Now showing items 1-7 of 7

 • Číslicová filtrace signálů EKG 

  Ráček, Tomáš
  V práci jsou rozebrány kmitočtové vlastnosti jednot¬livých rušivých signálů jako je kolísáni nu¬lové izolinie, síťový brum, myopoten¬ciály a diskutovány metody pro je¬jich potlačení. Využívá se zde principu Lynnových ...
 • Číslicová filtrace signálů EKG 

  Ráček, Tomáš
  Cílem práce je pod¬chycení současného stavu problema¬tiky číslicového předzpracování elektrokardiogramů. Jsou rozebrány kmitočtové vlastnosti jednot¬livých rušivých signálů (kolísáni nu¬lové izolinie, síťový brum, ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidové pryskyřice plněné nanočásticemi 

  Ráček, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá rozborem základní problematiky dielektrik a nanokompozitů. Popisuje výrobu experimentálních vzorků nanokopozitů z epoxidové licí pryskyřice a nanočástic oxidu titaničitého v různém hmotnostním ...
 • Odhad základní frekvence řečového signálu 

  Ráček, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na studium algoritmů zabývajících se odhadem základní frekvence řečového signálu. První část je úvodem do problematiky řečového signálu a naznačuje co bude jádrem práce. Ve druhé části je ...
 • Prahovací pravidla pro potlačování šumu ve zvukových signálech 

  Ráček, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na studium algoritmů zabývajících se separací šumu z hudebního signálu. První část je úvodem do problematiky metod, jenž je užíváno pro odstraňování šumu z hudebního signálu. Dále pak obsahuje ...
 • Rychlé číslicové filtry pro signály EKG 

  Ráček, Tomáš
  V práci jsou popsány realizace různých druhů filtrů pro odstranění nežádoucích signálů, které často znehodnocují signál EKG. Především se jedná o kolísání nulové izolinie a síťový brum. Je zde zaměřeno na využití principu ...
 • Vliv teploty na dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou 

  Ráček, Tomáš
  Práce je zaměřena na teoretický rozbor základních vlastností dielektrik a na vyšetření těchto vlastností u vzorků licí epoxidové hmoty plněných práškovou slídou a to v závislosti na teplotě a obsahu plniva v materiálu. ...