Now showing items 1-20 of 25

 • Efektivní obrábění vláknově vyztužených kompozitních materiálů 

  Sedláček, Jan
  K hlavním cílům disertační práce patří posunout aktuální stav znalostí v oblasti obrábění vláknově vyztužených kompozitů (FRP). Nejrozšířenější obráběcí operací při výrobě kompozitních dílců je vrtání, sloužící k výrobě ...
 • Firemní internetové stránky a elektronický obchod 

  Zemánek, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o komplexním návrhu řešení nových internetových stránek s elektronickým obchodem. Obsahuje analýzu stávající webové prezentace, současných trendů a následný návrh optimálního řešení pro elektronický ...
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Zlámal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu komunikačního mixu cestovní agentury, kde na základě zjištěných výsledků této analýzy a za pomoci provedeného marketingového výzkumu, který je proveden na základě ...
 • Mateřská školka v Brně 

  Sedláček, Jan
  Předmětem této práce je návrh novostavby mateřské školy v obci Ivanovice. Jde o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt pro 40 dětí. Půdorys domu je ve tvaru „L“ s orientací tříd na jih a západ, což zajišťuje dostatečné proslunění, ...
 • Metodika výpočtu kritických otáček elektrických strojů točivých 

  Sedláček, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky výpočtu kritických otáček elektrických strojů točivých. Cílem práce je sestavit konečnoprvkový model modelové rotorové soustavy, určit vlastní frekvence pro vykreslení Campbellova ...
 • Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy 

  Hanák, Jakub; Sedláček, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za ...
 • Ocenění bytu zatíženého služebností 

  Matoušková, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku věcných břemen. Jedná se o služebnost bytu zatěžující byt v rodinném domě. Práce je rozdělena na dvě části textovou a návrhovou. Textová část rozebírá obecné pojmy, které se ...
 • Ocenění pozemku zatíženého služebností 

  Nedůchalová, Ludmila
  Diplomová práce zpracovává problematiku věcných břemen a jejich vliv na ocenění pozemku. Nejdříve jsou v práci popsány základní pojmy týkající se tématu, dále pak právní úprava věcných břemen, členění a možnosti vzniku, ...
 • Počítačový návrh malého televizního kabelového rozvodu 

  Sedláček, Jan
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je vytvořit interaktivního počítačového programu pro návrh obvodů individuální nebo malé společné televizní antény. První část práce popisuje hlavní koncepce rozvodu televizního signálu, ...
 • Podnikatelský plán vybrané firmy 

  Sedláček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu nově založené firmy v oblasti podnikání znalectví, autorizovaného inspektora, inženýrské činnosti a BOZP a PO. V práci je obsaženo shrnutí teoretických ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Sedláček, Jan
  Předmětem bakalářské práce "Posouzení finančního zdraví firmy" je aplikace finanční analýzy na společnost působící ve stavebnictví. V první části jsou vymezena teoretická východiska, další část se věnuje charakteristice ...
 • Právní úprava a způsoby oceňování věcných břemen 

  Adámek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku věcných břemen zatěžujících nemovitosti v ČR. Celá práce je rozdělena na dvě části textovou a návrhovou. V textové části jsou rozebrány obecné pojmy související s oceňováním ...
 • Program pro návrh společných TV kabelových rozvodů 

  Sedláček, Jan
  Hlavním úkolem této diplomové práce je vytvoření interaktivního počítačového programu pro návrh televizních kabelových rozvodů malé a střední velikosti. První část práce popisuje hlavní koncepce úpravy a rozvodu televizního ...
 • Radnice v Přerově 

  Sedláček, Jan
  Jak pojmout v demokratické společnosti svrchovanou budovu, hlavu města - radnici?
 • Rodinný dům v Kuřimi 

  Sedláček, Jan
  Předmětem této práce je návrh samostatně stojícího rodinného domu v obci Kuřim. Jde o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt s krytým stáním pro jeden osobní automobil. Tvar domu je obdélníkový s jednoplášťovou plochou střechou. ...
 • Srovnání obvyklé ceny věcného břemene inženýrských sítí s cenami podle vnitřních předpisů obcí 

  Prokopová, Tereza
  Práce se zabývá oceněním služebnosti inženýrské sítě cenou obvyklou a na základě vnitřních předpisů obcí. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku týkající se věcných břemen, stručný přehled historie, členění, ...
 • Srovnání obvyklé ceny věcného břemene s cenami podle vnitřních předpisů obcí 

  Hladká, Helena
  Předmětem diplomové práce je ocenění věcného břemene cenou obvyklou a cenou stanovenou podle vnitřních předpisů obcí. Teoretická část je zaměřena na všeobecný rozbor věcných břemen, jejich právní úpravu a nejvýznamnější ...
 • STANDARDIZACE ZNALECKÉHO POSTUPU PŘI ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY VĚCNÉHO BŘEMENE PŘI VÝSTAVBĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

  Sedláček, Jan
  Disertační práce analyzuje současný stav oceňování služebností technické infrastruktury, které zřizuje Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci výstavby dopravní infrastruktury. V práci jsou vy-světleny základní pojmy, ...
 • Stanovení hodnoty nemovitostí zatížené věcným břemenem 

  Fojtík, Zdeněk
  Práce se zabývá stanovením hodnoty nemovitosti zatížené věcným břemenem zřizovanými ve prospěch staveb dopravní infrastruktury.Cílem je stanovení hodnoty nemovitosti za účelem prodeje a pro daňové účely. V souvislosti se ...
 • Stanovení hodnoty věcného břemene průchodu a průjezdu 

  Valentová, Renata
  Předmětem diplomové práce je stanovení hodnoty věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemek jiného vlastníka. Hodnota věcného břemene bude stanovena na dobu neurčitou, na dobu trvání 20 let a na dobu života oprávněného. ...