Now showing items 1-20 of 41

 • Aplikace metody diskontovaného peněžního toku při hodnocení investičního projektu malého ruského podniku 

  Reznichenko, Nadezda
  The aim of the thesis is the determination of investment cash flows generated from Finnish market development activities of a selected Russia-based small company, performing investment valuation using discounted cash flow ...
 • Business Plan - Private Nursing Facilities 

  Pavlů, Dominik
  The core aim of this paper is to present a business plan that aims to realize a private nursing home facility. Firstly does the author outlines the basis of current private social services environment in Czech Republic and ...
 • Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for Improvement 

  Straňanek, Juraj
  The aim of this diploma thesis is to assess the financial situation of the company James Lakeland Ltd. between the years 2010 and 2015 based on the selected methods of financial and strategic analysis. The results of ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kučerovský, Radek
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Pekárna Crocus, s. r. o. v rozmezí let 2006 – 2011. Cílem této práce je zhodnocení současného finančního stavu podniku a zpracování návrhů na jeho zlepšení. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Václavíková, Tereza
  Tato bakalářská práce pojednává o hodnocení finanční situace podniku Spojené kartáčovny, a. s. v Pelhřimově za roky 2007 - 2010. Výsledky hodnocení se opírají o metody a ukazatele finanční analýzy, a na základě těchto ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Doleželová, Eva
  Hlavním cílem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je na základě ekonomické analýzy provést zhodnocení výkonnosti vybraného podniku Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pelcová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Speleoart, s.r.o. v letech 2006 – 2010. Cílem práce je analýza současného stavu firmy a návrhy na zlepšení její situace. První část práce je věnována ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kunder, Róbert
  Diplomová práca hodnotí finančnú situáciu vybranej spoločnosti v rokoch 2007 až 2011 prostredníctvom metód finančnej analýzy a analýz interného a externého prostredia spoločnosti. Finančná analýza bude vykonaná pomocou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pavliska, Petr
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrh na její zlepšení“ se zaměřuje na finanční analýzu podniku na základě účetních výkazů. Vybraný podnik je Rapidoil Hako s.r.o., název provozovny: Třebovický ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Hyblerová, Dana
  V této diplomové práci bude zpracována finanční analýza vybrané společnosti. V první části budou uvedena teoretická východiska potřebná k praktickému využití. Dále budou uvedeny analýzy okolí podniku – SLEPTE, Porterova ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Baluchová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku ELMATSERVIS s.r.o. Nejprve bude popsána teoretická část, kde budou uvedeny základní pojmy, vzorce a postupy týkající se finančního zdraví podniku. Dále bude zpracována ...
 • Kritická analýza rozšiřování Eurozóny 

  Antal, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na kritickou analýzu rozšíření Evropské měnové unie - Eurozóny, s důrazem na to, které ekonomiky jsou vhodní potenciální kandidáti a podmínky jejich připojení, s pro makroekonomický užitek měnové ...
 • Návrh dlouhodobého finančního plánu 

  Dvořáková, Martina
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu pro vybraný podnik. Této problematice se budou věnovat následující kapitoly: Teoretická východiska práce:Finanční plánování – zde bude uvedena ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Slámová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu ve vybraném podniku. V první kapitole jsou stanoveny cíle práce, další část se zabývá zpracováním teoretických východisek z oblasti finančního plánování. ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Kytlicová, Leona
  Diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se zabývá problematikou finančního plánování v podniku a je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu. V první kapitole práce jsou uvedena teoretická ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Václavíková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá finančním plánováním ve vybraném podniku. První kapitola práce je zaměřena na vymezení problému a stanovení cílů, další část se věnuje zpracování teoretických východisek z oblasti finančního ...
 • Návrh podnikového finančního plánu pro společnost PLASTY-KO, s. r. o. 

  Urbánková, Renáta
  Hlavním cílem diplomové práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu na tři roky: 2014, 2015 a 2016. Pro zpracování byla vybrána společnost PLASTY-KO, s. r. o., která sídlí v obci Kobylí. Je zde zpracován podrobný ...
 • Podnikatelský záměr 

  Čiháková, Jana
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování reálného podnikatelského záměru do podoby podnikatelského plánu na založení a následný provoz dětské obuvi. V první části posbírám teoretická východiska a v druhé části praktická ...
 • Podpora a rozvoj malých a středních podniků v České republice 

  Rypák, Marcel
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou iniciatív podpory a rozvoja malých a stredných podnikov (MSP) v EU a Českej Republike, s konkrétnym návrhmi odporúčaní rozvoja podnikania v Juhomoravskom kraji. Tento koncept vyplýva zo ...
 • Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne 

  Sághy Estélyi, Kristína
  Dizertačná práca sa venuje problematike tvorby strategických partnerstiev medzi malými a strednými podnikmi. Jej cieľom je skúmať postoje podnikov k strategickej spolupráci a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci ...