Now showing items 1-20 of 23

 • Interakce jádro – tavenina při odlévání hlav válců z Al slitin do kovových forem 

  Hlavsa, Petr
  Předložená dizertační práce se zabývá interakcemi na rozhraní jádro - tavenina při odlévání hlav válců z Al slitin do kovových forem a řeší konkrétní problém s nalepeným ostřivem po odjadrování u odlitku naftové hlavy ...
 • Interakce tekutého kovu s formovací směsí 

  Tomek, Ladislav
  Předmětem diplomové práce bylo vyřešit vliv tekuté litiny s lupínkovým grafitem na penetraci do cementové formy. Byla navržena metodika zkoušky a její ověření bylo provedeno v experimentálních a provozních podmínkách. V ...
 • Moderní anorganické slévárenské pojivové systémy 

  Kolařík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá nově vyvinutými anorganickými pojivovými systémy. Ty jsou vyvíjeny zejména pro jejich ekologické přednosti. U některých zmíněných pojivových systémů se ale dosahuje i lepších technologických ...
 • OPTIMALIZACE TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH FORMOVACÍCH SMĚSÍ 

  Burianová, Klára
  Práce se zabývá optimalizací technologických vlastností cementových formovacích směsí. Hlavním cílem je nalezení správných jednotlivých komponent směsi, které přispějí k rychlejšímu tuhnutí směsi, tím i kratší době rozebírání. ...
 • Optimalizace technologických vlastností cementových formovacích směsí 

  Burianová, Klára
  Práce se zabývá optimalizací technologických vlastností cementových formovacích směsí. Hlavním cílem je nalezení správných jednotlivých komponent směsi, které přispějí k rychlejšímu tuhnutí směsi, tím i kratší době rozebírání. ...
 • Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí 

  Fúsek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá přehledem, vlastnostmi a použitelností nejběžnějších slévárenských ostřiv. Vzhledem k ekonomičnosti jsou nejpoužívanější ostřiva křemenná. Popsána jsou především ostřiva používaná v České republice, ...
 • Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí 

  Ostrézí, Filip
  Bakalářská práce se věnuje vlastnostem ostřiv nejběžněji používaných ve slévárnách, jejich výhodám, nevýhodám a použitelností. Nejpoužívanější jsou ostřiva křemenná, především díky své nízké ceně, mají však také mnoho ...
 • Ostřiva slévárenských formovacích směsí 

  Sedláčková, Petra
  Bakalářská práce popisuje souhrn písků slévárenských formovacích směsí včetně popisu oblasti jejich využití. Uvedeny jsou struktury povrchů zrn i typické chemické a fyzikální parametry písků. Popsány jsou křemenné písky ...
 • Ověření funkčnosti počítačové simulace v oblasti tepelných vlastností forem 

  Šupa, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tepelnými vlastnostmi formovacích směsí slévárenských forem z různých druhů ostřiv a počítačovou simulací tuhnutí odlitku. Cílem je porovnat experimentálně naměřené hodnoty tepelných vlastností ...
 • Pojiva na bázi slévárenských jílů a jejich vlastnosti 

  Hejl, Matěj
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše popisující jílový minerál montmorillonit a vlastnosti jednotné bentonitové směsi používané pro výrobu formovacích směsí ve slévárenství. V následujících kapitolách jsou popsány ...
 • Pojivové systémy na bázi aluminasilikátů 

  Tůmová, Veronika
  Tato diplomová práce popisuje vlivy plastifikátorů a urychlovačů tuhnutí v pojivovém systému na bázi aluminasilikátů. Následující přehled zobrazuje změny charakteristických vlastností hlinitanového cementu v kombinaci s ...
 • Porovnání technologických, ekologických a ekonomických vlastností různých pojivových systémů formovacích směsí 

  Ambrož, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním technologických, ekologických a ekonomických vlastností různých pojivových systémů formovacích směsí. Práce osahuje základní přehled systémů používaných ve slévárenské praxi a u ...
 • Porovnání technologických, ekologických a ekonomických vlastností různých technologií samotuhnoucích formovacích směsí 

  Špondr, Martin
  Slévárenství zná čtyři generace výroby forem a jader, z nichž je v dnešní době nejvíce používaná druhá generace - chemické pojení. Tyto technologie jsou však škodlivé k životnímu prostředí. Tato práce pojednává o samotuhnoucích ...
 • Použití biogenních jádrových pojiv při výrobě odlitků pro automobilový průmysl 

  Vymyslický, Jakub
  Tato práce se zabývá slévárenskými pojivy a je úzce zaměřena na biogenní pojiva použitelná při výrobě odlitků pro automobilový průmysl. V úvodní části práce je vypracován stručný přehled všech formovacích a jádrových směsí ...
 • Slévárenské písky a jejich vlastnosti 

  Odložil, Jan
  Bakalářská práce popisuje vlastnosti ostřiv používané ve slévárnách, jejich výhody a nevýhody. Nejpoužívanější ostřiva jsou křemenná, z důvodu jejich ekonomičnosti a vhodné zrnitosti. Bohužel mají i mnoho nedostatků jako ...
 • STUDIUM BIOGENNÍCH POJIV 

  Cupák, Petr
  Slévárenská výroba, která tvoří nedílnou součást strojírenského průmyslu, je zdrojem odpadů s negativním dopadem na pracovní a životní prostředí. Tlak na ekologizaci výroby ve všech výrobních odvětvích průmyslu se nevyhýbá ...
 • Studium plastických vlastností formovacích směsí 

  Macků, Martin
  Předmětem diplomové práce bylo vytvoření ucelené metodiky hodnoceni plasticity formovacích směsí. Práce byla zaměřena na 4 druhy směsí, které jsou využívány ve slévárenství. Pro hodnocení plasticity bylo důležité stanovit ...
 • Systémy rychle tuhnoucích směsí na bázi portlandských cementů 

  Janíčková, Petra
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2332-00 předkládá návrh technologie výroby formovací směsi s cementovým pojivem – portlandský cement CEM I 42,5 N. Na základě literární studie problematiky formovacích ...
 • Tepelné vlastnosti forem v závislosti na použitém ostřivu 

  Šuráň, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia předkládá studii pro tepelné vlastnosti formovacích směsí s použitím různých druhů ostřiv. Bylo testováno celkem 5 ostřiv a to: zirkon, ŠH22, chromit, olivín a dunit. Formovací ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná dehydratací 

  Vaverka, Jiří
  Tato práce se zabývá vodou rozpustnými slévárenskými pojivy, která se vytvrzují dehydratací. Práce obsahuje obecnou charakteristiku formovacích směsí, popis principu nejčastěji používaných metod pro dehydratační vytvrzování ...