Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza alternací vlny T v jazyce C 

  Poul, Radek
  Tato práce se zabývá detekcí alternací vlny T. Alternace vlny T v signálu EKG je považována jako ukazatel elektrické nestability srdce ve fázi jeho repolarizace, nastává zvýšené riziko vzniku fibrilací komor a náhlé srdeční ...
 • Analýza biologicky významných látek 

  Maděránková, Denisa
  V této diplomové práci jsou popsány vybrané metody Ramanovy spektroskopie jako je povrchově zesílená Ramanova spektroskopie a jednomolekulová Ramanova spektroskopie. Také jsou zde uvedeny základy numerických metod „Discrete ...
 • Analýza EEG signálu pomocí analýzy hlavních komponent (PCA) 

  Walczysko, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením EEG v laboratoři UBMI FEKT BRNO a jeho následným zpracováním v programovém prostředí Matlab. Cílem je prozkoumat možnosti využití analýzy hlavních komponent k analýze EEG dat. Práce ...
 • Analýza samovolného pohybu končetin a třesu pomocí vysokorychlostní kamery 

  Kuder, Zenon
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti použití vysokorychlostní kamery Olympus iSpeed 3 a svítivých diod ve viditelném spektru k analýze tremoru horních končetin. Dále řeší možnou realizaci měřicího zařízení včetně softwaru ...
 • Detekce srdečních buněk v mikroskopickém obrazu 

  Musikhina, Ksenia
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce srdečních buněk v mikroskopickém obrazu. Byly vyzkoušeny různé způsoby předzpracování a segmentace obrazu za účelem určit nejvhodnější metody pro další klasifikaci. Pro ...
 • Mapa osvětlení terénu v GIS 

  Blatný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejného osvětlení v porovnání s normami ČSN EN a dále na zpracování naměřených dat za použití GIS. Také seznamuje se základními pojmy osvětlení.
 • Měření kontraktibility a viability izolovaných srdečních buněk 

  Kaválek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá měřením viability a kontraktibilty srdečních buněk. Práce je rozdělena na dvě hlavní částí – teoretickou a praktickou. V první teoretické části dochází k nastínění elektrofyziologie buňky a ...
 • Měření parametrů kardiovaskulárního systému 

  Szpyrc, Bogdan
  Tato práce se zabývá problematikou anatomie a fyziologie srdce. Pomocí diagnostického systému BIOPAC je snímána elektrická aktivita srdce pomocí 12 svodového elektrokardiogramu (EKG) a vyhodnocena tepová frekvence Signál ...
 • Měření respiračních zvuků 

  Gottvald, Martin
  Gottvald Martin, Měření respiračních zvuků. Bakalářská práce. Brno 2008 Předmětem této bakalářské práce je analýza a měření respiračních zvuků, s využitím digitalizační měřící karty a prostředí LabView. V práci je popsán ...
 • Modelování akčního potenciálu srdečních buněk 

  Zemánek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem a rešerší modelů akčních potenciálů srdečních buněk. Nabízí popis jednotlivých modelů včetně popisu jejich proudových složek. Vlastní řešení práce pak zahrnuje zrekonstruování vybraných ...
 • Modelování dynamiky kalcia v excitabilních i neexcitabilních buňkách 

  Tkáč, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá elektrofyziologickými jevy na molekulární úrovni a úrovni buněk. Cílem je podat základní informace pro pochopení jednoduchých buněčných modelů. Práce také pojednává o principech modelování ...
 • Modelování iontových proudů izolovaných srdečních buněk 

  Mrázek, Jiří
  Bakalářská práce nás uvádí do problematiky modelování iontových proudů izolovaných srdečních buněk. Je členěna do čtyř kapitol, kde první kapitola naznačuje historický vývoj modelování dějů na membráně buňky. Druhá kapitola ...
 • Neuronové sítě a evoluční algoritmy 

  Svobodová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá použitím zvolených evolučních algoritmů k určení a úpravě parametrů neuronové sítě. K úpravě parametrů sítě se zpětným šířením chyby byly použity genetické algoritmy, evoluční strategie a evoluční ...
 • Optické metody měření kontrakce izolované srdeční buňky 

  Vadkerti, Kristián
  Diplomová práce se zabývá základným popisem optických metod měření běžně užívaných k hodnocení kontrakce izolované srdeční buňky a popisem základních jevů, které s ní souvisejí. Mikroskopem pořízený kamerový záznam sloužil ...
 • Pulsní oxymetr v LabVIEW 

  Fojtík, Tomáš
  Tématem bakalářská práce je návrh a realizace systému pro měření nasycení krve kyslíkem a měření tepové frekvence. Pro snímání je využita vlastnoručně vyrobená optická sonda a zesilovač vyrobený na univerzálním plošném ...
 • Simulace elektrofyziologických experimentů 

  Kubáček, Svatopluk
  Simulace elektrofyziologických experimentů umožňuje získávání cenných informací o bioelektrických dějích probíhající na izolovaných buňkách. Tato práce se zabývá základními principy, které umožňují vznik bioelektrických ...
 • Využití analýzy hlavních komponent (PCA) ke zpracování obrazových dat 

  Solnický, Jan
  Tato práce se zabývá využitím analýzy hlavních komponent (PCA) ke zpracování obrazových dat a jejím cílem je seznámit se s matematickým aparátem analýzy hlavních komponent a možnostmi jejího využiti pro zpracovaní obrazu. ...
 • Výběr vhodného prahovacího algoritmu pro detektor srdečních buněk 

  Kojan, Martin
  Cieľom tejto práce je realizácia detektoru kontrakcie srdcových buniek v programe LabView. Zameriava sa na problematiku prahovania obrazu, návrh a realizáciu prahovacích algoritmov a ich následnú implementáciu do detektora.
 • Výpočet frekvenčně-admitančních charakteristik z naměřených patchclampových dat 

  Podhorský, Jiří
  Předmětem diplomové práce je „Výpočet frekvenčně-admitančních charakteristik z naměřených patchclampových dat“. Výpočet je zpracován na základě studia uvedené problematiky měření iontových proudů buněčných membrán metodou ...
 • Zhodnocení transfekčních metod pro transfekci COS-7 buněk 

  Slavík, Jan
  Cílem této práce je shrnout a v praxi ověřit možnosti transfekce buněk, které nabízí Ústav biomedicínckého inženýrství. Na COS-7 buněčné linii jsou porovnávány tyto transfekční reagenty: fosforečnan vápenatý, Fugene 6 a Fugene HD.