Now showing items 1-16 of 16

 • Dynamické vlastnosti lepeno – nitovaných spojov 

  Urík, Tomáš
  Ako bolo dokázané niekoľkými autormi [napr. 1, 2] použitie kombinovanej technológie nitovania a lepenia zlepšuje statické mechanické vlastnosti nitovaných i lepených spojov. Na druhú stranu dynamické vlastnosti spojov ako ...
 • Kalibrace geometrie vln vytvořených na matrici(lisovnici) z plechu 

  Stupárek, Daniel
  V této diplomové práci je řešena problematika navracení původního geometrického tvaru vlně, která je vytvořena na plechovém panelu-matrici. Matrice je používána jako nosný prvek pod vlákno-cementovou střešní krytinu, při ...
 • Koncepce nástroje pro radiální vypínání osově symetrických dílců 

  Střílka, Vlastimil
  STŘÍLKA VLASTIMIL, Koncepce nástroje pro radiální vypínání osově symetrických dílců Diplomová práce, 5. ročník, školní rok 2008/2009, studijní skupina 5O/61, FS VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření ...
 • Konstrukce přípravku pro ohýbání dílců z tenkostěnných trubek 

  Machala, Martin
  MACHALA Martin: Konstrukce přípravku pro ohýbání dílců z tenkostěnných trubek. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie (2303R002) předkládá přehled metod a způsobů tváření trubek. Na ...
 • Kriteria vzniku defektů při ohybu profilových trubek 

  Fišar, Luboš
  V práci jsou popsány poznatky z technologie ohybu kruhových trubek, jde o popis konvenčních, ale i nekonvečních zařízení. Jsou zde uvedeny technologické parametry v návaznosti na vznik defektů a výpočtové vztahy pro určení ...
 • Limitní parametry technologie ohýbání dílců z trubek 

  Maleček, Michal
  Ohýbání trubek je dnes v průmyslu často používanou metodou. Avšak po dlouhou dobu byla limitována řadou defektů. Předkládaná práce se zabývá studií vlivu poloměru ohybu a tloušťky stěny na kvalitu ohybu. Praktická část ...
 • Matematický model rozložení tvrdosti na opěrném válci 

  Kracík, Adam
  Cílem této práce je získat detailní znalosti o rozložení tvrdosti v prvních 60 mm pod povrchem opěrného válce. Za tímto účelem je vyvinuta metoda pro získání vícerozměrné polynomické regrese a následně napsán počítačový ...
 • Rozšiřování konce trubky za statických a dynamických podmínek 

  Šrefl, Martin
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na rozšiřování konců trubek zhotovených z materiálu 1.4031 do tvaru kužele za kvazistatických a dynamických podmínek. Cílem zkoumání je analýza napěťově deformačního stavu v tvářené ...
 • Řešení problematiky ohýbání dílců z tenkostěnných profilů 

  Matoušek, Karel
  Prozkoumání problematiky a parametrů ohybu čtvercových dutých profilů. Zjištění deformace příčného průřezu. Zjištění použitelnosti nežíhaného materiálu pro konkrétní součást. Zjištění mechanických vlastností svarů a vliv ...
 • Technologie ohýbání s tahovou silou 

  Kužela, Josef
  Předloţená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inţenýrství se zabývá technologií ohýbání v kombinaci s tahovou silou. V práci je na základě literární studie vytvořen přehled a popis principu technologie ...
 • Vliv procesních podmínek a materiálu na mezní tvařitelnost zadaného dílce 

  Exnerová, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na rozšiřování konců trubek. V práci jsou uvedeny teoretické poznatky, které se týkají zakončeni trubek plochým lemem a kuželem. Následují experimenty provedené s vlastním materiálem a nástroji ...
 • Vyhodnocení materiálových charakteristik při statických a dynamických zkouškách 

  Riesner, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG popisuje charakteristiky plastičnosti nežíhaných materiálů E 235, E 190 a E 220 získané statickými a dynamickými zkouškami. Na základě literární studie byl proveden ...
 • Výroba drážkovaného náboje objemovým tvářením 

  Sklenář, Luděk
  SKLENÁŘ Luděk: Výroba drážkovaného náboje objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Výrobní technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby drážkovaného náboje objemovým ...
 • Výroba objímky 

  Suchomel, Svatoslav
  Práce obsahuje návrh technologie výroby objímky z plechu 11 373.1 o tloušťce 1,5 mm v požadovaném počtu 360000 ks ročně. Z možných variant výroby je zvolena výroba stříháním a ohýbáním v postupovém sdruženém nástroji. Na ...
 • Výroba součásti tvářením za studena 

  Jedovnický, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby součásti tvářením z oceli 12 040 za studena. Na základě konzultací, literární ...
 • Výroba unášecího čepu objemovým tvářením 

  Sejkora, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby unášecího čepu z oceli 17 021 pomocí objemového tváření za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Pro výrobu byly navrţeny 2 varianty technologického postupu, z nichţ ...