Now showing items 1-20 of 37

 • Adheze a-SiOC:H vrstev na plošných substrátech 

  Lepcio, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou tenkých vrstev plazmových polymerů připravených metodou plazmochemické depozice z plynné fáze na plošných substrátech. Jako monomer byl použit tetravinylsilan. Byly připraveny dvě ...
 • Adheze vrstev plazmových polymerů připravených z monomeru tetravinylsilanu 

  Plichta, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací tenkých vrstev plazmových polymerů, připravených z monomeru tetravinylsilanu (TVS) a nanesených na plošné křemíkové substráty. Jako způsob přípravy tenkých vrstev byla použita ...
 • Analýza rentgenových difraktogramů organických krystalických látek 

  Stejkora, Jakub
  Deriváty diketopyrrolopyrrolu jsou barevné pigmenty potencionálně využitelné v oblasti organických polovodičových struktur. Jejich elektronické vlastnosti jako vodivost, fotovodivost a elektroluminescence souvisí s jejich ...
 • Atomic force microscopy analysis of nanoparticles in non-ideal conditions 

  Klapetek, Petr; Valtr, Miroslav; Nečas, David; Salyk, Ota; Dzik, Petr (Springer Open, 2011-08-30)
  Nanoparticles are often measured using atomic force microscopy or other scanning probe microscopy methods. For isolated nanoparticles on flat substrates, this is a relatively easy task. However, in real situations, we often ...
 • Charakterizace nového depozičního systému pro povlakování vláken 

  Zvonek, Milan
  Cieľom bakalárskej práce je charakterizácia depozičného systému na výrobu tenkých vrstiev. Teoretická časť je zameraná na literárnu rešerš o plazme, plazmovej polymerácií, tenkých vrstvách a ich analýzu pomocou infračervenej ...
 • Elektronické vlastnosti biosenzorů 

  Netočný, Martin
  V úvodní části se pojednává o organických tenkovrstvých tranzistorech a jejich možném využití jako chemických a biologických senzorů. Střední část pojednává o elektrických vlastnostech zařízení OECT v přechodném ději a ...
 • Fotovoltaické vlastnosti molekul s vnitřním přenosem náboje 

  Šenkýř, Marek
  Práce je zaměřena na studium donor-akceptorových molekul s vnitřním přenosem náboje z hlediska jejich použití v organických solárních článcích. V práci bude studován vliv změny chemické struktury těchto molekul na optické ...
 • Funkční nanočástice pro plasmonické biosenzory 

  Přítulová, Marie
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu zlatých nanočástic a jejich použití pro citlivou detekci karcinoembryonálního antigenu (CEA) pomocí biosenzoru s povrchovými plasmony. V této práci byla studována příprava ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v CO2 

  Kucserová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá měřením koncentrace ozónu, který byl produkován dielektrickým bariérovým výbojem, korónovým výbojem a UV lampou. Také byla měřena koncentrace ozónu v ovzduší. Teoretická část se zabývá základními ...
 • Mikroelektrodová pole pro bioelektroniku 

  Bráblíková, Aneta
  Organické elektronické biosenzory jsou vyvíjené jako vhodná zařízení, která dokážou přeměnit elektrochemické procesy uvnitř buněčné membrány na elektronický signál a umožňují sledovat aktivitu excitabilních buněk a tkání ...
 • Modelování organických elektrochemických tranzistorů 

  Truksa, Jan
  Tématem práce je tvorba virtuálního modelu elektrického pole kruhového organického elektrochemického tranzistoru (OECT) a následné srovnání vypočítaných hodnot s reálným systémem rotačně symetrických elektrod. Rozložení ...
 • Modelování prvků pro bioelektroniku 

  Truksa, Jan
  Tématem této práce je počítačové modelování organického elektrochemického tranzistoru (OECT). Pro vytvoření modelu bylo třeba vypočítat rozložení elektrického pole a koncentrace iontů elektrolytu. Výpočet byl proveden ...
 • Nanovrstevnaté kompozity 

  Kontárová, Soňa
  Tato studie je zaměřena na základní výzkum tenkých vrstev plazmových polymerů a vliv depozičních podmínek na strukturu a vlastnosti jednotlivých vrstev a multivrstev připravených pomocí metody PE CVD. Jednotlivé vrstvy a ...
 • Nízkomolekulární materiály pro organickou elektroniku a fotoniku 

  Češka, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium organických materiálů využitelných v oblasti elektroniky a fotoniky, přičemž pozornost byla věnována nízkomolekulárním látkám. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje ...
 • Nové organické polovodiče pro bioelektroniku 

  Malečková, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá charakterizací nového organického polovodivého polymeru PEDOT:DBSA pro použití v bioelektronických zařízeních. Dále se zabývá možnostmi úpravy jeho povrchu s cílem zvýšení jeho biokompatibility ...
 • Optimalizace tiskových metod přípravy organických polovodivých vrstev 

  Ehlich, Jiří
  Elektrofyziologické biosenzory umožňují moderním způsobem sledovat elektrické aktivity biologických struktur jak in-vitro, tak in-vivo a představují cenné doplnění k současným metodám pozorování buněčné aktivity. V rámci ...
 • Optimalizace tisku organických elektronických struktur pro bioelektroniku 

  Bráblíková, Aneta
  Předložená práce se zabývá optimalizací tisku elektronických organických struktur pro bioelektroniku. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo provedení série pokusů navržených za účelem optimalizace polovodivých struktur ...
 • Organic Electrochemical Transistor Microplate for Real-Time Cell Culture Monitoring 

  Salyk, Ota; Víteček, Jan; Omasta, Lukáš; Šafaříková, Eva; Stříteský, Stanislav; Vala, Martin; Weiter, Martin (MDPI, 2017-09-27)
  A microplate with a multielectrode array of 96 organic electrochemical transistors (OECTs) based on the semiconductive polymer poly(3,4-ethylenedioxythio-phene):poly(styrene sulfonic acid) PEDOT:PSS was developed and ...
 • Organické pevnolátkové lasery 

  Koutný, Jan
  Předmětem diplomové práce je příprava a charakterizace modelových součástek pro tenkovrsvé organické pevnolátkové lasery. Práce se dále zabývá srovnáním různých metod určení prahové energie, při které dochází k zesílené ...
 • Plazmatické povrchové úpravy skleněných vláken na bázi organokřemičitanů 

  Veteška, Jaromír
  Tato práce je zaměřena na přípravu tenkých polymerních vrstev na skleněná vlákna připravených depozicí z plynné fáze v nízkoteplotním plazmatu (PE CVD) ze směsi tetravinylsilanu (TVS) a kyslíku. K charakterizaci tenkých ...