té doby vyřešené čištění jejich odpadních vod. ...
 • Studie moderní kořenové čistírny pro obec Hlína 

  Komendová, Denisa
  Práce se zabývá návrhem moderní kořenové čistírny odpadních vod pro obec Hlína, okres Brno – venkov (320 EO). Kořenové čistírny představují alternativní technologii pro čištění odpadních vod. V České republice se tato ...
 • Studie rekonstrukce kořenové čistírny pro obec Dražovice 

  Roupec, Ladislav
  Kořenové čistírny, realizované v České republice od začátku 90. let, jsou koncipované tak, že neumožňují úspěšné odstraňování amoniakálního dusíku. Téměř většina z evidovaných 300 obecních čistíren trpí i silnými kolmatačními ...
 • Vyhodnocení ročního provozu nového typu vertikálního filtračního pole kořenové čistírny odpadních vod 

  Vláčil, Lukáš
  Bakalářská práce popisuje vyhodnocení ročního provozu nového typu vertikálního filtračního pole kořenové čistírny v obci Dražovice. Toto vyhodnocení bude sloužit pro porovnání účinnosti čištění odstraněním amoniakálního ...
 • Využití stavebních recyklátů pro čištění odpadních vod 

  Zedník, Ondřej
  Neustále se zpřísňující legislativa v oblasti čištění odpadních vod požaduje kvalitní hodnoty na odtoku již od drobných producentů znečištění, kteří jsou typicky zastoupeni malými obcemi do 500 obyvatel či decentralizovanými ...
 • Výzkum technologie vícestupňového filtračního systému kořenové čistírny 

  Chaloupka, Ondřej
  Způsobů, jak čistit odpadní vody produkované lidskou společností, je v dnešní době velké množství. S přibývajícím tlakem na udržitelnou výstavbu se do popředí dostávají technologie využívající principy blízké přírodním ...