Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza slovotvorných vazeb v češtině 

  Černý, Stanislav
  V teoretické části práce popíšeme tvoření slov v češtině z pohledu tradiční jazykovědy. Ve zbývajících částech se budeme zabývat zautomatizováním procesu tvoření slov v češtině na základě odvozovacích pravidel, která ...
 • Anotační doplněk pro Firefox 

  Trhlík, Jiří
  Tato bakalářská práce analyzuje anotace a proces vytváření doplňku pro Mozilla Firefox. Tyto problémy stručně popisuje a zaměřuje se na návrh a implementaci doplňku, který dokáže vytvářet a ukládat strukturované anotace.
 • Automatická tvorba slovníků z překladových textů 

  Musil, Jakub
  Cílem této práce je vytvoření systému pro získání překladu slov zdrojového jazyka do jazyka cílového pomocí ekvivalentní dvojice vstupních textů. V této práci jsou popsány pojmy a metody používané v oblasti strojového ...
 • Automatická tvorba tezauru z wikipedie 

  Novák, Ján
  Tato práce se věnuje problematice automatické tvorby tezauru z Wikipedie. Obsahuje popis struktury Wikipedie jako vhodné datové sady pro tvorbu tezauru a popisuje některé metody výpočtu sémantické blízkosti termínů, které ...
 • Automatické navrhování klíčových slov 

  Strachota, Tomáš
  Práce mapuje teoretický základ pro vytvoření systému pro automatické navrhování klíčových slov. Obsahuje přehled současných statistických metod pro vyhledávání termínů a metod hodnocení vyhledávání. Na základě těchto známých ...
 • Editor anotací pro WYSIWYG textové editory napsané v jazyce JavaScript 

  Kleban, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou možností tvorby rozšíření pro WYSIWYG textové editory napsané v jazyce JavaScript (TinyMCE, CKEditor, NicEdit, jWYSIWYG) a popisuje návrh editoru anotací jako rozšíření pro zvolené editory. ...
 • Extrakce informací z Wikipedie 

  Musil, Martin
  Tato bakalárská práce se zabývá tématem automatické extrakce informací z textu. Cílem je vytvorení aplikace, která za užití extrakcních vzoru získává znalosti z clánku informacního internetového serveru Wikipedie. V úvodu ...
 • Extrakce klíčových slov z vědeckých článků 

  Kyjovský, Marek
  Hlavním cílem této práce je prozkoumat základní metody používající se k extrakci důležitých slov z článku. Poté se pokusit porozumět charakteru používaných klíčových slov z dostupné množiny testovacích anglických článků. ...
 • Extrakce metadat z vědeckých článků 

  Vácha, Petr
  Práce porovnává dostupné vědecké vyhledávače se skriptem pro extrakci metadat z vědeckých prací vyvinutým Tomášem Lokajem na FIT VUT v Brně. Výsledky potvrzují nedostatky v extrakci metadat. Tato bakalářská práce zároveň ...
 • Extrakce sémantických vztahů z textu 

  Schmidt, Marek
  Práce se zabývá extrakcí sémantických vztahů z anglických textů. Zaměřuje se především na použití syntaktické analýzy pro extrakci příznaků, které využívá jak pro různé statistické metody, tak i pro metodu založenou na ...
 • Extrakce textu z PDF 

  Kubík, Petr
  Práce se zabývá extrakcí textu z dokumentu PDF, obsahující především vícesloupcový text. Je zde popsána struktura PDF a rozbor získání textu z PDF. Práce se dále zaměřuje na návrh a implementaci algoritmu vylepšujicí ...
 • Genealogická sémantická wiki 

  Brychová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi uložení genealogických dat do různých formátů a na základě výsledků navrhuje vhodný formát dat takový, aby byla následně možná jejich prezentace pomocí sémantického webu. V rámci ...
 • Google Gadgets v prostředí Ext JS 

  Dvořák, Petr
  Tato bakalářská práce analyzuje platformu Google Gadgets a existující řešení správce rozložení stránky projektu KiWi. Stručně obě platformy popisuje a zaměřuje se na návrh a implementaci začlenění podpory Google Gadgets ...
 • Inteligentní RSS čtečka 

  Žouželka, Martin
  Práce je zaměřená především na problematiku týkající se technologií pro publikaci a odběr webového obsahu jako jsou například RSS nebo Atom. Hlavním cílem bylo vytvoření aplikace využívající těchto služeb, tedy programu s ...
 • Lokální vyhledávání pro Linux 

  Prívozník, Michal
  Tato práce se zabývá indexací, různými typy indexovacích struktur, jejich výhodami a nevýhodami. Poskytuje základ pro vytvoření vyhledávače s podporou morfologie, různých formátů souborů. Nastínila základní myšlenky, jejichž ...
 • Platforma pro karetní hry nad XMPP 

  Pták, Ondřej
  Tato práce obsahuje návrh univerzální platformy, kterou lze využít při tvorbě libovolné klasické karetní hry a její konkrétní implementaci. Součástí je klient ve formě pluginu do jabbim klienta, platforma pro tvorbu herních ...
 • Překlad z češtiny do angličtiny 

  Petrželka, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje principy statistického strojového překladu a demonstruje, jak sestavit systém pro statistický strojový překlad Moses. V přípravné fázi jsou prozkoumány volně dostupné bilingvní česko-anglické ...
 • Semantic Similarity Methods in Folksonomies 

  Kadlec, Jan
  Bakalářská práce byla vypracována na studijním pobytu na "Aalborg University" v Dánsku, a byla zpracována v angličtině. Folksonomie jsou nový, uživateli řízený přístup ke klasifikaci a důležitá čast Web 2.0. Jsou také ...
 • Sémantická anotace formátu OpenDocument 

  Nakládal, Jan
  V této práci je obsažena analýza, návrh a implementace aplikace jako rozšíření pro kancelářský balík OpenOffice.org. Tato aplikace umožňuje zobrazit uživateli metadata formátu RDF nacházející se v textovém obsahu a jejich ...
 • Sémantická blízkost pro vědecké články 

  Dresto, Erik
  Hlavním cílem této práce je prozkoumat základní metody používající se k hledání sémantické blízkosti pro vědecké články. Jednotlivé metody budou podrobně vysvětleny, porovnány a ve výsledku ohodnoceny podle úspěšnosti. Na ...