Now showing items 1-20 of 129

 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Horáková, Eva
  V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr ...
 • Aplikace modelu Excelence v podniku 

  Vatalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení jakosti ve firmě Continental Barum s.r.o., která působí v oblasti výroby pneumatik. Po zhodnocení současného stavu je ve firmě aplikována metoda EFQM, která ukázala na nedostatky ...
 • Možnosti financování bytové výstavby v České republice 

  Harda, Marek
  Diplomová práce “Možnosti financování bytové výstavby v České republice“ se zabývá analýzou developerských projektů bytové výstavby v ČR. Je rozdělena do tří částí z nichž první část pojednává o teoretickém vymezení ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Doležalová, Andrea
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou strategii ve vybrané pojišťovací společnosti. Specifikuje základní pojmy marketingu a strategie a srovnáví je se skutečností. Obsahuje návrh marketingové strategie, který přispívá ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. 

  Jeřábková, Martina
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu marketingové strategie pro firmu Autosklo H.A.K., s. r. o. Pardubice. Analyzuje současnou situaci a navrhuje opatření k dosažení stanovených marketingových cílů.
 • Návrh na rozšíření stávajícího produktu na České poště 

  Grufíková, Julie
  Tématem diplomové práce je " Návrh na rozšíření stávajícího produktu na České poště,s.p." Cílem práce je posoudit současnou situaci České pošty,s.p. a navrhnout rozšíření stávajícho produktu v pozici dominantního logistického ...
 • Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti podniku - variantní řešení 

  Kotrčová, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu konkurenční strategie podniku, jenž působí v oblasti poskytování služeb souvisejících se správou nemovitostí. Nejprve jsou uvedeny teoretické poznatky související s danou problematikou. ...
 • Návrh na zvýšení produktivity práce ve firmě-ekonomické vyhodnocení 

  Přikryl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem zvýšení produktivity práce a ekonomickým vyhodnocením ve společnosti EKOSTAVBY Brno, a.s.. Úvodní část popisuje teoretická východiska, na která navazuje analýza společnosti. Práce vychází ...
 • Návrh nového informačního systému ve firmě 

  Kunc, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je zpracování návrhu implementace informačního systému do existujícího podniku, v němž jsou definovány jednotlivé jeho náležitosti a cíle, pro které je vypracováván. V teoretické části ...
 • Návrh nových obchodních aktivit ve firmě Lipan A.EURO, a.s 

  Kovárník, František
  Cílem této práce je vytvořit návrh nových obchodních aktivit pro firmu Lipan A.Euro,a.s., která působí v oblasti prodeje a servisu automobilů. Práce řeší současný problém firmy, kdy nedokáže využít plně vlastních kapacit ...
 • Návrh obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. 

  Procházková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. Práce popisuje a analyzuje jednotlivé oblasti podnikání firmy, ve kterých firma působí. Nalézám proto nedostatky v těchto oblastech a následně ...
 • Návrh optimálního řešení výrobního procesu firmy ORTHOPOM bratři Škodové, spol. s r.o. 

  Silný, Robert
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku optimalizace výrobních procesů. Hlavním cílem bylo analyzovat podnik a navrhnout zlepšení výrobního procesu s možnou úsporou nákladů. V první části jsou shrnuty obecné poznatky ...
 • Návrh organizační změny ve firmě 

  Mašek, Richard
  V této práci je řešen návrh pro snížení nákladů testovací hodiny turbodmychadel. S využitím analýzy nákladů na testovací hodinu, SWOT, FMEA a následnými změnami technického a organizačního charakteru je dosaženo zefektivnění ...
 • Návrh podnikatelské strategie firmy EuroDistribution, s.r.o. 

  Rozehnal, Karel
  V dnešním silně konkurenčním prostředí je pro zajištění úspěchu firmy nutné věnovat zvýšenou pozornost procesu strategického řízení. Tato práce se zabývá rozborem a aplikací jeho dílčích částí a metod. Těmi jsou především ...
 • Návrh podnikatelského plánu na rozšíření včelí farmy 

  Šesták, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu podnikatelského plánu na rozvoj stávají-cí včelí farmy. Skládá se z teoretické části zaměřené na přehled odborné literatury. Praktická část zahrnuje analýzu současného stavu ...
 • Návrh podnikatelského záměru firmy NEOCHEM plus 

  Trávníčková Damborská, Miroslava
  Předmětem diplomové práce „Návrh podnikatelského záměru firmy NEOCHEM plus“ je provést analýzu podniku, a na základě jejího vyhodnocení navrhnout a sestavit kroky vedoucí k obnovení společnosti, jejíž činnost byla velmi ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu hodnocení zaměstnanců ve výrobě a TH pracovníků ve společnosti ELKO EP, s.r.o. . Na základě zjištěných skutečností obsahuje vylepšení stávajícího systému hodnocení ...
 • Návrh systému řízení kvality malého výrobního podniku 

  Kaderková, Marie
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení kvality malého výrobního podniku a analyzuje jeho procesy. Návrhy obsažené v praktické části složí jako podklad pro dokumentaci systému řízení kvality dle normy ISO 9001.
 • Optimalizace řízení výrobního procesu 

  Voříšek, Dušan
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku výrobního procesu ve vztahu k optimálnímu využití jeho vstupů. Teoretická část obsahuje informace o důležitých charakteristikách výrobního systému a jeho vazbách na ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Urban, David
  Bakalářská práce se zabývá tématem optimalizace výrobních procesů, a to konkrétně procesu výroby vzduchojemů. Specifikuje současný stav realizačních procesů v podniku Drukocel a obsahuje návrhy na jejich zlepšení pomocí ...