Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza nákladů na nízkou jakost ve vybraném výrobním podniku 

  Uherka, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů ve společnosti XYZ CZ s.r.o. a jejím cílem je snížení záručních nákladů a zvýšení kvality produktu. V úvodu jsou popsány základní systémy pro řízení kvality, ze kterých ...
 • Analýza rizik provozované horizontální frézky 

  Mergeščíková, Lenka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizík prevádzkovanej konzolovej horizontálnej frézovačky vyrobenej v roku 1963. V práci sa nachádza prehľad platnej legislatívy Českej republiky i Európskej únie týkajúcej sa ...
 • Analýza rizik provozované nástrojářské frézky 

  Fulová, Silvia
  Bakalárska práca sa zaoberá bezpečnosťou a analýzou rizík strojových zariadení. Konkrétne posudzuje prevádzkovanú nástrojársku frézku. Popisuje požiadavky plynúce zo smerníc Európskej komisie a Rady, legislatívy Českej ...
 • Analýza rizik provozovaného hrotového soustruhu 

  Budinová, Nela
  V této bakalářské práci jsou uvedeny legislativní požadavky a směrnice Evropského parlamentu a Rady platné pro stroj uváděný na trh a pro stroj provozovaný. V práci jsou srovnány dvě normy z hlediska bezpečnostních požadavků, ...
 • Analýza rizik provozovaného vyvrtávacího stroje 

  Konečný, Antonín
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik u horizontálního vyvrtávacího stroje WH 80. Mezi další části práce patří rešerše právních předpisů Evropské unie a České republiky, vztahujících se ke zmiňovanému strojnímu ...
 • Audit BOZP v těžké laboratoři C1 

  Zavřel, Patrik
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení BOZP a s tím spojeným auditem. Rešerše zpracovává požadavky vnitrostátní i mezinárodní legislativy týkající se oblasti BOZP. Dále je provedena analýza rizik a jejich vyhodnocení. ...
 • Návrh databáze pro efektivní chod servisu motocyklů a čtyřkolek 

  Rozehnalová, Jana
  Principem této bakalářské práce je vytvořit návrh efektivní databáze pro motocyklový servis a servis ATV, který je součástí malé obchodní společnosti MTT s.r.o. podnikajícím v motocyklovém odvětví. Měla by zjednodušit a ...
 • Návrh nového pohonu vybrané části plnícího stroje 

  Borunský, Přemysl
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou zařízení pro plnění tub. Práce se soustředí na analýzu současného stavu stroje, návrh inovace s ohledem na dané vstupní parametry, provedení konstrukčních výpočtů, vypracování výkresové ...
 • Posouzení environmentální zátěže u strojírenských výrobků/procesů 

  Navrátilová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení environmentální zátěže korunkového uzávěru láhví. V teoretické části jsou popsány současné globální problémy životního prostředí a~vybraná ekologická legislativa, která se může ...
 • Projekt automatizace manipulace s písty 

  Mužíková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá řešením projektu automatizace manipulace s písty. Na základní teoretické poznatky o společnosti Bosch a pojmech spojených s automatizací v průmyslu je navázáno detailním popisem současného ...
 • Robotizované pracoviště se strojem s paralelní kinematickou strukturou (PKS) 

  Lorenc, Tomáš
  Cílem práce je návrh dvou variant robotizovaných technologických pracovišť s robotem s paralelní kinematickou strukturou a následný výběr vhodnější varianty. Dále práce pojednává o současném stavu robotizovaných technologických ...
 • Zefektivnění procesů výroby na základě analýzy materiálových toků 

  Rolečková, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je zefektivnění procesů výroby na základě využití materiálových toků. V teoretické části je rozebrána historie výroby světel, jejich konstrukce, jednotlivé typy a dále nástroje optimalizace. ...