Now showing items 1-20 of 39

 • Aplikace Age Managementu ve vybrané firmě 

  Kolářová, Ivana
  V teoretické části diplomové práce na téma Age Management jsou hlavní informace o poměrně novém pojmu v oblasti řízení lidských zdrojů, který se zabývá zohledňováním věku zaměstnanců. Součástí teoretické části je také ...
 • Aplikace gender managementu ve vybrané firmě 

  Brabcová, Zdeňka
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací gender managementu ve společnosti Bosch Diesel v Jihlavě. V teoretické části práce jsou objasněny základní pojmy týkající se dané problematiky a obecné poznatky v oblasti gender ...
 • Aplikace koncepce leadershipu v Armádě České republiky 

  Galek, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá aplikací koncepce leadershipu v Armádě České republiky. Vymezuje pojem vedení lidí a důležitost jeho implementace v prostředí Armády České republiky. Cílem diplomové práce je navrhnout ...
 • Efektivní integrace zaměstnanců v multikulturní firmě 

  Macek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou integrace zaměstnanců v multikulturním prostředí. Vymezuje následující pojmy související s tématem: kultura, podniková kultura, pracovní skupina, interkulturní komunikace a interkulturní ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce ve společnosti Ikea Brno s.r.o 

  Logara, Vanja
  Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci kulturních hodnot společnosti IKEA Brno ve srovnání s malou firmou Lino s.r.o. Výzkum probíhal na základě podrobné analýzy stavu společnosti a firemní kultury a následnými metodami ...
 • Hodnocení a rozvoj pracovníků v organizaci 

  Korčeková, Adéla
  Obsahem bakalářské práce je analýza procesu rozvoje a hodnocení zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců je důležitou součástí efektivně fungujícího podniku. Teoretická část práce poskytuje informace o vzdělávání a péči o ...
 • Motivace a stabilizace klíčových zaměstnanců ve firmě Česká zbrojovka a.s. 

  Pospíšilová, Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku motivace, stimulace a stabilizace klíčových zaměstnanců ve společnosti Česká zbrojovka a.s. Cílem této práce je zjistit nedostatky stávajícího systému motivace zaměstnanců v ...
 • Motivace podnikatelů v oblasti jazykového vzdělávání 

  Křikavová, Zuzana
  Diplomová práce se zaměřuje na motivaci podnikatelů k podnikání v oblasti jazykového vzdělávání a motivaci v rozvoji podnikatelské činnosti. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z oboru motivace, podnikání a také ...
 • Motivace pracovníků v high-tech firmě 

  Šmedek, Martin
  Cílem bakalářské práce je analyzovat hodnoty vybraného souboru zaměstnanců high-tech firmy. Dílčími cíli jsou analýza motivačních preferencí a analýza přístupu zaměstnanců k organizaci. Analýzu byla provedena prostřednictvím ...
 • Možnosti harmonizace práce a rodiny žen a mužů ve vedoucích funkcích 

  Málková, Andrea
  Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti harmonizace práce a rodiny žen a mužů ve vedoucích funkcích v akademickém prostředí. Specifikuje genderové role, segregace trhu práce, stereotypy v mínění populace a nastiňuje ...
 • Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti 

  Šimeček, Oto
  Cílem této bakalářské práce je porovnat vliv místního kulturního prostředí na firemní kulturu v Turecku a České Republice ve firmě REHAU AG. Výzkum probíhal v pobočkách německé firmy REHAU AG v Moravské Třebové, České ...
 • Návrh aplikace age managementu ve vybrané společnosti 

  Chalupa, Pavel
  Cílem práce je navrhnout opatření, která mohou vést ke zmírnění rizik spojených se stárnutím zaměstnanců v rámci aplikace Age managementu ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se řízení ...
 • Návrh efektivního diversity managementu ve vybrané firmě 

  Kos, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout opatření k efektivní aplikaci diversity managementu, která povedou ke zlepšení pracovního prostředí a ke zvýšení výkonnosti firmy. První část práce shrnuje dosavadní poznatky o různorodém ...
 • Návrh efektivního motivačního programu ve společnosti MEGATECH INDUSTRIES s.r.o. 

  Brabcová, Alena
  Předmětem diplomové práce je navržení motivačního programu pro vybranou společnost. V práci jsou nejprve popsány teoretické poznatky týkající se této problematiky, které byly zpracovány na základě odborné literatury. ...
 • Návrh efektivního systému personálního marketingu ve vybrané firmě 

  Sněhota, Karel
  Obsah této diplomové práce se zaměřuje na poměrně novou součást marketingu – personální marketing, jeho analýzu a následnou aplikaci ve společnosti ABB Česká republika, s.r.o. Personální marketing do jisté míry propojuje ...
 • Návrh motivačního systému ve vybrané firmě 

  Austová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V praktické části je zjišťována spokojenost ...
 • Návrh na efektivní slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci 

  Večerková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá systémem flexibilních úvazků, který je v západním světě již poměrně dost rozvinutým a několik let zaběhnutým procesem, ale pro Českou republiku je to poměrně novým tématem. Cílem diplomové práce ...
 • Návrh na slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku 

  Švejdíková, Romana
  Diplomová práce se zabývá problematikou slaďování práce a soukromého života ve zvolené organizaci. Detailně popisuje nástroje slaďování práce a soukromého života, srovnává teoretické poznatky se skutečností. Práce identifikuje ...
 • Návrh na zlepšení personálního řízení a motivace pracovníků ve společnosti 

  Němeček, Libor
  Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci potřeb zaměstnanců maloobchodní sítě v oblasti prodeje zboží a služeb. Výzkum probíhal na základě mezinárodní metody dotazování VSM94 a osobního interview. Výstupem této práce ...
 • Návrh na zlepšení personálního řízení diverzitních týmů v high-tech firmě 

  Derka, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou personálního řízení ve vybraném high-tech podniku. Teoretická část práce popisuje základní pojmy z oblasti personálního řízení, diverzitních týmů a charakteristiky high-tech sektoru. V ...