Now showing items 1-20 of 26

 • Alternativní způsoby odkanalizování obcí 

  Podhrázský, Martin
  Bakalářská práce se v rešeršní části zabývá návrhem alternativních způsobů odkanalizování obcí. Krátce je popsán vliv způsobu odkanalizování na kvalitu odpadních vod, dále jsou popsány části podtlakových a tlakových stokových ...
 • Čerpací stanice na stokové síti 

  Rőssová, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na čerpací stanice na stokové síti. V teoretické části je popsáno stavební řešení a strojní vybavení čerpacích stanic. Dále je řešen návrh objemů a strojního vybavení čerpacích stanic. V praktické ...
 • Decentralizované odvádění a čištění odpadních vod z obcí do 200 EO. 

  Petřík, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku decentralizovaného systému odvodnění. Teoretická část práce je zpracována formou rešerše a zaměřuje se především na možnosti nakládání se splaškovými a dešťovými vodami. ...
 • Dopady klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod 

  Benešová, Irena
  Bakalářská práce se zaměřuje na vliv a důsledky klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod. Práce se zabývá spotřebou vody v ČR i obecně ve světě, přičemž se zohlední dopad na hygienické minimum množství vody na ...
 • Energetické využití odpadních vod 

  Žáček, Jan
  Diplomová práce předkládá různé metody energetického využití odpadních vod. Ukazuje, že odpadní voda je zdrojem tepelné energie, která doposud nebyla téměř využívána. Práce se zaměřuje především na rekuperaci tepla z odpadní ...
 • Energy Recovery from Wastewater: A Study on Heating and Cooling of a Multipurpose Building with Sewage-Reclaimed Heat Energy 

  Raček, Jakub; Hlavínek, Petr (MDPI AG, 2019-12-22)
  To achieve technically-feasible and socially-desirable sustainable management of urban areas, new paradigms have been developed to enhance the sustainability of water and its resources in modern cities. Wastewater is no ...
 • Framework pro částečnou dynamickou rekonfiguraci FPGA Virtex-5 

  Raček, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a implementací frameworku částečné dynamické rekonfigurace pro FPGA architekturu Virtex-5.  Framework má usnadnit tvorbu aplikací s hardwarovými akcelerátory využívajících částečnou dynamickou ...
 • Hospodaření s dešťovou vodou v rámci zelené infrastruktury měst. 

  Novotný, Michal
  Cílem diplomové práce je vytvořit vyhodnocení a doporučení opatření v oblasti hospodaření s vodou v rámci zelené infrastruktury měst. Tato opatření se vztahují na typické městské objekty, které města spravují. V první části ...
 • Hospodaření s vodou v budovách 

  Kozub, Josef
  V bakalářské práci se zabývám využitím šedých a dešťových vod. V práci uvedeno srovnání využití v České republice a zahraničí a finanční úspory vzniklé při využívání těchto vod. Dále je zde popsáno složení a povolené limity ...
 • Hydraulické posouzení stokové sítě obce Lipůvka 

  Balas, Jan
  Diplomová práce se zabývá hydraulickým posouzení stokové sítě v obci Lipůvka pomocí simulačního modelu. Obsažena je zde kapitola věnovaná matematickému modelování proudění vody ve stokových sítích spolu s výčtem některých ...
 • Kanalizační přípojky na stokové síti 

  Novotný, Jiří
  Bakalářská práce je komplexně zaměřena na problematiku kanalizačních přípojek. První část práce je věnována technickému řešení přípojek podle platných norem a zákonů. Dále je uveden postup zřizování přípojek. Především ...
 • Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech 

  Raček, Jakub
  Koncepce opětovného využití odpadní vody v budovách nabývá v poslední době stále většího významu. Suchem a měnícími se klimatickými podmínkami klesá vydatnost zdrojů pitné vody. Šedou vodu můžeme obecně definovat jako málo ...
 • Odkanalizování obce do 2 tisíc obyvatel 

  Klíma, Aleš
  V diplomové práci jsem se zabýval odvodněním obce Hněvošice (obec do 2000 obyvatel). Provedl jsem technicko-ekonomické zhodnocení tří možných odvodňovacích systémů (gravitační kanalizace, podtlaková kanalizace, tlaková ...
 • Optimizing Sludge Management at the Municipal Solid Waste Incinerator—A Case Study 

  Raček, Jakub; Anferova, Natalia; Hluštík, Petr; Hlavínek, Petr (MDPI AG, 2018-08-06)
  Sludge disposal is becoming an issue at the municipal solid waste incinerator (MSWI), especially for environmental and economic reasons. This paper describes a case study of the optimization of the sludge management (SM) ...
 • Porovnání centralizovaného a decentralizovaného způsobu likvidace odpadních vod 

  Novotný, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku porovnání centrální a decentrální likvidace odpadních vod pro obec 1000 EO. Teoretická část práce je zpracována formou rešerše a zaměřuje se především na možnosti centralizovaného ...
 • Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí 

  Velikovská, Kristýna
  Bakalářská práce zpracovává nové i dosavadní poznatky v posuzování stokových systémů urbanizovaných povodí. Teoretická část práce popisuje klasickou a soudobou integrovanou koncepci odvodnění urbanizovaného území. V rámci ...
 • Provozně-technický stav stokové sítě 

  Škařupová, Karolína
  Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat přehled metod, které slouží pro analýzu provozně-technického stavu stokových sítí. V rámci práce jsem zpracovala podpůrný softwarový program v Excelu, který vychází z navrhované ...
 • Retenční nádrže a stoky na stokové síti 

  Kolář, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na navrhování, provozování a řízení retenčních nádrží a retenčních stok na stokových sítích. Je zde zmíněn jejich účel, funkce a využití, jejich rozdělení, stavební řešení, konstrukce a ...
 • Sanace teplovodní a horkovodní sítě 

  Skůpová, Jana
  Abstrakt: Předmětem úvodní části této práce je vytvoření základního přehledu o vodních tepelných sítích. Jedná se o seznámení s provozními parametry sítě, používanými materiály potrubí, objekty a armaturami a možnostmi ...
 • Studie odkanalizování vybrané obce 

  Kolář, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je studie dvou variant odkanalizování obce Cetechovice. Variantní řešení počítají s využitím stávajících stok doplněných o nové gravitační nebo výtlačné úseky. Navržené variantní řešení jsou ...