Now showing items 1-20 of 56

 • CSR v AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika s.r.o. 

  Šildberger, Pavel
  Cílem práce je na základě srovnávací analýzy postihnout stav CSR (Corporate Social Responsibility) v měřítku České republiky. Popsat stav rozšířenosti CSR z hlediska nadnárodních korporací, velkých podniků a středních a ...
 • Etický a sociální audit v RGP CZ s. r. o. 

  Boukalová, Iva
  Diplomová práce Etický a sociální audit v RGP CZ s. r. o. pojednává o etickém auditu v této firmě. Teoretická část je zaměřena na základní popis podnikatelské etiky, její definice, vývoj a důvody pro etické chování firem. ...
 • Etika v personálním marketinku 

  Stejskal, Radek
  Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat etiku personálního marketingu v nadnárodní výrobní společnosti a podat návrhy na její zlepšení. Pro dosažení tohoto cíle bude provedeno interview s manažery firmy. Teoretická ...
 • Etika v reklamě 

  Mihályová, Jana
  Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit postoje vysokoškolských studentů k etice reklamy v České republice. Pro dosažení tohoto cíle bude mezi studenty proveden empirický výzkum pomocí dotazníkového šetření. Teoretická ...
 • Financování a organizování mezinárodní sportovní soutěže 

  Gerža, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním a organizováním mezinárodní sportovní soutěže, tedy návrh financování a organizování mistrovství světa juniorů 2018, které se bude konat v Chebu.
 • Finanční management "start up" firmy 

  Zámoravcová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na start-up firmy zabývající se výrobou látkových pleťových masek. Jelikož spolupracuji s výzkumným týmem, který se na založení firmy podílí, může být tato práce použita jako pozdější ...
 • Inovace motivačního systému společností 

  Procházková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na inovaci motivačního systému ve vybraných společnostech. V práci je analyzován současný motivační systém a pomocí strukturovaného rozhovoru jsou zjištěny nedostatky v motivování zaměstnanců. ...
 • Inovace módní e-komerce 

  Sojka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické problematiky módní e-komerce. Na základě teoretických východisek posuzuje analýzu současného stavu včetně aktuálně používaných metod pro minimalizaci této problematiky. ...
 • Inovace řízení objednávek ve firmě ABC 

  Ivanova, Lizaveta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem inovaci ve vybrané firme. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy. V analytické části je cílem zjistit současný stav ve firme, činnosti podniku, popsat proces průběhu řízeni ...
 • Interní marketing jako CSR strategie firmy 

  Puttnerová, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu společenské odpovědnosti v podnikové strategii interního marketingu firmy Sanofi-aventis, s.r.o., MSD IT Global Innovation Center s.r.o. a Heineken Česká republika, a.s. na základě ...
 • Komunikační strategie ve vazbě na CSR ve firmě THIMM Obaly, k.s. 

  Deutschová, Veronika
  Diplomová práce zachycuje koncepci CSR v podnikové strategii společnosti THIMM Obaly, k.s. včetně uvedení teoretických východisek. Analyzuje a hodnotí stávající úroveň komunikace o aktivitách CSR. Výstup práce představuje ...
 • Manažerské kompetence v malých podnicích 

  Novák, Petr
  Dizertační práce pojednává o manažerských kompetencích v malých výrobních podnicích v České republice. Záměrem výzkumu bylo zjištění současné úrovně těchto kompetencí u vrcholových manažerů těchto podniků. Zvolená problematika ...
 • Metodika měření společenské odpovědnosti firem 

  Černohorská, Lenka
  Základní východisko společenské odpovědnosti firem tvoří pochopení a přijetí skutečnosti, že podnik je součástí společnosti, ve které vyvíjí své aktivity. Je mnoho firem, které se chovají na základě dobrovolného plnění ...
 • Motivační systém firmy 

  Martinkovičová, Markéta
  Diplomová práce komplexně shrnuje teoretické pojmy, které se vážou k motivaci. Navazuje analytická část, kde je popsán současný stav vybrané společnosti, jeho současný motivační systém, složky systému, odměny atd. Na základě ...
 • Motivační systém ve společnosti ABC 

  Pavlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů, systémem odměňování a hodnocení pracovníků ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, pojmy týkající ...
 • Naplňování etiky v podnikání ve firmě ABC 

  Kugler, Tomáš
  Cílem této práce je stanovit úroveň podnikatelské etiky ve společnosti ABC. Její úroveň je stanoveno pomocí srovnání s vybranými aspekty podnikového klima. Pomocí dotazníkového šetření jsou stanoveny škály jednotlivých ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému HP TRONIC 

  Novotná, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení motivačního systému ve skupině HP TRONIC. Pomocí dotazníkového šetření jsou zjištěny nedostatky v současném motivačním systému a v komunikaci s přímým nadřízeným. Dále jsou testovány ...
 • Návrh na zlepšení systému hodnocení zaměstnanců ve strojírenské firmě 

  Hořáková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení zaměstnanců. V teoretické rovině je zaměřena na odborné poznatky a nejnovější trendy v oblasti hodnocení. Na základě literárního průzkumu analyzuje a následně zhodnocuje ...
 • Návrh zlepšení koncepce společenské odpovědnosti ve výrobní společnosti 

  Novotná, Pavla
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení úrovně CSR ve vybrané výrobní společnosti. Specifikuje jaká je úroveň CSR v dané společnosti, a využívá teoretických poznatků, které jsou ve výzkumu aplikovány v praxi. Obsahuje ...
 • Návrh změn v motivačním systému ve vybrané společnosti 

  Janišová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je návrh změn v motivačním systému ve vybrané společnosti. Prostřednictvím analýzy dokumentů společnosti, dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru je analyzován současný motivační systém ...