Now showing items 1-20 of 80

 • Algoritmy přepočtů gamutů ve správě barev 

  Svoboda, Jan
  Práce se věnuje barvám - jejich reprezentaci v digitálních zařízeních, co nejvěrnějšímu zachování barev na rozdílných zařízeních a jakými postupy toho může být dosaženo. V první části práce stručně shrnuje poznatky o barvě ...
 • Algoritmy segmentované waveletové transformace obrazů 

  Kořínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá waveletovou transformací signálu se zaměřením na obrazové signály. První část je věnována základním metodám zpracování signálu. Přes Fourierovu transformaci se dostává k základům waveletové ...
 • Algoritmy ve správě barev 

  Stecík, Július
  Práca stručne pojednáva o problematike farebného vnemu a javoch s ním spojených. Ďalej popisuje farebné modely a ich matematické definície používané správou farieb. Stručne analyzuje dôležité prvky ICC profilu. V druhej ...
 • Aplikace metod učení slovníku pro Audio Inpainting 

  Ozdobinski, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá metodami učení slovníku pro doplňování chybějících úseků ve zvukovém signálu. Jsou zde teoreticky rozebrány a prakticky využity algoritmy K-SVD a INK-SVD k učení slovníku. Tyto slovníky jsou ...
 • Aplikace pro podporu výuky barevných modelů 

  Khaladzinski, Kiryl
  Cílem této bakalářské práce je tvorba webových aplikací, které na reálných příkladech ukážou možnosti práce s různými barevnými modely, také principy tvorby digitálních obrazů a možnosti zpracováni dat digitálního obrazu. ...
 • Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage 

  Novotný, Radek
  Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých ...
 • Automatický bubeník pomocí technologií XML, MIDI a Pure Data 

  Konczi, Róbert
  Tento dokument sa zaoberá s XSLT transformáciou MusicXML dokumentov pre hudobné účely, konkrétne vytvorenie automatického bubeníka pre aplikácie v XML a PureData. V tejto práci sú vysvetlené dva rôzne XSLT transformácie. ...
 • Automatizované generování brožury s programem konference pomocí XML 

  Kusy, Filip
  V roku 2016 sa bude v Brne konať konferencia DAFx. Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie konferencie, automatizovaných doprovodných materiálov ako sú brožúra, program a zborník. Hlavným cielom je zistiť dostupné ...
 • Automatizované generování sborníku konference pomocí XML 

  Repka, Branislav
  Tento dokument sa zaoberá vytváraním materiálov pomocou XML a XSL pre konferencie. Konkrétne, automatické generovanie zborníka konferencie vo formáte PDF a HTML stránky a vizitiek pre usporiadanie konferencie. V tejto práci ...
 • Compressive sampling a simulace one-pixel camera 

  Hrbáček, Radek
  V klasickém pojetí zpracování číslicových signálů je základním pilířem Nyquistův teorém, podle něhož je možné spojitý signál rekonstruovat z jeho vzorků tehdy, pokud byl vzorkován s frekvencí alespoň dvakrát vyšší, než je ...
 • Detekce chybné výslovnosti v mluvené řeči 

  Struhař, Michal
  Práce se zabývá problematikou detekce chybné výslovnosti v mluvené řeči. Jedním z cílů této práce je výběr vhodných parametrizací. Jedná se o krátkodobou energii, funkci středního počtu průchodu signálu nulou, lineární ...
 • Detekce poruch v materiálech pomocí spektrální analýzy v reálném čase 

  Vašátko, Karel
  Tato práce se zabývá detekcí vlastních frekvencí v materiálech pomocí algoritmů pracujících v reálných čase. To se používá pro detekci poruch. Je popsána fyzika materiálu, problematika diskrétních signálů a jejich spekter ...
 • Detektor objektů s využitím vlnkové transformace 

  Mikuš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá aplikací metod na detekci objektů v obraze. Při zpracování obrazu je často nutné oddělit objekty od pozadí. Vyhraní se tak oblast zájmu, s kterou se dále pracuje. Hlavním cílem práce je vysvětlení ...
 • Detektor objektů v obrazech založený na metodě C4 

  Vylíčil, Radek
  Tato práce se zabývá detekcí v obraze s použitím metody C4. V textu jsou popsány metody trénování a testování navrženého objektového detektoru. Hlavní přínos spočívá ve vytvoření extraktoru příznaků pro vytvoření objektového ...
 • Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul 

  Konczi, Róbert
  Táto práce se zaoberá s teórií waveletové a segmentové waveletové transformace, s Mallatovým algoritmem a s programováním VST plug-in modulů v jazyce C++. Popíše metodu pro vývoj zásuvního modulu, což využíva modifikace ...
 • Digitální zvukový efekt typu reverb využívající konvoluci signálu s impulsní charakteristikou poslechového prostoru 

  Tichý, Vladimír
  Práce se zabývá simulací poslechového prostoru pomocí jeho impulsní charakteristiky. Popisuje různé modely simulace akustických prostorů, jejich výhody a nevýhody a dále se soustředí právě na fyzikální model, který k ...
 • Dithering obrazu 

  Štefaník, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá omezováním barevného prostoru obrázků pomocí různých ditheringových metod a zhodnocením vhodnosti použití těchto metod na určité typy obrázků. V práci jsou tyto metody podrobně popsány a pro ...
 • Doplňování chybějících vzorků v audio signálu 

  Mach, Václav
  V oblasti zpracování signálů se v současné době čím dál více využívají tzv. řídké reprezentace signálů, tzn. že daný signál je možné vyjádřit přesně či velmi dobře aproximovat lineární kombinací velmi malého počtu vektorů ...
 • Doporučení optimálního mířicího bodu při střelbě na terč 

  Mareček, Petr
  Tato práce se zabývá doporučením optimálního bodu při střelbě na terč. První část práce obsahuje teoretický rozbor, kde je popsána problematika pravděpodobnosti, rozdělení náhodných veličin a jejich významná rozdělení. V ...
 • Dvě úlohy z oblasti zpracování videa netradičními prostředky 

  Kánský, Antonín
  Cílem této práce je pomocí řídké reprezentace signálů řešit dvě úlohy z oblasti zpracování videa. Je zde objasněna problematika tradičního řešení dvou efektů, tedy separace pozadí od pohybujícího se popředí a obnovení dvou ...