Now showing items 1-20 of 95

 • Absorpční charakteristiky namáhaných drážkových izolací 

  Přikryl, Tomáš
  Diplomová práce sleduje změny základních dielektrických vlastností. Jsou sledovány změny absorpčních charakteristik a časových závislostí rezistivity se změnou relativní vlhkosti. Na vzorcích materiálů byly měřeny časové ...
 • Analýza degradačních mechanismů oligobutadiénů 

  Baťa, David
  Tato práce se zabývá studiem vlastností kapalných oligobutadiénů ve střídavém elektrickém poli metodou dielektrické relaxační spektroskopie. Je prostudována současná problematika v oblasti diagnostiky polymerních a ...
 • Analýza dielektrických vlastností namáhaných drážkových izolací 

  Krejčí, Zbyšek
  Práce pojednává o experimentálním prošetření dielektrických vlastností tepelně namáhané drážkové izolace Isonom NKN. Především jsou zkoumány složky komplexní permitivity v závislosti na kmitočtu a teplotě v průběhu tepelného ...
 • Analýza dielektrických vlastností slídové izolace v průběhu navlhávání 

  Yakymets, Dmitrij
  Přdložena bakalářská práce sleduje změnu základních dielektrických vlastností tepelně namáhaného materiálu RELANEX v průběhu navlhávání. Na vzorcích materiálu byly měřeny hodnoty kapacity, ztrátového činitele tg d v ...
 • Analýza reologických vlastností rostlinných olejů a jejich složek 

  Divílek, Petr
  Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem rostlinných olejů, minerálních olejů a syntetických kapalin a následně měřením hustoty a viskozity vybraných vzorků elektroizolačních kapalin. Práce je z velké části zaměřena ...
 • Analýza složené soustavy s různým podílem plniva 

  Brož, Přemysl
  Předkládaná práce se zabývá sledováním složek komplexní permitivity v kmitočtové oblasti elektroizolačních materiálů v průběhu navlhávání pomocí metody dielektrické relaxační spektroskopie.
 • Analýza složené soustavy s různým podílem plniva 

  Mydlář, Marek
  Diplomová práce se zabývá vlivem klimatických podmínek na dielektrické vlastnosti kompozitního materiálu (impregnační lak TSA 220S na bázi epoxidové pryskyřice a mletá slída 60.030). Vzorky jsou analyzovány metodou ...
 • Analýza vícefaktorového namáhání elektroizolačních materiálů 

  Jeřábek, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o experimentálním prošetření dielektrických vlastností nestárnutých a tepelně, elektricky a kombinovaně stárnutých drážkových izolací. Během experimentu je sledován vliv vlhkosti na dielektrické ...
 • Analýza vícefaktorového namáhání na dielektrická spektra materiálů 

  Kučera, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o vlivu tepelného, elektrického a kombinovaného (tepelně elektrického) namáhání na elektrické vlastnosti elektroizolačního materiálu ISONOM NMN, který je používán jako drážková izolace v ...
 • Analýza vlastností kapalně krystalických materiálů 

  Bodeček, Martin
  Diplomová práce zahrnuje úvod do problematiky materiálů se specifickými vlastnostmi nazvaných kapalné krystaly. Teoretická část práce uvádí základní rozdělení těchto látek, jejich mechanické, elektromagnetické a optické ...
 • Analýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávání 

  Novák, Petr
  Předložená bakalářská práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a sledování vlivu teploty a relativní vlhkosti prostředí na elektrické vlastnosti kompozitních materiálů metodou ...
 • Analýza vlastností provozních kapalin 

  Chrobák, Jan
  Předložená práce se zabývá měřením dynamické viskozity, hustoty a indexu lomu kapalin používaných v potravinářském průmyslu. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy měření těchto veličin. Proběhla analýza ...
 • Antistatické vlastnosti materiálů v technické praxi 

  Vodička, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi antistatických materiálů v technické praxi. V teoretické části je popsané matematicky a fyzikálně elektrické pole, princip elektrizace, triboelektrický jev, druhy elektrostatických ...
 • Aplikace síťového připojení měřicích přístrojů v technické diagnostice 

  Gőtz, Lukáš
  Předložená práce pojednává o možnostech využití síťového připojení přístrojů v měřicí technice od společnosti Agilent. Předmětem práce je teoretický popis jednotlivých způsobů připojení měřicích přístrojů do počítačové ...
 • Automatizované pracoviště pro stejnosměrná měření 

  Plocr, Radek
  Předkládaná práce shrnuje přehled stejnosměrných metod pro diagnostiku elektroizolačních systémů. Zkoumá problematiku a zásady měření malých proudů. Součástí práce je návrh a vytvoření měřicího pracoviště pro dlouhodobé ...
 • Bio-elektromagnetická kompatibilita 

  Matulík, Martin
  Následující práce rozebírá problematiku účinků elektromagnetického záření na ţivé organismy. Zabývá se interakcemi elektromagnetického záření s okolním prostředím, důsledky jeho působení na ţivé organismy, probírá fyzikální ...
 • Chování feroelektrik v elektrickém poli 

  Krejčí, Josef
  Předložená práce popisuje vlastnosti a použití feroelektrických materiálů nacházejících uplatnění v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Práce je zaměřena zejména na jejich chování v elektrickém poli o různých ...
 • Chování feroelektrik v teplotní oblasti 

  Czanadi, Jindřich
  Předložená práce popisuje vlastnosti a využití feroelektrických materiálů, které mají uplatnění v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu. Práce pojednává o chování feroelektrik v teplotní oblasti. Bylo navrženo vhodné ...
 • Chování lakových kompozitů v různých environmentálních podmínkách 

  Kadlec, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a na analýzu elektrických vlastností izolačního materiálu v různých environmentálních podmínkách. Za tímto účelem bylo vytvořeno ...
 • Degradace nanokompozitních materiálů 

  Polách, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrických vlastností nanokompozitních materiálů. Vzorky pro praktickou část měly jako matrici epoxidovou pryskyřici a SiO2 jako nanoplnivo a byly vyrobeny ve čtyřech různých ...