Now showing items 1-20 of 41

 • Analýza časové řady odtoku odpadní vody z tlakové kanalizace 

  Ambrož, Martin
  Práce se zabývá analýzou časové řady odtoku odpadní vody z tlakové stokové sítě a podrobným statistickým vyhodnocením v obci Štěpánovice. V rámci práce bylo provedeno podrobné vyhodnocení změřené časové řady průtoků po ...
 • Analýza rizik násoskových řadů 

  Outratová, Markéta
  Diplomová práce pojednává o násoskových vodárenských řadech, které jsou využívány při jímaní podzemní vody. Cílem práce je definování nejfrekventovanějších nežádoucích stavů, které se mohou vyskytnout na násoskových řadech, ...
 • Analýza rizik vodovodu obce Hrádek u Sušice 

  Hofmannová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik veřejného vodovodu menší obce. S využitím nástrojů identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou byl řešen projekt WaterRisk, za pomoci ...
 • Analýza spotřeby elektrické energie ve vodárenských systémech 

  Bábíček, Michal
  V první části práce byla provedena analýza možných úsporných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti v zemích Střední a Východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. Část práce zabývající se analýzou úspor ...
 • Analýza spotřeby vody 

  Pokorná, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je zpracování analýzy spotřeby vody v areálu fakulty stavební. Převážná část práce se věnuje vyhodnocení dat získaných systémem chytrého měření, který je momentálně pouze nainstalovaný u fakturačního ...
 • Analýza spotřeby vody v areálu stavební fakulty VUT v Brně 

  Nedoma, Tomáš
  Bakalářská práce zpracuje analýzu spotřeby vody v areálu fakulty stavební VUT v Brně. Součástí bude pasportizace všech fakturačních i podružných vodoměrů v areálu fakulty, vyhodnocení možností a návrh automatického sběru ...
 • Analýza stížností odběratelů pitné vody 

  Trněná, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou stížností odběratelů pitné vody. Věnuje se především stížnostem na kvalitu vody. V rámci teoretické části předkládá jak pohled odběratele pitné vody, tak pohled provozovatele vodovodního ...
 • The Dependence of Water Consumption on the Pressure Conditions and Sensitivity Analysis of the Input Parameters 

  Tuhovčák, Ladislav; Sucháček, Tomáš; Ručka, Jan (MDPI, 2018-08-02)
  The paper presents results and sensitivity analysis of the results of a real detailed study focused on changes in water consumption and its unevenness with changing pressure conditions in a particular observed office ...
 • Domovní vodoměry 

  Zvejška, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá přesností měření domovních vodoměrů při velmi nízkých průtocích. Při takto nízkých průtocích dochází k určitým chybám měření. Zatím však není známo, jakých hodnot tyto chyby nabývají. Cílem práce ...
 • An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic 

  Ručka, Jan; Holešovský, Jan; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-04-04)
  This article focuses on water consumption and its prediction, using regression models designed for an experiment regarding an administrative building in the Czech Republic. The variables considered are pressure and ...
 • Hodnocení minimálních noční průtoků ve vodárenských systémech 

  Zvejška, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou minimálních nočních průtoků. V úvodní části práce byly shrnuty poznatky o minimálních nočních průtocích, především z jakých jednotlivých složek je tento průtok složen, jaké parametry ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě městské části Brno - Ivanovice 

  Tranová, Kateřina
  Cílem této diplomové práce je vytvořit hydraulický model vodovodní sítě v městské části Brno-Ivanovice. Pro tvorbu hydraulického modelu byl použit softwarový nástroj MIKE URBAN. Byla provedena simulace na různé zatěžovací ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Hnojník 

  Nováková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Hnojník. Práce je rozdělena na více částí. První část je zaměřena obecně na hydraulickou analýzu, možnostmi využití matematického modelování a ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Tvarožná 

  Trněná, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá hydraulickou analýzou stávající vodovodní sítě obce Tvarožná. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní časti seznamuje s účelem práce. Ve druhé části se zaměřuje obecně na matematické ...
 • Hydraulická analýza vodovodního systému malého spotřebiště 

  Sucháček, Tomáš
  Tento dokument je zaměřen na použití sofistikovaných softwarových prostředků k provedení hydraulické analýzy reálného systému. V této práce je uveden výčet a popis softwarových prostředků umožňujících provádět statickou ...
 • Hydraulická drsnost vodovodních potrubí 

  Náplavová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickou drsností vodovodních potrubí, jejím zohledněním při hydraulickém modelování a následnou kalibrací hydraulického simulačního modelu. V teoretické části práce je zpracována literární ...
 • Katalog čerpadel pro tlakové stokové systémy 

  Klučka, Tomáš
  Práce popisuje současnou situaci a zásady v navrhování a provozování TSS (Tlakové stokové systémy) v souladu s českými a evropskými normativními předpisy, charakteristiku a přehled TSS v České republice a zahraničí. Rešerše ...
 • Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému 

  Černíková, Eva
  Cílem této práce je zhodnotit možné příčiny a důsledky kontaminace pitné vody ve vodovodním systému. V úvodu se obecně seznamujeme s problematikou dodávky vody a novodobým přístupem k distribuci pitné vody. Dále jsou zde ...
 • Minimální sklony na stokové síti 

  Vašková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním metod výpočtů k určení minimálních sklonů na stokových sítích. Porovnávány jsou metody výpočtů uvedené v ČSN 75 6101 a také městské standardy větších měst České republiky. Při porovnávání ...
 • Nakládání se srážkovými vodami v areálu ZŠ a MŠ Brno - Pastviny 

  Školař, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na hospodaření se srážkovými vodami v decentralizovaném území. V teoretické části je vypracována literární rešerše v oblasti možností hospodaření se srážkovými vodami a příslušné legislativní ...