Now showing items 1-20 of 41

 • Akustický generátor pro buzení evokovaných potenciálů 

  Škutková, Helena
  Evokované potenciály jsou elektrickou odpovědí mozku na vnější stimul. Jsou důležitou diagnostickou neobrazovou metodou v neurologii. Pro jejich vybuzení se využívá různých druhů stimulace, nejčastěji: zrakové, sluchové, ...
 • Alfa monitor 

  Prudil, Pavel
  Práce se zabývá problematikou EEG biologické zpětné vazby a možnosti jejího využití pro relaxaci osoby. Věnuje se požadavkům na snímací elektrody a zesilovače biologických signálů. Hlavní podstatou práce je návrh Alfa ...
 • Analýza morfologie kamenných hrotů 

  Sucharda, Jaroslav
  Cílem projektu je umožnit automatické archivování a měření archeologických nález. Prvním krokem je zpracování obrazu sestávající z prahování, segmentace a úpravy nalezených objektů. Po těchto operacích je nalezený objekt ...
 • Audiometr pro audiometrii čistými tóny 

  Blahák, Petr
  Lidský sluch slouží ke sběru informací z okolního světa a je jedním ze základních smyslů člověka. Část této diplomové práce je věnována akustice, vlastnostem lidského ucha z hlediska vnímání zvuků a metodám, kterými lidský ...
 • Chyby měření difúze pro MRI 

  Kavan, Pavel
  Bakalářská práce se ve svém úvodu věnuje zobrazovacím a diagnostickým technikám na bázi magnetické rezonance. Nukleární magnetická rezonance patří v dnešní době k uznávaným metodám zkoumání molekul nejrůznějších látek. ...
 • Dálkové monitorování teploty 

  Kvarda, Tomáš
  Práce se zaměřuje na navržení systému pro měření teploty v kryokabině s přesností ±2°C. Návrh spočívá ve výběru vhodného senzoru, příslušného měřícího obvodu, A/D převodníku a zobrazovací jednotky. Poslední částí je návrh ...
 • Defibrilátor 

  Kubů, Veronika
  Bakalářská práce je rozdělena do šesti tematických okruht. Na začátku se zabýváme anatomií srdce, neboť ta je dtleţitá zejména k dobrému pochopení činnosti srdečního svalu. V následující kapitole shrnujeme srdeční činnost ...
 • Distribuce analogového signálu optickým vláknem 

  Stiburek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na přenos analogového signálu pomocí optického vlákna. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou popsány jednotlivé přenosové cesty, jejich srovnání a výhody. Dále práce popisuje ...
 • EKG předzesilovač s plovoucím vstupem a kalibrací 

  Florián, Antonín
  Tato práce se zabývá zesilovači použitelnými pro snímání EKG signálu. První část se věnuje historii EKG a vlastnostem EKG signálu. Druhá část se zabývá všeobecnými požadavky a bezpečnostními požadavky, které jsou kladeny ...
 • Elektroakupunktura 

  Purket, Vladislav
  Tato bakalářská práce zpracovává léčebné metody staré čínské medicíny. Vysvětluje základní problematiku existence energie kolující v drahách lidského těla a stimulaci bodů, pomocí kterých můžeme ovlivňovat zdraví člověka. ...
 • Elektroléčba 

  Slavíček, Milan
  Cílem této práce je navrhnout jednoduchý generátor pro elektroléčbu. V úvodní části se zabývá vlastnostmi tkání a rozdělením proudů používaných v elektroléčbě. Návrhová část pak obsahuje návrh jednotlivých částí generátoru ...
 • Externí kardiostimulátor 

  Lank, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice stimulace srdce při použití externího kardiostimulátoru. Tento externí kardiostimulátor se používá pro krátkodobou kardiostimulaci pacienta a slouží k překlenutí období před implantací ...
 • Generátor EKG signálu pro testovací účely 

  Čech, Petr
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou testování EKG monitorů a EKG přístrojů. V práci jsou rozebrány vznik a vlastnosti EKG signálu. Prezentace EKG signálu se provádí pomocí standardizovaných svodů. Proto je zde ...
 • Indikátor bouřky (indikátor blesků) 

  Trávníček, Tomáš
  Cílem této Bakalářské práce je získání znalostí z oblasti bouřky, její projevů, detekce skrze tyto projevy a následně s pomocí takto získaných znalostí navrhnout jednoduchý indikátor bouřky (blesků), který bude pracovat ...
 • Komunikační systém pro nevidomé - přenosná část 

  Dadák, Jiří
  Orientace nevidomých se v rámci rozsáhlých administrativních budov většinou neobejde bez asistence druhé osoby. I když naprostá většina těchto objektů již bývá vybavena výtahem, který umožňuje obsluhu pro nevidomého pomocí ...
 • Laboratorní úlohy využívající měřicí systém LabView 

  Černocký, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením hmotnosti pomocí senzorů s deformačními elementy a měřicího systému LabVIEW. Jejím cílem je navrhnout a realizovat dvě laboratorní úlohy využívající Wheatstoneovy můstky k transformaci ...
 • Laboratorní úlohy využívající měřicí systém LabView 

  Labaj, Radek
  Bakalářská práce se zabývá základními typy senzorů mechanických veličin, konkrétně pak indukčnostním senzorem polohy typu LVDT. Jeho vlastnosti a princip fungování jsou vysvětleny na laboratorním přípravku. Obsahuje návrh ...
 • Laboratorní úlohy využívající průmyslový senzorový systém ADAM 

  Mixa, Jan
  Cílem této práce je seznámit se s průmyslovým senzorovým systémem. Celý systém je realizován moduly ADAM 4000, sběrnicí RS 485, osobním počítačem se sběrnicí RS 232. Je třeba pochopit, jak celý systém funguje a jaký je ...
 • Laboratorní úlohy využívající průmyslový senzorový systém ADAM 

  Bocek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s průmyslovým senzorovým systémem, realizovaným na měřicím panelu. Je zapotřebí pochopit jeho komunikaci, funkce jednotlivých modulů a navrhnout 2 laboratorní úlohy. Realizovaný ...
 • Lokalizace pohyblivých akustických zdrojů 

  Bezdíček, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na lokalizaci statických (zadání semestrálního projektu) a pohyblivých akustických zdrojů (zadání diplomové práce) pomocí mikrofonních polí. Nejdříve se zabývá obecnou problematikou lokalizace. ...