Now showing items 1-4 of 4

 • Studie variant odkanalizování obce Crhov 

  Sakáčová, Monika
  Tématem diplomové práce je „Studie variant odkanalizování obce Crhov“. Svým zaměřením se práce zabývá návrhem možných variant odkanalizování s návrhem typu technologie pro čištění odpadních vod. Jsou navrženy čtyři varianty ...
 • Technicko-ekonomické vyhodnocení kalového hospodářství ČOV 

  Petřík, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na kalové hospodářství čistíren odpadních vod. Rešeršní část práce obsahuje přehled související legislativy, nastiňuje problematiku kalového hospodářství v České republice a také se zabývá ...
 • Technicko-ekonomické vyhodnocení vybraných technologií ČOV do 2.000 EO 

  Kříž, Miloslav
  V práci se zabývám technicko-ekonomickým porovnáním technologií na ČOV 50 až 2000 EO na základě zpracování vybraných údajů majetkových a provozních evidencí (VÚME, VÚPE) za roky 2013 až 2015 poskytnutými Ministerstvem ...
 • Technologie znovuvyužití odpadních vod 

  Velikovská, Kristýna
  Diplomová práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti znovuvyužití odpadních vod. Teoretická část práce charakterizuje splaškové odpadní vody a její separované složky (šedé, hnědé a žluté odpadní vody) z hlediska jejich ...