Now showing items 1-20 of 22

 • Dopady mobilních technologií na Afriku 

  Kendík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mobilních technologií na Afriku. Cílem této práce je stanovit nejvlivnější technologie a jejich dopad na Afriku. První část této semestrální práce je zaměřena na samotné mobilní ...
 • Důvody nízké adopce operačních systémů Linux na stolních PC 

  Langer, Filip
  Cílem této bakalářské práce je seznámit jejího čtenáře s operačními systémy Windows a Linux, jejich prostředím, programy, kterými disponují, jejími silnými a slabými stránkami a určit, proč je operační systém Linux málo ...
 • Genderové stereotypy v herním prostředí 

  Papusha, Valentyn
  Předmětem této bakalářské práce je analýza genderových stereotypů ve vypravěčské linii a designu videoher. Jsou zde také vyjmenovány klíčové historické momenty pro zásadní pochopení videoherního průmyslu a přítomnosti ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sobotková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané společnosti. Společnost je hodnocena pomocí metod finanční analýzy za pět po sobě následujících účetních období. Na základě výsledků analýzy jsou ...
 • Informační a komunikační technologie a referendum o Brexitu 

  Šindelka, Dan
  Cílem této práce je popsat informační a komunikační technologie, které byly použity během Referenda o členství Spojeného království v Evropské unii 2016. Tato práce také poskytuje popis referend ve Spojeném království, ...
 • Interaction design s ohledem na koncového uživatele 

  Macura, David
  Tato práce je zaměřena na uživatelská rozhraní, postupy spojené s jejich návrhem a vývojem a interakci mezi počítači a uživateli. Jejím cílem je kodifikovat a prozkoumat nejvýznamnější z těchto postupů a jejich vliv na ...
 • Komunikační technologie a mise New Horizons k Plutu 

  Yarkina, Daria
  Cílem této práce je ukázat, jaké komunikační technologie se používají v misi New Horizons k Plutu, poskytnout stručný popis cílů misi a položit důraz na schopnost posílat signály na velké vzdálenosti. Tato práce se také ...
 • Mise Juno k Jupiteru 

  Gall, Jiří
  Semestrální práce je zaměřena na zkoumání planety Jupiter sondou Juno. Jsou zde popsány mise k Jupiteru, které předcházely misi Juno, spolu s jejich dosaženými výsledky. Dále je v této práci popsaná samotná mise Juno se ...
 • Negativní dopady Smart Cities na lidskou společnost 

  Sakharova, Daryna
  Koncept Smart Cities je považován za nový způsob lidského bydlení. Hlavním úkolem této práce je určení role klíčových komponentů Smart City, za účelem zhodnocení zda Smart technology přináší pohodlí a zahrnuje oblasti, kde ...
 • Negativní vlivy Internetu na lidskou společnost a komunikaci 

  Pershina, Mariya
  V současnosti se o internetu mluví jako o jednom z nejvýznamnějších vynálezů lidstva. Internet ovšem není pouze jen celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých je uloženo obrovské množství různých informací, ...
 • Obnovitelné zdroje energie z oceánů 

  Krišková, Mahulena
  Obnovitelné zdroje jsou v dnešní době velmi diskutované téma především kvůli vyvstávajícím problémům v rámci ekologie a úspory energií. I přes nejvíce zastoupenou část v této oblasti vodními, větrnými a solárními elektrárnami, ...
 • Praktické užití cloudových systémů v projektovém managementu 

  Poustecký, Ondřej
  V této bakalářské práci se zaměříme na popis cloudových systémů a jejich využití v projektovém plánování neziskové organizace. První část této práce se zabývá teoretickým úvodem do cloudových systémů. Následně budou popsány ...
 • Rešerše na autonomní automobily 

  Hipča, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na autonomní automobily, obsahuje krátkou historii vývoje těchto automobilů, metody, které byly použity, zařízení i algoritmy používané v autonomních automobilech a možnou budoucnost autonomních aut. ...
 • Řídící systém budov 

  Kunický, Daniel
  Tato práce umožňuje náhled do systému měření a regulace a jeho projektování. Systém měření a regulace je součástí mnoha moderních budov od rodinných domů až po výzkumné střediska. Tento systém je také schopen zajistit ...
 • Řízení životnosti výkonového olejového transformátoru 

  Čechová, Karolína
  Pro pochopení významu procesu řízení životnosti výkonových olejových transformátorů, je nutné si nejdříve uvědomit jejich roli v elektrizační soustavě. Používají se především ke zvýšení a snížení napěťových úrovní v přenosové ...
 • Smart Cities 

  Soldán, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá obecným úvodem do dílčích projektů, které jsou důležité pro realizaci chytrých měst i v nich používaných technologií. Podrobněji tato práce přibližuje projekty v různých zemích, hlavně však ...
 • Umělá inteligence 

  Ragas, Luděk
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout náhled do rozsáhlého oboru umělé inteligence. Téze nejprve poskytuje definici umělé inteligence a krátký přehled její historie. Poté práce stručně popisuje technologie umělé ...
 • Vliv mobilních telefonů na angličtinu 

  Smirnova, Ekaterina
  Tento semestrální projekt je zaměřen na zjištění všech důležitých aspektů, které odrážejí vliv mobilních telefonů na anglický jazyk. Práce ukáže všechny změny a příklady různých jevů, které způsobil tento objev, jenž byl ...
 • Vliv sociálních sítí na komunikaci a kulturu 

  Havlíček, Lukáš
  Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálních sítí a jejich vliv na dnešní společnost. Zabývá se jejich historií od prvotních pokusů až po nejnovější globální sociání sítě. Poté práce vysvětluje základní ...
 • Využití GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla 

  Gróf, Marko
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody ...