Now showing items 1-20 of 28

 • Aplikace zpracovávající reálný síťový provoz v prostředí OPNET Modeler 

  Bartl, Milan
  Bakalářská práce „Návrh a realizace aplikace serveru pro spoluprácí s OPNET Modelerem“ pojednává o řešení spolupráce simulačního nástroje OPNET Modeler s reálným prostředím počítačových sítí. V této práci je zpracován ...
 • Elektromagnetická analýza 

  Kolofík, Josef
  Tato práce se zabývá problematikou elektromagnetické analýzy a aplikací elektromagnetického postranního kanálu. První a druhá část práce popisují základy kryptografie, funkci kryptografického modulu a útoky vedené postranními ...
 • Limitující faktory optického vlákna na přenosovou kapacitu optických tras 

  Rouča, Tomáš
  Bakalářská práce blíže specifikuje působení útlumu a disperze optických vláken v souvislosti s ovlivněním šířky pásma přenášeného signálu a kapacity přenesených dat. Dále se zabývá vlivy působícími na optický signál při ...
 • Media konvertory a optické switche 

  Branč, Martin
  Tato diplomová práce podává přehled o metalických sítích, jejich parametrech, využívaných standardech a možnostech jejich nasazení. Dále o optických sítích jako celku, jejich parametrech, maximálních přenosových kapacitách, ...
 • Metodika měření optických sítí FTTH 

  Gajdoš, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout metodiku měření optických sítí FTTH z pohledu odlišnosti od běžných měření optických sítí a pomocí této metodiky provést měření na praktickém modelu pasivní optické sítě se splitterm ...
 • Metodologie auditu optických sítí 

  Štěpán, Petr
  Tato práce se zabývá shrnutím auditu optických systémů v rámci všech vrstev referenčního modelu ISO/OSI. Úvod práce se zaměřuje na zkoumání problematiky managementu řízení sítí, popisu modelu ISO/OSI a vysvětlení termínů ...
 • Metody řešení vlivu optické disperze na stávajících optických sítích 

  Prášil, Jiří
  Práce se zabývá analýzou současných diagnostických metod optických tras se zaměřením na optické disperze u jednovidových vláken. Na začátek jsou popsány chromatická a polarizační vidová disperze, příčiny vzniku a jejich ...
 • Metody řešení vlivu optické disperze na stávajících optických sítích 

  Červenka, Dušan
  Tato práce pojednává o problému optických disperzí na stávajících trasách. V úvodu rozebírá jednotlivé vlastnosti a vliv chromatické a polarizační vidové disperze PMD, jednotlivé měřící metody těchto disperzí a jejich ...
 • Měření optických přenosových tras 

  Ambrož, Jan
  Tato práce se věnuje měření optických přenosových tras. Zejména měření útlumu, chro- matické a polarizační vidové disperze. Specikům měření systémů využívajících WDM a pasivních optických sítí. V každé kapitole jsou uvedeny ...
 • Měřící metody klíčových parametrů v optických sítích 

  Balon, Jiří
  Hlavním cílem diplomové práce bylo seznámit se s problematikou optických sítí a jejich měřením při výstavbě. Celá práce je rozdělena do několika částí, kde první část se zabývá problematikou optických vláken, jsou zde ...
 • Modelování pokročilých funkcí technologie 802.11e v prostředí OPENT Modeler 

  Šeliga, Michal
  Práce obsahuje stručný přehled struktury bezdrátových lokálních sítí technologie 802.11a/b/g, popis jejich fyzického rozhraní a popis základních možností řazení přístupu ke sdílenému médiu pomocí metod PCF (Point Coordination ...
 • Návrh a simulace optické přístupové sítě typu PON 

  Mikauš, Jiří
  Cílem diplomové práce bylo demonstrovat zvolenou PON sít v simulačním nástroji OPNET Modeler. Práce se věnuje pasivním optickým sítím. Zejména pak řešením, která jsou založená na přenosu Ethernet rámců. V teoretické části ...
 • Návrh optické přístupové sítě 

  Žák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá přístupovými sítěmi, zejména pak jejich optickou variantou ve verzi pasivních sítí. Teoretická část práce je soupisem jednotlivých druhů pasivních optic-kých přístupových sítí, je opatřena jejich ...
 • Návrh optické přístupové sítě FTTx 

  Tejkal, Vladimír
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo provést návrh optické přístupové sítě ve vybrané lokalitě. Úvod je zaměřen na fyzickou vrstvu sítě. Ta zahrnuje optická vlákna, optické kabely, konektory, optické odbočnice a další. ...
 • Návrh optické přístupové sítě FTTx 

  Münster, Petr
  Cílem této práce je nastínit problematiku návrhu optické přístupové sítě FTTx. V úvodní kapitole je pojednáno o optickém vlákně a principu přenosu. Dále již jsou rozebrány jednotlivé možnosti realizace s ohledem na místo ...
 • Návrh sítě FTTB 

  Reichert, Pavel
  Cílem této diplomové práce je objasnit problémy související s návrhem FTTx sítí. Záměrem této práce je přiblížit čtenáři metody návrhu optických přístupových sítí. Zejména budeme mluvit o technologiích výstavby a různých ...
 • Návrh sítě FTTH 

  Šifta, Radim
  Cílem této práce je přiblížit čtenáři problematiku návrhů optických přístupových sítí FTTH. Práce je rozdělena na několik základních částí. V úvodu práce je nastíněno srovnání s ostatními optickými přístupovými sítěmi. V ...
 • Návrh softwarového prostředí pro zpracování dat z měření telekomunikačních sítí 

  Fornůsek, Jan
  Tento dokument seznamuje čtenáře s měřeními souvisejícími s optickými sítěmi. Nejedná se o výčet všech měření. Jsou zmíněny pouze vybraná měření související se vstupními soubory do vyvíjené aplikace. Praktickou část popisuje ...
 • Optimalizace přístupových sítí pro multimediální služby 

  Slavíček, Tomáš
  Tato práce popisuje problematiku přístupových sítí a jejich existující druhy. Rozebírá jejich parametry významné pro multimediální služby. Zvažuje možnosti využití jednotlivých sítí v daných lokalitách. Uvádí moderní ...
 • Parametry sítí FTTx - kvalita služeb 

  Winkler, Aleš
  Hlavním cílem této diplomové práce je provést návrh na zlepšení optické přístupové sítě pro přenos služeb Triple play. Chtěl bych tady čtenáři objasnit metodu návrhu optické sítě. Jsou zde popsány druhy přístupových sítí ...