Now showing items 1-13 of 13

 • Automatická linka na spojování dřevěných lamel 

  Sýkora, Jan
  Předmětem této diplomové práce je vypracování konstrukčního návrhu Automatické linky na spojování dřevěných lamel. Práce obsahuje studii dvou variant řešení, základní výpočetní část, rozbor konstrukčních uzlů linky. V ...
 • Deskripce velkých obráběcích strojů 

  Chrást, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši velkých obráběcích strojů, popsat rozdělení jednotlivých strojů podle technologie obrábění a provést porovnání jednotlivých typů strojů. Začátek práce je věnován základní ...
 • Kompozitní materiály ve stavbě obráběcích strojů 

  Šikuta, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů ve stavbě obráběcích strojů, přičemž jsou mezi sebou srovnány jejich výhody, nevýhody a fyzikálně-mechanické vlastnosti při současném zhodnocení jejich perspektivnosti ...
 • Konstrukce malého svislého soustruhu 

  Rybář, Pavel
  Cílem diplomové práce je navržení konstrukce malého svislého soustruhu. Úvodní část práce je zaměřena na teorii technologie soustružení a rozdělení obráběcích strojů, přehled a rozdělení svislých soustruhů včetně popisu ...
 • Konstrukce pásového dopravníku tvaru Z pro potravinářský průmysl 

  Burian, Radek
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout pásový dopravník tvaru Z, který se bude především využívat v potravinářském průmyslu. Ve své práci jsem se především snažil inovovat dopravníky, které se již v průmyslu používají. ...
 • Konstrukce portálové frézky 

  Mikulová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá portálovými frézkami. Nejprve je provedeno rozdělení frézek dle konstrukce. Následně jsou popsány základní části frézky typu horní gantry, která bude navržena ve výpočtové části diplomové ...
 • Konstrukční návrh 3-osého manipulátoru 

  Štol, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá především konstrukčním návrhem 3-osého manipulátoru určeného pro manipulaci se záliskem – ložiskem a výliskem kladky, který je produktem vstřikovacího lisu. Součástí práce je i technicko – ...
 • Konstrukční návrh manipulátoru motoru 

  Zvada, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem manipulátorů. Na základě z nich získaných informací je navrhnuto konstrukční řešení manipulátoru motoru. Navržený manipulátor bude sloužit k závěrečné kontrole klikových skříní ...
 • Návrh a konstrukce manipulátoru a akumulačního zásobníku dřevěných lamel 

  Nadymáček, Tomáš
  Náplní této diplomové práce je konstrukční návrh manipulátoru dřevěných lamel. Práce obsahuje návrh dvou variant řešení pro dvě hlavní části stroje, výpočtovou část, konstrukční řešení jednotlivých částí. Součástí diplomové ...
 • Návrh automatizovaného pracoviště pro skládání výrobků 

  Rusnák, Jakub
  Tato práce se zabývá konstrukčním řešením části automatizovaného praco-viště, konkrétně manipulátoru na přeložkový papír. V první části práce popsáno pracoviště. Následuje návrh konstrukce efektoru, manipulátoru a pohonů. ...
 • Svařování tlakových nádob moderními způsoby svařování 

  Sýkora, Jan
  Tato práce se zbývá moderními způsoby svařování tlakových nádob. Cílem bakalářské práce je popsání jednotlivých metod určených k svařování tlakových nádob. Nejprve jsou uvedeny jednotlivé metody svařování, dále je rozepsán ...
 • Vnější část přijímacího systému družicových signálů v pásmu UHF 

  Sýkora, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá všesměrovými anténami v pásmu UHF, zejména tedy parazitní anténou typu Lindenblad, která byla optimalizována z hlediska nulového příjmu v nadhlavníku a napájení. Dalším bodem této práce bylo ...
 • Zhodnocení současného stavu v oblasti humanoidních robotů 

  Fabián, Petr
  Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace humanoidních robotů ve světě. Dále popisuje a srovnává hlavní představitele tohoto technického odvětví. Největší důraz byl kladen na jejich historický vývoj, současné ...