Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza a modelovaní základních typů šumů a zkreslení při restaurování hudebních záznamů 

  Lefler, Filip
  Práce se zabývá základními šumy a zkresleními, objevujícími se v hudebních záznamech. Šumy a zkreslení jsou v této bakalářské práci popsány slovně i matematicky. Dále práce obsahuje spektogramy některých hudebních signálů, ...
 • Bezpečný přístup do webového rozhraní 

  Kazik, Milan
  Dokument obsahuje základní principy a postupy při bezpečném přístupu do webového informačního systému. Skládá se z teoretické části a následné praktické realizace. Tyto dvě části jsou psané přímo v každé kapitole současně. ...
 • Číslicové zpracování signálů v reálném čase 

  Zamazal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá zpracováním signálů v oblasti adaptivní filtrace. Jsou zde nastíněny základní principy adaptivní filtrace a hlavní smysl této práce je vytvořit laboratorní úlohy v prostředí LabView, které se zabývají ...
 • Doplňování chybějících úseků v audio signálu 

  Pospíšil, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s metodami pro doplňování chybějících úseků v audio signálu, a to metodami založenými na interpolaci periodického signálu a interpolaci AR modelu signálu. Dále nás seznamuje s ...
 • Hierarchické kódování pohyblivých obrazů 

  Špaček, Milan
  Bakalářská práce se zabývá hierarchickým kódováním – škálováním – pohyblivých obrazů u v současné době velmi využívaných kompresních algoritmů MPEG-2 a MPEG-4. Škálování je proces, při němž je kódovaný datový tok rozdělen ...
 • Implementace symetrické blokové šifry AES na moderních procesorech 

  Škoda, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je využití nových instrukcí z instrukční sady Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI), která je dostupná na procesorech s kódovým označením Westmere a novějších. V ...
 • Komunikační protokol pro messenger 

  Bílý, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o tématu Komunikační protokol pro messenger a jeho zabezpečení. V jejím úvodu jsou rozebrány základní poznatky z oblasti kryptografického zabezpečení dat. Další dvě části se zaměřují na nejpoužívanější ...
 • Kryptografický protokol s veřejným klíčem 

  Fujdiak, Radek
  Diplomová práce je úvodem do kryptologie. Práce řeší popis kryptosystémů a dále výběr ideálního kryptosystému pro nízkovýkonový mikrokontroler. Dále je obśahnut návod na instalaci vývojového programu pro Code Composer ...
 • Metody pro automatické zaostřování kamery 

  Kičina, Pavol
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami zaostrovania pomocou web kamery. Princípy na určovanie miery zaostrenia som v práci použil detekciu hrán a Diskrétnu kosínovú transformáciu. Vytvoril som program v programovom ...
 • Modulární webové rozhraní pro PBX Asterisk 

  Moučka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi přístupy ke konfiguraci pobočkové ústředny Asterisk PBX a návrhem vlastního modulárního rozhraní. Toto modulární rozhraní má za cíl usnadnit konfiguraci ústředny a pomocí modulů ...
 • Návrh a realizace akustických úprav laboratoře 

  Ješko, Petr
  Práce pojednává o problematice akustiky uzavřených prostor. Zabývá se situací, kdy je potřeba snížit dobu dozvuku v některých třetinooktávových pásmech. Přináší srovnání postupů klasické metody řešení pomocí výpočtu středního ...
 • Neuronové sítě v kryptografii 

  Borkovec, Tomáš
  Bakalářská práce si klade za cíl představit neuronové sítě a jejich vlastnosti, které lze využít pro tvorbu kryptografických protokolů založených na neuronových sítích. Předkládá konkrétní případy využití neuronových sítí~v ...
 • Objektivní metody pro hodnocení kvality audiosignálů 

  Granát, Michal
  Táto diplomová práce se zabývá objektivním hodnocením kvality audiosignálů. Podrobne seznamuje čitatele s algoritmy, které sou využívané v jednotlivých metodách. Jednotlivé metody sou rozebrané z hlediska výpočetní náročnosti, ...
 • Objektivní měření a potlačování šumu v hudebním signálu 

  Rášo, Ondřej
  Tato disertační práce pojednává o objektivním měření a potlačování rušivého šumu na pozadí hudebního signálu. V této práci je navrhnut nový algoritmus pro objektivní měření slyšitelnosti tohoto typu šumu. Provedenými ...
 • Problematika zpracování signálů v reálném čase 

  Nepovím, Pavel
  Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s diskrétní Fourierovou transformací DFT a jejím zavedením při spektrální analýze diskrétních signálů. Dále pak popisuje efektivní výpočet DFT pomocí algoritmu rychlé Fourierovy ...
 • Programová implementace subjektivnich testů zvukové kvality 

  Špeta, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá subjektivními metodami testování kvality zvuku dle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU. Práci lze tématicky rozdělit na čtyři části. V první pasáži je to výklad metod vycházejících ...
 • Programování procesorů v 32- nebo 64-bitových operačních systémech 

  Rášo, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá aplikačně programovým rozhraním Win32 a programovým jazykem symbolických instrukcí. Prácí lze tématicky rozdělit do čtyř částí. První část se zabývá základy 32bitového programování v jazyce ...
 • Převod not jednohlasé melodie ze zvukového signálu do protokolu MIDI 

  Krupička, Jan
  Úkolem diplomové práce je porovnat možnosti detekce frekvence základního tónu v jednohlasé melodii. V práci je uveden přehled detekčních metod vycházejících z metod pro detekci základního tónu řeči. Tyto metody využívají ...
 • Realizace hranového detektoru s využitím vlnkové transformace 

  Pálka, Zbyněk
  Tato práce se zabývá detekcí hran v obraze. V teoretické části práce jsou obsaženy běžně používané metody detekce hran, využívající první i druhou derivaci a jsou zde popsány hranové detektory obě zmíněné metody. Dále je ...