Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza biologicky významných látek 

  Maděránková, Denisa
  V této diplomové práci jsou popsány vybrané metody Ramanovy spektroskopie jako je povrchově zesílená Ramanova spektroskopie a jednomolekulová Ramanova spektroskopie. Také jsou zde uvedeny základy numerických metod „Discrete ...
 • Datový standard ministerstva zdravotnictví České republiky 

  Holub, Martin
  Práce „Datový standard Ministerstva zdravotnictví České republiky“ se zabývá strukturou datového standardu včetně jazyka XML. Dále se práce zaměřuje na nemocniční informační systém CLINICOM včetně přístupu k záznamům z ...
 • Dynamická fokusace v ultrazvukové tomografii 

  Kratochvíla, Jiří
  Cílem diplomové práce je seznámení se s problematikou dynamické fokusace v konvenčních ultrazvukových zobrazovacích systémech, modifikace metody pro průzvučnou ultrazvukovou tomografii a realizace a vyhodnocení této ...
 • Hardwarová realizace nemocničního informačnímu systému 

  Friedl, Jan
  Předkládaná práce se zabývá problémem efektivnějšího využití nejen hardware, ale i svobodného software. Na začátku práce jsou obecně představeny svobodné GNU/Linuxové distribuce, přičemž práce je zaměřena na dvě distribuce. ...
 • Měření rychlosti šíření ultrazvuku 

  Pouč, Petr
  Práce se zabývá metodami měření rychlosti šíření ultrazvuku. Rychlost šíření ultrazvuku byla zjištěna na základě detekce doby letu ultrazvuku od vysílače k přijímači. Byly vyvinuty tři metody pro určení rychlosti šíření ...
 • Modelování dýchací soustavy 

  Matoušek, Josef
  Tato práce se zabývá simulací dýchací soustavy. Cílem studie je porozumění dýchací soustavy lidského organismu, společně s volbou vhodných algoritmů a jejich následnou implementací do matematického modelu. Modely jsou ...
 • Modelování ultrazvukového pole metodou konečných prvků 

  Göringer, Tomáš
  V první části Diplomové práce jsou popsány fyzikální principy ultrazvuku a základní veličiny ultrazvukového pole. Dále se tato část věnuje matematickému popisu Metody konečných prvku a nastiňuje základní principy ultrazvukové ...
 • Obrazový databázový systém pro podporu diagnostiky glaukomu 

  Peter, Roman
  Tato práce popisuje přehled standardních a pokročilých metod používaných k diagnose glaukomu v ranném stádiu. Na základě teoretických poznatků je implementován internetově orientovaný informační systém pro oční lékaře, ...
 • Přenos nízkofrekvenčního signálu po síti Ethernet v LabVIEW 

  Khait, Ranny
  Hlavním tématem předkládané práce je přenos nízkofrekvenčního signálu po síti Ethernet v LabVIEW. Práce obsahuje teoretický úvod, ve kterém jsou popsány typy přenosových protokolů, metody komprese, Ethernet, popis programu ...