Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití budovy na ulici Vojtova 12, Brno 

  Mikulcová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá aplikací analýzy nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti na adrese Vojtova 541/12 v Brně. Teoretická část popisuje problematiku oceňování nemovitostí, která s prací úzce souvisí. Také jsou zde ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu v areálu Špitálka 60/12, Brno 

  Štofka, Filip
  Diplomová práce se zabývá aplikací metody nejvyššího a nejlepšího využití na konkrétním příkladu, kterým je budova číslo 15, v objektu Mosilana, na adrese Špitálka 60/12. Teoretická část rozebírá problematiku oceňování ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití sokolovny v obci Mosty u Jablunkova 

  Chwastková, Silvie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku. V zahraničí je tato metoda poměrně využívaná a označována jako HABU. Metoda je aplikována na konkrétní případ sokolovny v obci ...
 • Obchodování se zemědělskými pozemky 

  Machů, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá ...
 • Oceňování lesních majetků 

  Vala, Vlastimil; Březina, David; Sadílek, Augustin; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Při oceňování lesních majetků se tak jako při oceňování jiných majetků určuje cena zjištěná, obvyklá cena a tržní hodnota v závislosti na účelu ocenění. Les jako majetek je však považován za majetek se specifickými sociálními, ...
 • Oceňování nemovitostí pro účely restitucí 

  Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Autoři se v článku s využitím vlastních praktických zkušeností zabývají problematikou znaleckých posudků (jejich určitými specifiky, úskalími a problémy) při oceňování nemovitostí (pozemků) pro účely restitucí podle zákona ...
 • Oceňování nemovitostí pro účely restitucí po nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 4139/16 ze dne 18. července 2017 

  Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Autoři se v článku zabývají problémy, které do oblasti oceňování nemovitostí (pozemků) pro účely restitucí podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), ve ...
 • Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění 

  Prokop, Jan
  V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby ...
 • Posouzení vlivů ÚP na cenu pozemků v městské části Brně – Soběšicích 

  Pokorná, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním vybraného pozemku v městské části Brně – Soběšicích. V úvodní části práce jsou zmíněny důležité pojmy a metody související s oceňováním nemovitostí, které jsou nezbytné znát pro účely ...
 • Posouzení vlivů ÚP na cenu pozemků v Otrokovicích a Napajedlích 

  Jurčová, Anna
  Cílem diplomové práce je posoudit a interpretovat vliv územního plánovaní na ceny zvolených pozemků ve městech Napajedla a Otrokovice. Pro splnění tohoto cíle byly zvoleny příslušné lokality, u kterých bylo simulováno, že ...
 • Posouzení vlivů územního plánování na cenu pozemků ve Vyškově 

  Sankot, Martin
  Diplomová práce se zabývá vlivem územního plánování na obvyklou cenu pozemků ve Vyškově. První část se věnuje teoretickému zázemí potřebnému k pochopení dané problematiky. Následuje kapitola, která formuluje problémy, ...
 • Územní plánování v praxi v obci Letovice 

  Musil, Lukáš
  Diplomová práce popisuje problematiku územního plánování. Teoreticky seznamuje čtenáře s územním plánováním, územním plánem a způsobem jeho zpracování. Na příkladu vybrané obce je analyzován současný stav územního plánu a ...
 • Vlivy působící na cenu stavebních pozemků ve městě Brně 

  Šimáček, Adam
  Cílem diplomové práce je zjistit a vyhodnotit vlivy působící na cenu stavebních pozemků ve městě Brně. Teoretická část diplomové práce vymezuje pojmy ze zákonů vztahujících se ke stavebním pozemkům. Vybrané pozemky se ...
 • Znalecké posudky, jejich přezkoumatelnost, verifikace a vady 

  Sadílek, Augustin (Akademické nakladatelství CERM, 2019-12)
  Znalecké posudky, jejich přezkoumatelnost, verifikace a vady