Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza nákladů na nízkou jakost ve vybraném výrobním podniku 

  Uherka, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů ve společnosti XYZ CZ s.r.o. a jejím cílem je snížení záručních nákladů a zvýšení kvality produktu. V úvodu jsou popsány základní systémy pro řízení kvality, ze kterých ...
 • Analýza rizik provozované horizontální frézky 

  Mergeščíková, Lenka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizík prevádzkovanej konzolovej horizontálnej frézovačky vyrobenej v roku 1963. V práci sa nachádza prehľad platnej legislatívy Českej republiky i Európskej únie týkajúcej sa ...
 • Analýza rizik provozované nástrojářské frézky 

  Fulová, Silvia
  Bakalárska práca sa zaoberá bezpečnosťou a analýzou rizík strojových zariadení. Konkrétne posudzuje prevádzkovanú nástrojársku frézku. Popisuje požiadavky plynúce zo smerníc Európskej komisie a Rady, legislatívy Českej ...
 • Analýza rizik provozovaného hrotového soustruhu 

  Budinová, Nela
  V této bakalářské práci jsou uvedeny legislativní požadavky a směrnice Evropského parlamentu a Rady platné pro stroj uváděný na trh a pro stroj provozovaný. V práci jsou srovnány dvě normy z hlediska bezpečnostních požadavků, ...
 • Analýza rizik provozovaného vyvrtávacího stroje 

  Konečný, Antonín
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik u horizontálního vyvrtávacího stroje WH 80. Mezi další části práce patří rešerše právních předpisů Evropské unie a České republiky, vztahujících se ke zmiňovanému strojnímu ...
 • Audit BOZP v těžké laboratoři C1 

  Zavřel, Patrik
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení BOZP a s tím spojeným auditem. Rešerše zpracovává požadavky vnitrostátní i mezinárodní legislativy týkající se oblasti BOZP. Dále je provedena analýza rizik a jejich vyhodnocení. ...
 • Ergonomie ve strojírenství 

  Slámová, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na současný stav ergonomie v oblasti strojírenství, konkrétně na rizika pracoviště. Provedená analýza hodnotí legislativní požadavky a metody pro identifikaci a hodnocení ergonomických rizik.
 • Identifikace a hodnocení chyb ve výrobním procesu 

  Václavek, Jan
  Předložená diplomová práce je zaměřena na identifikaci a hodnocení chyb ve výrobním procesu. Práce je orientována na metody analýzy spolehlivosti lidského činitele V první části práce je uveden obecný popis problematiky ...
 • Kontrolní plán tlakové nádoby 

  Tesařová, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření kontrolního plánu tlakové nádoby ve spolupráci se společností Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o.. V teoretické části práce se zabývám řešenou problematikou a jejími souvisejícími ...
 • Metodika QRQC jako nástroj řízení neshodných produktů ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o 

  Beneš, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je popis aplikace metody QRQC jako nástroje pro řízení neshodné výroby ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o. V úvodu práce jsou popsány vybrané a často využívané nástroje kvality. Práce poté ...
 • Měření spokojenosti zákazníka v oblasti managementu kvality 

  Plánková, Barbora
  Bakalářská práce pojednává o měření spokojenosti zákazníka v oblasti managementu kvality. Teoretická část se zabývá spokojeností zákazníka a je zde rozebrána metodika jejího měření. Praktická část popisuje aktuální měření ...
 • Náklady na nízkou jakost 

  Pavlíková, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na oblasti nákladů na neshodné výrobky v průmyslovém podniku. Cílem práce je systémový rozbor současného stavu dané problematiky a návrh na vytvoření systému sledování nákladů na nízkou ...
 • Návrh databáze pro efektivní chod servisu motocyklů a čtyřkolek 

  Rozehnalová, Jana
  Principem této bakalářské práce je vytvořit návrh efektivní databáze pro motocyklový servis a servis ATV, který je součástí malé obchodní společnosti MTT s.r.o. podnikajícím v motocyklovém odvětví. Měla by zjednodušit a ...
 • Návrh nového pohonu vybrané části plnícího stroje 

  Borunský, Přemysl
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou zařízení pro plnění tub. Práce se soustředí na analýzu současného stavu stroje, návrh inovace s ohledem na dané vstupní parametry, provedení konstrukčních výpočtů, vypracování výkresové ...
 • Optimalizace procesů servisního oddělení společnosti Bystronic Czech Republic, s.r.o 

  Doušková, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na zmapování servisního oddělení ve společnosti Bystronic Czech Republic s.r.o. a optimalizaci k jejímu zlepšení budoucích stavů procesů. Optimalizace bude obsahovat návrh řešení ke zlepšení ...
 • Posouzeni spolehlivosti procesu výroby průmyslových bezpečnostních přileb 

  Kartali, Csaba
  V teoretické části této diplomové práce jsou uvedeny všechny nezbytné předpoklady, které jsou nutné k provedení úplného a komplexního posouzení spolehlivosti daného procesu. Za tímto účelem poskytuje obecný přehled ...
 • Posouzení environmentální zátěže u strojírenských výrobků/procesů 

  Navrátilová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení environmentální zátěže korunkového uzávěru láhví. V teoretické části jsou popsány současné globální problémy životního prostředí a~vybraná ekologická legislativa, která se může ...
 • Proces rozvoje informovanosti dodavatelů ocelových konstrukcí v oblasti kvality ve výrobní společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o 

  Králíčková, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá procesem rozvoje informovanosti dodavatelů ocelových konstrukcí v oblasti kvality ve výrobní společnosti. Popisuje současný stav firmy a její soudobé problémy spojené s předáváním informací. ...
 • Projekt automatizace manipulace s písty 

  Mužíková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá řešením projektu automatizace manipulace s písty. Na základní teoretické poznatky o společnosti Bosch a pojmech spojených s automatizací v průmyslu je navázáno detailním popisem současného ...