Now showing items 1-20 of 140

 • 3D Audio standardy v prostředí domácího kina 

  Kováč, Daniel
  Tato práce se zabývá objektově založeným zvukem. Je zde popsán rozdíl mezi kanálově a objektově založeným zvukem a vývoj tohoto zvuku do dnešní podoby. Následně jsou popsány formáty, které pracují s objekty, a ty jsou ...
 • Aktivní reproduktorová skřín pro wavefield syntézu 

  Naňák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout aktivní reproduktorovou soustavu, jako zdroj zvuku vhodný pro wavefield syntézu. Reproduktorová soustava je uvažována jako jednopásmová a svojí šířkou by neměla přesahovat 15 cm. Měla by být ...
 • Akustika malých prostorů 

  Martin, Martin
  Tato práce se zabývá objektivními kritérii kvality malých prostor určených k produkci hudby. Konkrétně akustikou malých hudebních klubů v Brně a jejich vlivem na hudební produkci.
 • Analýza audio signálu v reálném čase 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit program, který bude schopen na základě příchozích audio vzorků rozpoznávat v reálném čase základní frekvenci tónu, na základě určené frekvence vytvářet MIDI informace a ty posílat na zvolené ...
 • Analýza objektivních kritérií kvality sálu Divadla na Orlí 

  Bělunek, Adam
  Podstata teoretické části této závěrečné práce tkví v shrnutí základních zákonů a principů prostorové akustiky, chování zvukových vln při průchodu prostředím, doby dozvuku, zvukové pohltivosti, impulsové charakteristiky a ...
 • Analýza původu vzniku interpretace za pomoci metod parametrizace hudebního signálu 

  Brada, Tomáš
  Tato práce shrnuje dosavadní poznatky z oblasti srovnávání zvukových nahrávek v oblasti tzv. Music information retrieval. Dále je cílem této práce analyzovat interpretace z hlediska tempa, dynamiky a barvy zvuku. Ze získaných ...
 • Aplikace pro dvoukanálovou analýzu elektroakustického systému v reálném čase 

  Bača, Petr
  Diplomová práce nese teoretický podklad pro realizaci zadané aplikace. Mimo jiné se diskutuje problematika Fourierovy transformace, výpočtu funkce frekvenční odezvy a jsou rozebrány pojmy koherence, impulsní odezva a ...
 • Aplikace pro měření charakteristik hudebních efektů 

  Frenštátský, Petr
  Práce je zaměřena na realizaci a popis aplikace pro měření zvukových efektů, které jsou implementované jako zásuvné moduly. Aplikace měří v časové oblasti impulsní charakteristiku, převodní charakteristiku efektů pro ...
 • Aplikace pro měření impulsových odezev prostorů 

  Vrbík, Matouš
  Tato bakalářská práce zkoumá problematiku měření impulsní odezvy prostoru. Jsou zde rozebírány signály vhodné k jejímu měření, důraz je kladen na signály s přelaďovaným kmitočtem (sweep) a MLS signály. Představeny jsou ...
 • Aplikace pro měření prahu slyšení a maskovacích křivek 

  Bednář, Jan
  Práce popisuje vytvoření aplikace pro měření prahu slyšení a maskovacích křivek v jazyce C++. První část popisuje základní teorii vnímání zvuku sluchovým ústrojím a popisuje jev maskování. Ve druhé části jsou zmíněny metody ...
 • Aplikace pro programování MIDI kontrolerů 

  Dolejší, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace, která umožňuje naprogramovat po- mocí MIDI System Exclusive zpráv funkce ovldádacích prvků kontrolerů ControlFREAK a Bitstream 3x. Teoretická část se zabývá rozborem ...
 • Audio a video vysílání s využitím real-time protokolu 

  Křenek, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na vysílání multimediálních dat přes počítačovou síť. V první části jsou podány podrobné informace o protokolech RTP a RTCP, pomocí nichž lze realizovat přenos. V dalších kapitolách jsou ...
 • Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 

  Švihálek, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením hluku, charakterizuje používané veličiny a nejistoty způsobené měřením těchto veličin. Cílem je vytvoření aplikace, která zautomatizuje měření hlukoměrem XL2. Automatizace bude ...
 • Automatizované generování brožury s programem konference pomocí XML 

  Kusy, Filip
  V roku 2016 sa bude v Brne konať konferencia DAFx. Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie konferencie, automatizovaných doprovodných materiálov ako sú brožúra, program a zborník. Hlavným cielom je zistiť dostupné ...
 • Automatizované generování sborníku konference pomocí XML 

  Repka, Branislav
  Tento dokument sa zaoberá vytváraním materiálov pomocou XML a XSL pre konferencie. Konkrétne, automatické generovanie zborníka konferencie vo formáte PDF a HTML stránky a vizitiek pre usporiadanie konferencie. V tejto práci ...
 • Automatizované měření akustického výkonu 

  Prát, Marek
  Tato semestrální práce se zabývá metodami pro měření a zpracování hladin akustického výkonu a výpočet nejistot měření podle mezinárodní normy ISO 3744:2010.
 • Automatizované zpracování akustických měření 

  Kaláb, Vojtěch
  Práce je zaměřena na vytvoření a popsání aplikace pro zautomatizování zpracování výstupů hlukoměru XL2 od firmy NTi Audio. Aplikace je tvořena ve vývojovém prostředí Visual Basic for Application a realizována v Microsoft ...
 • Bezodrazová komora malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů 

  Michalec, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezodrazové komory malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů. V teoretické části popisuje vlastnosti reproduktoru, ozvučnic, vznik stojatého vlnění a metody k ...
 • Číslicová simulace kytarových zesilovačů jako zvukových efektů v reálném čase 

  Mačák, Jaromír
  Práce se zabývá číslicovou simulací kytarových zesilovačů, jakož to nelineárních analogových hudebních efektů, v reálném čase. Hlavním cílem práce je návrh algoritmů, které by umožnily simulaci složitých systémů v reálném ...
 • Databáze akustických nahrávek 

  Terz, Marek
  Databáze akustických nahrávek je aplikace přístupná přes klasický webový prohlížeč. Využity byly technologie, běžně ve webových aplikacíh používané. Použitím těchto technlogíí je zajištěna přístupnost databáze pro široký ...