Now showing items 1-19 of 19

 • Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU 

  Krézek, Vladimír
  Tato práce se zabývá technikou PSO (Particle Swarm Optimization neboli Optimalizace pomocí částicových rojů), s jejíž pomocí je možné řešit komplexní problémy. Tuto techniku lze využít při řešení složitých kombinatorických ...
 • Algoritmy souběžného technického a programového návrhu 

  Vlach, Jan
  Tento diplomový projekt se zabývá souběžným návrhem programového a technického vybavení vestavěných systémů. Zahrnuje jednak obecný popis celého tohoto procesu , jednak je tento postup ilustrován na návrhu, simulaci a ...
 • Aplikace umělých imunitních systémů 

  Dolejší, Petr
  Tato diplomová práce, se snaží přiblížit čtenáři principy a vlastnosti biologického imunitního systému, následně abstrahovat z těchto znalostí principy, jež je možné využívat při aplikaci na umělé imunitní systémy. Poskytnout ...
 • Evoluční model s učením (LEM) pro optimalizační úlohy 

  Weiss, Martin
  Numerická optimalizace multimodálních či jinak netriviálních funkcí se stále drží blízko středu pozornosti výzkumníků v této oblasti. Jednou ze slibných metod je i hybridní přístup Learnable Evolution Model kombinující ...
 • Evoluční model s učením (LEM) pro optimalizační úlohy 

  Grunt, Pavel
  Tato práce se zabývá evolučním modelem s učením, relativně novou evoluční optimalizační metodou používající klasifikační algoritmy. Její optimalizační průběh je řízen dle charakteristiky rozdílu skupiny nejlepších od skupiny ...
 • Evoluční návrh pohybujících se objektů 

  Fajkus, Jakub
  Cílem této práce je implementovat systém pro automatizovaný evoluční návrh kontrolérů virtuálních robotů. Pro nalezení vhodného programu, který bude řídit robota tak, že se bude pohybovat po trajektorii, která je definována ...
 • Evoluční resyntéza kombinačních obvodů 

  Pták, Ondřej
  Tato práce se zabývá kombinačními číslicovými obvody a jejich optimalizací. Nejprve jsou představeny hlavní úrovně abstrakce používané při návrhu kombinačních číslicových obvodů. Následně jsou prozkoumány různé metody pro ...
 • Multikriteriální kartézské genetické programování 

  Petrlík, Jiří
  Cílem této diplomové práce je shrnout problematiku multikriteriálních genetických algoritmů a kartézského genetického programování. Podrobně je popsán algoritmus NSGAII a začlenění multikriteriální optimalizace do kartézského ...
 • Návrh desek s plošnými spoji na platformě OrCAD 16 

  Horčička, Martin
  Tato práce je zaměřena na návrh desek s plošnými spoji v prostředí OrCAD 16, zejména na specifikaci vhodné metodiky postupu při jejich návrhu. Součástí práce je sada vzorových úloh,  na kterých je vysvětlen a prezentován ...
 • Optimalizační úlohy na bázi částicových hejn (PSO) 

  Němeček, Patrik
  Práce se zabývá optimalizací na bázi částicových hejn. V teoretické části je nejprve stručně popsána problematika optimalizace. Poté se značná část věnuje celkovému popisu optimalizačního algoritmu na bázi částicových hejn ...
 • Predikce časových řad pomocí statistických metod 

  Beluský, Ondrej
  Různé společnosti považují za neodmyslitelné získávat předpověď časových řad nejistých hodnot proměnných, které ovlivňují jejich rozhodnutí. Marketing obsahuje vícero rozhodnutí, která závisí na spolehlivé předpovědi. ...
 • Programování jednočipových mikrokontrolérů 

  Jirka, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá jednočipovými mikrokontroléry. Cílem je seznámit zájemce  s nejznámějšími jádry univerzálních mikrokontrolérů, uvést vlastnosti jednotlivých jader, výhody, nevýhody a rozdíly. Součástí práce ...
 • Realizace spamového filtru na bázi umělého imunitního systému 

  Neuwirth, David
  V dnešní době se v prostředí e-mailové komunikace setkáváme s velkým problémem s nevyžádanou poštou. Existuje několik metod, jak nevyžádanou poštu detekovat a jak ji rozlišit od pošty vyžádané. Tato diplomová práce popisuje, ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Komínek, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektronického systému pro zabezpečení a střežení objektů a prostor. Návrh je proveden pro malý rodinný domek s ohledem na nízký příkon a snadnost instalace či případných změn ...
 • Techniky umělé inteligence pro detekci spamů 

  Vránsky, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá různými metodami detekce a rozpoznávání nevyžádaných e-mailových zpráv. V úvodu jsou tyto metody popsány. V další části je podrobně popsána Bayesova věta a metody detekce nevyžádané pošty s ...
 • Techniky umělé inteligence pro filtraci nevyžádané pošty 

  Matula, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci elektronické pošty. Popisuje základní způsoby filtrování nevyžádané pošty. Následně se zabývá bayesovskými klasifikátory spamu a umělými imunitními systémy. Popisuje existující ...
 • Umělé imunitní systémy pro detekci spamů 

  Hohn, Michal
  Tato práce se zabývá tvorbou hybridního systému, založeného na agregaci umělého imunitního systému s vhodnými heuristikami, aby co nejúspěšněji detekoval nevyžádanou poštu. V práci jsou popsány hlavní principy biologického ...
 • Umělé imunitní výpočetní systémy 

  Neuwirth, David
  Umělé imunitní výpočetní systémy patří mezi relativně nová odvětví v oblasti počítačových systémů. Tato bakalářská práce demonstruje, jak se inspirovat v biologických imunitních systémech a jak díky těmto poznatkům vybrat ...
 • Variace evolučního SOMA algoritmu pro dynamické úlohy 

  Pokorný, Jan
  Tato práce se zabývá používáním evolučního algoritmu SOMA a testováním jeho variant zaměřených na řešení dynamických problémů. Na začátku stručně seznamuje s problematikou evolučních algoritmů a poté se zaměřuje na evoluční ...