Now showing items 1-20 of 41

 • Alternativní způsoby odkanalizování obcí 

  Podhrázský, Martin
  Bakalářská práce se v rešeršní části zabývá návrhem alternativních způsobů odkanalizování obcí. Krátce je popsán vliv způsobu odkanalizování na kvalitu odpadních vod, dále jsou popsány části podtlakových a tlakových stokových ...
 • Analýza stárnutí vybraných materiálů stokových sítí 

  Horák, Marek
  Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou stárnutí betonových a železobetonových trub stokových sítí. Stárnutí stokové sítě je zapříčiněno několika důvody, a to abrazí materiálu, chemickou a biologickou korozí a ...
 • Dešťové nádrže na stokových sítích 

  Oháňka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou provozování a navrhování dešťových nádrží na stokových sítích. Popisuje účel, funkci a využití dešťových nádrží, jejich rozdělení, vybavení, stavební řešení a konstrukce. Dále jsou ...
 • Energetická bilance čistíren odpadních vod 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá energetickým posouzením vybrané městské čistírny odpadních vod a to konkrétně ČOV Polička. V první, úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a cíle práce. Druhá kapitola je věnována ...
 • Energetické náročnosti kanalizačních sítí 

  Žďára, Jan
  V první části diplomové práce je zpracována rešerše z problematiky energetické náročnosti kanalizačních sítí. V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy. Druhá kapitola se zabývá českou a evropskou legislativou k ...
 • Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech 

  Raček, Jakub
  Koncepce opětovného využití odpadní vody v budovách nabývá v poslední době stále většího významu. Suchem a měnícími se klimatickými podmínkami klesá vydatnost zdrojů pitné vody. Šedou vodu můžeme obecně definovat jako málo ...
 • Navrhování alternativních způsobů odvádění odpadních vod z obcí 

  Lazur, Tomáš
  Bakalářská práce je rešerší venkovních podtlakových a tlakových systémů stokových sítí, objasňuje principy fungování jednotlivých částí systémů, popisuje jejich jednotlivé prvky a dává přehled o možných teoretických způsobech ...
 • Navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod 

  Káda, Leoš
  Předmětem bakalářské práce je navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod. Cílem této práce je setřídit současné základní znalosti v oblasti návrhu čerpacích stanic, jejího vybavení a obohatit je novými trendy a ...
 • Návrh rekonstrukce horkovodu 

  Lžičař, Jakub
  Tato práce řeší problematiku soustav zásobování teplem dále pouze SZT. Především je zaměřena na poruchy, které se běžně objevují při provozování těchto tepelných sítí. V úvodních kapitolách jsou zpracovány obecné informace ...
 • Návrh sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku 

  Horák, Ondřej
  V diplomové práci je řešena problematika návrhu sanace stokové sítě v urbanizovaném celku Kamenná čtvrt. Práce je dělena na několik částí. V první části se nachází průvodní zpráva zabývající se popisem základních charakteristik ...
 • Návrh sanace vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí 

  Škařupová, Karolína
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout sanaci vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí. Práce je rozdělena na několik částí. V první částí se nachází popis provedených předběžných průzkumů na základě sjednané ...
 • Odkanalizování obce do 2 tisíc obyvatel 

  Klíma, Aleš
  V diplomové práci jsem se zabýval odvodněním obce Hněvošice (obec do 2000 obyvatel). Provedl jsem technicko-ekonomické zhodnocení tří možných odvodňovacích systémů (gravitační kanalizace, podtlaková kanalizace, tlaková ...
 • Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí 

  Velikovská, Kristýna
  Bakalářská práce zpracovává nové i dosavadní poznatky v posuzování stokových systémů urbanizovaných povodí. Teoretická část práce popisuje klasickou a soudobou integrovanou koncepci odvodnění urbanizovaného území. V rámci ...
 • Provozně-technický stav stokové sítě 

  Škařupová, Karolína
  Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat přehled metod, které slouží pro analýzu provozně-technického stavu stokových sítí. V rámci práce jsem zpracovala podpůrný softwarový program v Excelu, který vychází z navrhované ...
 • Renovace stokové sítě CIPP metodami 

  Holeš, Petr
  V první části práce je uvedena rešerše problematiky sanace stokových sítí metodami CIPP. Je znázorněno obecné rozdělení bezvýkopových metod a zatřídění metody CIPP mezi ně. Dále je uvedeno rozdělení metod v rámci CIPP dle ...
 • Sanace kanalizačních přípojek a šachet na stokové síti 

  Holeš, Petr
  Práce popisuje současný stav technologie určené k sanaci šachet a přípojek. Uveden je nejprve výčet metod s technickým popisem, dále jejich porovnání a příklady technologií. Příslušné kapitoly uzavírají doporučení ...
 • Sanace sítí technického vybavení v obci 

  Tamborlani, Alessandro
  Bakalářská práce se zabývá sanací technického vybavení obcí. Seznámí nás s různými druhy sítí a vztahy mezi nimi, se zaměřením na plynovodní sítě a jejich základních vlastností, analýz poruchovostí a možností jejich sanací. ...
 • Srážková data v městském odvodnění 

  Mrázek, Jan
  Cílem bakalářské práce je zpracování poznatků z naměřených srážkových dat a aplikace na metodách přípravy hydraulického modelu stokové jednotné sítě města Znojma. První částí je rešerše zabývající se problematikou návrhu ...
 • Stavebně-technický stav stokové sítě 

  Šimek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení stavebně-technického stavu vybrané části stokové sítě. První část práce se zabývá problematikou z oblasti navrhování, průzkumu a metodiky vyhodnocení stavu stokových sítí a ...
 • Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě 

  Dvořák, Pavel
  Tématem této bakalářské práce je vypracování, vyhodnocení a porovnání alternativních způsobů řešení rekonstrukce části stokové sítě. K tomu účelu je tato bakalářská práce rozdělena na dvě části. V první části je provedeno ...