Now showing items 1-2 of 2

  • Pevnostní návrh a deformační analýza nosné prutové konstrukce. 

    Ryšánek, Michal
    Obsahem bakalářské práce je pevnostní návrh a deformačně-napěťová analýza prutové soustavy. Tato prutová soustava je zjednodušený výpočtový model rovinné příhradové konstrukce. Jedním z cílů práce je vyčíslit normálové ...
  • Posouzení životnosti svařované žebrované hřídele generátoru 

    Ryšánek, Michal
    Diplomová práce se zabývá primárně určením únavové životnosti svařované žebrované hřídele. Pro vyjádření hodnot napětí a únavové životnosti jsou použity doporučení Mezinárodního svářečského institutu (IIW). Hodnoty napětí ...