Now showing items 1-20 of 28

 • Adaptivní aktivní pásmová propust 

  Velička, Pavel
  Cílem práce je nalézt a navrhnout řešení přeladitelného kmitočtového ARC filtru typu pásmová propust, u kterého bude možné měnit šířku pásma a ladit střední kmitočet. Ladění středního kmitočtu bude možné v rozsahu od 10kHz ...
 • Adaptivní antialiasingový kmitočtový filtr 

  Sovadina, Václav
  Cílem této práce je seznámit se se zadanou Besselovou aproximační funkcí a rozebrat možnosti zapojení adaptivního antialiasingového filtru. Dále navrhnout kaskádní a příčkovou realizaci filtru a provést jejich počítačové ...
 • Adaptivní kmitočtový filtr 

  Kříž, Petr
  Cílem této práce je navrhnout filtr typu dolní propust 5. řádu s Butterworthovou aproximací v pásmu přeladitelnosti 10 – 100 kHz, pokud to bude možné, tak dosáhnout i vyšších mezních kmitočtů. Porovnat dva typické představitele ...
 • Aktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvence 

  Fröhlich, Lubomír
  Práce pojednává o syntéze a optimalizaci kmitočtových analogových filtrů s moderními aktivními prvky užitých pro vyšší frekvence. Práce je rozdělena do tří částí, první část se zabývá problematikou týkající se kombinované ...
 • Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace 

  Vávra, Jiří
  Disertační práce se zabývá definicemi nových obvodových prvků v proudovém nebo smíšeném módu a jejich implementacemi a aplikacemi. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena nová aplikační zapojení, využívající výše ...
 • ARC filtr kmitočtového analyzátoru 

  Janečka, Martin
  Cílem této práce je návrh a realizace aktivního kmitočtového filtru typu pásmová propust 4. řádu, u které bude možno elektronicky přelaďovat rezonanční kmitočet v rozsahu 10Hz až 100kHz a nastavovat šířku pásma. V práci ...
 • ARC filtry s moderními aktivními prvky 

  Sedláček, Petr
  Cílem této práce je porovnat na příkladu dolní a horní propusti jejich vlastnosti různými metodami syntézy. V práci jsou nejdříve rozebrány vlastnosti a charakteristiky filtrů, realizace filtrů vyšších řádů s využitím ...
 • Chemical Sensor Platform for Non-Invasive Monitoring of Activity and Dehydration 

  Solovei, Dmitry; Žák, Jaromír; Majzlíková, Petra; Sedláček, Jiří; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2015-01-14)
  A non-invasive solution for monitoring of the activity and dehydration of organisms is proposed in the work. For this purpose, a wireless standalone chemical sensor platform using two separate measurement techniques has ...
 • Drátové elektroerozivní obrábění při výrobě nástrojů pro dřevoobrábění 

  Sedláček, Jiří
  Cílem diplomové práce je použití technologie elektroerozivního drátového řezání v podmínkách firmy Vydona při použití ve výrobě dřevoobráběcích nástrojů. Na úvod je zpracována teorie této metody obrábění a přehledné rozdělení ...
 • Elektrochemická impedanční analýza enzymové reakce 

  Pospíšilová, Michaela
  Aplikace elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) pro studium redoxních enzymových reakcí byla již popsána. Impedanční měření jsou velmi citlivé na změny na rozhraní mezi elektrodou a roztokem způsobené např. adsorpcí ...
 • Impedanční spektroskopie organických vodičů a polovodičů 

  Černošek, Michal
  Diplomová práce pojednává o organických materiálech a stanovením jejich elektrických parametrů. V práci jsou zmíněny metody nanášení organických vrstev a způsob jejich měření. Popsané jsou jevy, které jsou pro organické ...
 • Laditelný ARC kmitočtový filtr 

  Kufa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou laditelných ARC kmitočtových filtrů. Úvodní kapitola se obecně zaměřuje na základní pojmy z oblasti kmitočtových filtrů, jako je matematické vyjádření přenosové funkce, typy ...
 • Návrh a charakterizace organických polovodičových součástek 

  Juračka, Martin
  Teoretická část práce podává přehledný souhrn historie vývoje organických TFT tranzistorů, vysvětluje základní fyzikální dění v organických polovodičích a rozebírá nejpoužívanější materiály pro výrobu OTFT. Praktická část ...
 • Návrh vírových turbin pro zpracování zbytkové hydraulické energie vodního díla Chocerady 

  Sedláček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá využitím potenciálu vodních toků. Dále se věnuje vírové turbíně, která je ideálním řešením vodních toků s malým spádem. Hlavním úkolem byl optimální hydraulický návrh vírových turbín na MVE ...
 • Organické polovodiče a jejich aplikace 

  Galbička, Tomáš
  Práca sa zaoberá problematikou organických polovodičov, kde sú popísané základné princípy prenosu náboja a vysvetlením ich základných štruktúr. Popísaná základná činnosť a vrstvenie jednoduchých organických súčiastok ...
 • Přeladitelný aktivní kmitočtový filtr 

  Zlatníček, Radek
  Cílem semestrálního projektu je návrh aktivního filtru typu pásmová zádrž, u kterého bude možné ladit rezonanční kmitočet a nastavovat činitel jakosti. Semestrální projekt se zabývá návrhem schématu zapojení a výběrem ...
 • Přesný univerzální časovač 

  Bohátka, Jan
  V dnešní době jsou kladeny velké požadavky na přesný čas. Mnohdy si to uživatel ani sám neuvědomuje možnosti využívat různé služby jen díky tomu, že čas je určitým způsobem synchronizovaný. Existuje mnoho možností, jak ...
 • Příspěvek k optimální syntéze filtračních obvodů 

  Szabó, Zoltán
  Předložená práce je zaměřena na optimalizaci syntézy filtračních obvodů. V pěti hlavních kapitolách se zabývá řešením dílčích problémů několika oblastí syntézy moderních filtračních obvodů. V první kapitole je uveden rozbor ...
 • Rezonanční a kvazi-rezonanční spínané zdroje 

  Vašina, Petr
  Tato práce se zaměřuje na problematiku a řešení spínaných zdrojů. V první části je rozebráno porovnání analogových stabilizovaných a spínaných zdrojů a jejich základní zapojení. Dále je řešena obvodová koncepce rezonančního ...
 • Sensing Properties of Multiwalled Carbon Nanotubes Grown in MW Plasma Torch: Electronic and Electrochemical Behavior, Gas Sensing, Field Emission, IR Absorption 

  Majzlíková, Petra; Sedláček, Jiří; Prášek, Jan; Pekárek, Jan; Svatoš, Vojtěch; Bannov, Alexander G.; Jašek, Ondřej; Synek, Petr; Eliáš, Marek; Zajíčková, Lenka; Hubálek, Jaromír (MDPI AG, 2015-02-01)
  Vertically aligned multi-walled carbon nanotubes (VA-MWCNTs) with an average diameter below 80 nm and a thickness of the uniform VA-MWCNT layer of about 16 um were grown in microwave plasma torch and tested for selected ...