Now showing items 1-20 of 23

 • Adheze vrstev plazmových polymerů připravených z monomeru tetravinylsilanu 

  Plichta, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací tenkých vrstev plazmových polymerů, připravených z monomeru tetravinylsilanu (TVS) a nanesených na plošné křemíkové substráty. Jako způsob přípravy tenkých vrstev byla použita ...
 • Analýza rentgenových difraktogramů organických krystalických látek 

  Stejkora, Jakub
  Deriváty diketopyrrolopyrrolu jsou barevné pigmenty potencionálně využitelné v oblasti organických polovodičových struktur. Jejich elektronické vlastnosti jako vodivost, fotovodivost a elektroluminescence souvisí s jejich ...
 • Atomic force microscopy analysis of nanoparticles in non-ideal conditions 

  Klapetek, Petr; Valtr, Miroslav; Nečas, David; Salyk, Ota; Dzik, Petr (Springer Open, 2011-08-30)
  Nanoparticles are often measured using atomic force microscopy or other scanning probe microscopy methods. For isolated nanoparticles on flat substrates, this is a relatively easy task. However, in real situations, we often ...
 • Charakterizace nového depozičního systému pro povlakování vláken 

  Zvonek, Milan
  Cieľom bakalárskej práce je charakterizácia depozičného systému na výrobu tenkých vrstiev. Teoretická časť je zameraná na literárnu rešerš o plazme, plazmovej polymerácií, tenkých vrstvách a ich analýzu pomocou infračervenej ...
 • Fotovoltaické vlastnosti molekul s vnitřním přenosem náboje 

  Šenkýř, Marek
  Práce je zaměřena na studium donor-akceptorových molekul s vnitřním přenosem náboje z hlediska jejich použití v organických solárních článcích. V práci bude studován vliv změny chemické struktury těchto molekul na optické ...
 • Funkční nanočástice pro plasmonické biosenzory 

  Přítulová, Marie
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu zlatých nanočástic a jejich použití pro citlivou detekci karcinoembryonálního antigenu (CEA) pomocí biosenzoru s povrchovými plasmony. V této práci byla studována příprava ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v CO2 

  Kucserová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá měřením koncentrace ozónu, který byl produkován dielektrickým bariérovým výbojem, korónovým výbojem a UV lampou. Také byla měřena koncentrace ozónu v ovzduší. Teoretická část se zabývá základními ...
 • Modelování organických elektrochemických tranzistorů 

  Truksa, Jan
  Tématem práce je tvorba virtuálního modelu elektrického pole kruhového organického elektrochemického tranzistoru (OECT) a následné srovnání vypočítaných hodnot s reálným systémem rotačně symetrických elektrod. Rozložení ...
 • Nanovrstevnaté kompozity 

  Kontárová, Soňa
  Tato studie je zaměřena na základní výzkum tenkých vrstev plazmových polymerů a vliv depozičních podmínek na strukturu a vlastnosti jednotlivých vrstev a multivrstev připravených pomocí metody PE CVD. Jednotlivé vrstvy a ...
 • Nízkomolekulární materiály pro organickou elektroniku a fotoniku 

  Češka, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium organických materiálů využitelných v oblasti elektroniky a fotoniky, přičemž pozornost byla věnována nízkomolekulárním látkám. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje ...
 • Optimalizace tiskových metod přípravy organických polovodivých vrstev 

  Ehlich, Jiří
  Elektrofyziologické biosenzory umožňují moderním způsobem sledovat elektrické aktivity biologických struktur jak in-vitro, tak in-vivo a představují cenné doplnění k současným metodám pozorování buněčné aktivity. V rámci ...
 • Organic Electrochemical Transistor Microplate for Real-Time Cell Culture Monitoring 

  Salyk, Ota; Víteček, Jan; Omasta, Lukáš; Šafaříková, Eva; Stříteský, Stanislav; Vala, Martin; Weiter, Martin (MDPI, 2017-09-27)
  A microplate with a multielectrode array of 96 organic electrochemical transistors (OECTs) based on the semiconductive polymer poly(3,4-ethylenedioxythio-phene):poly(styrene sulfonic acid) PEDOT:PSS was developed and ...
 • Plazmatické povrchové úpravy skleněných vláken na bázi organokřemičitanů 

  Veteška, Jaromír
  Tato práce je zaměřena na přípravu tenkých polymerních vrstev na skleněná vlákna připravených depozicí z plynné fáze v nízkoteplotním plazmatu (PE CVD) ze směsi tetravinylsilanu (TVS) a kyslíku. K charakterizaci tenkých ...
 • Plazmochemická depozice vrstev z plynné fáze s využitím směsí TVS/Ar a TVS/O2 

  Sadílek, Jakub
  Tato studie je zaměřena na základní výzkum přípravy a-SiC:H a a-SiCO:H slitin plazmových polymerů pomocí metody plazmochemické depozice z plynné fáze (PE-CVD). Tyto slitiny byly připravovány depozicí z monomeru tetravinylsilanu ...
 • Pokročilé materiály pro organickou fotoniku 

  Zvěřina, Libor
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá organickými solárními články, jejich principem, strukturou a optimalizací. Dále jsou studovány vlastnosti nízkomolekulárních pokročilých materiálů – diketopyrolopyrolů, které ve ...
 • Příprava a charakterizace perovskitových solárních článků 

  Juřík, Karel
  Tato práce se zabývá perovskitovými fotovoltaickými články. První část práce uvádí shrnutí základních informací o této technologii, společně s nejdůležitějšími milníky v jejím vývoji. Následuje popis parametrů potřebné k ...
 • Příprava a charakterizace tenkých vrstev nízkomolekulárních materiálů pro organickou fotoniku 

  Omasta, Lukáš
  Táto diplomová práca je zameraná na charakterizáciu vlastností nových materiálov s ohľadom na ich potenciálne využitie v organickej fotonike. Teoretická časť obsahuje rešerš na tému nízkomolekulárnych organických materiálov ...
 • Příprava organických elektrochemických tranzistorů pro biosenzoriku 

  Ehlich, Jiří
  Úkolem této je práce je popsat proces použitý při výrobě organických elektrochemických tranzistorů (OECTs) a z nich následně biosenzorů pro testování potenciálních léčiv srdečních buněk kardyomiocytů. Dále pak prozkoumat ...
 • Příprava poly-para-xylylenových vrstev a charakteriazace jejich vlastností 

  Menčík, Přemysl
  Poly-p-xylylen je základní polymer skupiny parylenů, objevený v 50. letech minulého století. V praxi se využívá několik jeho derivátů, přičemž většina je v této práci diskutována. Pro své vysoké užitné vlastnosti, a to ...
 • Self-Ordered TiO2 Quantum Dot Array Prepared via Anodic Oxidation 

  Drbohlavová, Jana; Hrdý, Radim; Salyk, Ota; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (SpringerOpen, 2012-02-14)
  The paper brings the important information about synthesis of titania quantum dots in the form of sensor array which is suitable for various biomolecules (DNA, proteins) sensing in vitro. The usage of this fluorescence ...