Now showing items 1-20 of 61

 • Adaptive parameterization for Aerodynamic Shape Optimization in Aeronautical Applications 

  Hradil, Jiří
  Cílem mé disertační práce je analyzovat a vyvinout parametrizační metodu pro 2D a 3D tvarové optimalizace v kontextu průmyslového aerodynamického návrhu letounu založeném na CFD simulacích. Aerodynamická tvarová optimalizace ...
 • Analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče 

  Bílek, Tomáš
  Cílem této práce je analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče. Tato analýza je založena na kombinaci experimentálního měření a CFD simulace proudění vzduchu v prostoru rozvaděče. Na základě výsledků pro referenční ...
 • Comprehensive Study Of Unsteady Pressure Pulsations Induced By The Spiral Vortex Structure In A Conical Diffuser 

  Štefan, David; Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Habán, Vladimír (Faculty of Technologies and Systems, 2015-09-09)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Dynamics of the nozzle valve with regard to the properties of the piping system 

  Klas, Roman; Habán, Vladimír; Rudolf, Pavel (EPJ Web of Conferences, 2018-06-04)
  It is obvious that the main function of the nozzle valve is to shut off the stream of fluid in the piping system. The response rate of the valve to the decreasing or reversing flow in the system will then depend on the ...
 • Dynamika kavitujícího proudění za clonou 

  Kubina, Dávid
  Práca sa zaoberá experimentálnym meraním charakteristík kavitujúceho prúdenia piatimi clonami s rôznym počtom a geometrickým usporiadaním otvorov pri dodržaní konštantnej prietočnej plochy. Dynamické charakteristiky: ...
 • EFFECT OF FLOW PARAMETERS OF WATER AND AIR ATOMIZED SPRAYS ON COOLING INTENSITY OF HOT SURFACES 

  Boháček, Jan
  Práce komplexně popisuje vodní a vodovzdušné chlazení pomocí metod CFD (Computational Fluid Dynamics) konkrétně s využitím software ANSYS FLUENT. Skládá se ze dvou hlavních částí, z nichž první se zabývá numerickým popisem ...
 • Energy transformation and flow topology in an elbow draft tube 

  Štefan, David; Rudolf, Pavel; Skoták, Aleš; Motyčák, Lukáš (University of West Bohemia, 2012-06-01)
  Paper presents a computational study of energy transformation in two geometrical configurations of Kaplan turbine elbow draft tube. Pressure recovery, hydraulic efficiency and loss coefficient are evaluated for a series ...
 • Experimentální výzkum kryogenních čerpadel pro raketové pohonné jednotky 

  Šuráň, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou čerpání kryogenních (silně podchlazených) látek. Konkrétním cílem práce je rešerše experimentálního výzkumu turbočerpadel pro raketový motory. Jsou popsány jednotlivé testy, jejich ...
 • Hybridní systémy akumulace energie 

  Tománek, Ladislav
  The aim of this paper is to describe problems of energy storage systems focusing on hybrid energy storage systems. In the first part, the systems of storage energy are divided into two basic groups based on their role in ...
 • Hydraulické charakteristiky proudění v kavitačních tryskách 

  Gríger, Milan
  Hlavním cílem diplomové práce bylo zjištění hydraulických charakteristik pro několik druhů kavitačních trysek, vliv rotace kapaliny na tyto hydraulické charakteristiky a vizualizace kavitujícího proudění. Diplomová práce ...
 • Hydraulické ztráty v potrubí 

  Štefan, David
  Práce pojednává o vlivu délkových třecích ztrát v potrubí. Je zde uveden výpočet ztrátové měrné energie pomocí Darcy-Waisbachova vztahu, výpočet součinitele tření pro tři oblasti turbulentního proudění s využitím dostupných ...
 • Integrální vzorkovač sedimentů 

  Zouhar, Josef
  Práce je zaměřena na analýzu proudění v integrálním vzorkovači sedimentu. Analýza proudění je provedena jak pro jednofázové, tak i pro dvoufázové proudění (voda-pevné částice). Výsledky výpočtového modelování jsou porovnány ...
 • Kavitační eroze 

  Lecnar, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje kavitační erozi a je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována rešerši kavitační eroze se zaměřením na mechanismy kavitačního opotřebení. V první kapitole této rešerše je ...
 • Kavitační ohřívač 

  Rovder, Juraj
  Práca sa zaoberá problematikou zariadení slúžiacich na ohrev vody kavitáciou. V teoretickej časti budú uvedené základne princípy funkcie týchto strojov a opísané vybrané zariadenia. V ďalšie kapitoly opisujú konštrukciu a ...
 • Kavitující proudění v konvergentně-divergentní trysce 

  Hlaváček, David
  Diplomová práce se zabývá kavitujícím prouděním vyvolaným rotací kapaliny v konvergentně-divergentní trysce, která simuluje vírový cop za oběžným kolem vodní turbíny. Je provedeno měření na experimentální trati v laboratoři. ...
 • Lagrangeovský model pohybu kavitační bubliny 

  Bossio Castro, Alvaro Manuel
  In this thesis, the dynamics of an isolated cavitation bubble submerged in a steady flow is studied numerically. A Lagrangian-Eulerian approach is considered, in which properties of the fluid are computed first by means ...
 • Maximální dosažitelné účinnosti jednostupňových spirálních čerpadel 

  Galuška, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá novými Evropskými normami EUROPUMP pro minimální dovolenou účinnost jednostupňových spirálních čerpadel a oběhových čerpadel. Práce rozebírá definici, časový plán a kritéria měření čerpadel. Práce ...
 • Mechanismy kavitační eroze 

  Kotoulová, Helena
  Předložená bakalářská práce se zabývá mechanismy kavitační eroze a je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část popisuje princip kavitace, způsob jejího vzniku a především kolaps kavitačních bublin, který negativně ...
 • Mikrofluidika 

  Abrahám, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou proudění plynů a kapalin v zařízeních s mikro rozměry. První část práce je zaměřena na problematiku Reynoldsova čísla a laminárního proudění v mikrokanálku. V druhé části jsou popsány ...
 • Modelování dvoufázového proudění bublin v mikrofluidice 

  Stehlík, Martin
  Práce se zabývá simulací bublin v mikrokanálku a nastaveními, která ovlivňují jejich parametry. První část je věnována rešerši využití mikrofluidních bublin, mikromíchadel a tvorbě kapiček. Druhá část se zabývá simulací ...